Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Италия

Използване и осведоменост относно Хартата във Вашата страна.

Съдържание, предоставено от
Италия

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността относно Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

 1. а. Съдебна колегия (Scuola Superiore della Magistratura)

Съдебната колегия, създадена със Законодателен указ № 26 от 30 януари 2006 г., има централна роля по отношение на обучението в съдебната система, а именно да гарантира прилагането на закона и изпълнението на задължението за професионално обучение на представителите на съдебната власт. Със своите програми за обучение Колегията обхваща също и адвокатските колегии, като организира съвместни курсове.

Целта на Колегията е важна — да осигурява обучение и учене през целия живот на магистратите, за да се подобри международното сътрудничество и да се повишат познанията за правните системи.

Колегията има изключителна компетентност в областта на ученето през целия живот и обучението на магистрати. Нейните задължения включват по-специално следното:

 • организиране на семинари за професионално обучение и учене през целия живот за магистрати и други практикуващи юристи (при необходимост);
 • осигуряване на първоначално обучение и учене през целия живот за почетни магистрати;
 • организиране на курсове за обучение на съдии и прокурори, които кандидатстват за висши длъжности в първоинстанционните или второинстанционните съдилища;
 • осигуряване на обучение за магистрати, заемащи длъжности на високо и средно равнище в съдебните служби;
 • осигуряване на обучение за магистрати, на които са възложени задължения по обучението;
 • провеждане на децентрализирани дейности за обучение;
 • оказване на съдействие в дейности, свързани със стажовете на редови магистрати, в съответствие с указанията, издадени от Висшия съвет на съдебната власт (Consiglio superiore della magistratura), като взема също предвид предложенията на съдебните съвети;
 • организиране, по искане на компетентния държавен орган, на обучение на чуждестранни магистрати в Италия или на участници в дейности за обучение, провеждани в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение или по проекти на Европейския съюз и други държави или международни институции, или изпълнение на програми на Министерството на външните работи и координиране на дейности за обучение, свързани с организацията и функционирането на съдебната система, които дейности са предназначени за италиански магистрати и се осъществяват от други държави или международни институции,
 • подпомагане, по искане на компетентния държавен орган, на дейности, свързани с организацията и функционирането на съдебната система в други държави;
 • осъществяване на програми за обучение в сътрудничество със сходни структури в други институционални или съсловни организации;
 • публикуване на изследвания и проучвания, свързани с темите, обхванати от дейностите по обучение;
 • организиране на културни и обменни инициативи, проучвателни срещи и изследвания, свързани с дейностите по обучение;
 • провеждане на семинари, включително въз основа на специални споразумения или конвенции, уреждащи съответните такси, за практикуващи юристи или участници в специализирани правни колегии.

Колегията организира ежегодни курсове за учене през целия живот по право на Съюза и по-специално по „правата, установени в Хартата“, които са достъпни за всички магистрати, а някои курсове — и за адвокати. Те са свързани както с материалните, така и с езиковите аспекти.

Този метод е подходящ, тъй като обучение по Хартата и нейното прилагане на национално равнище се провежда винаги, когато се въвеждат подобрения в защитата на основно право, предвидено в Хартата. Ето защо най-добрата практика е да се разглежда конкретното право, включено в Хартата на ЕС, като същевременно се обсъдят начините за интегриране на това право в националното законодателство.

Тема на програмата за учене през целия живот за 2022 г. ще бъде Хартата от Ница, като с нея ще бъдат свързани курсове по защита на личните данни, по системата от източници на правото, по цифровизация, правосъдие, права, по основни права и право на Съюза, по клевета и реч на омразата, както и по изкуствения интелект и правото.

 1. б. Национално звено за контакт за Хартата на ЕС

В съответствие с желанието на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за основните права настоящият министър на правосъдието Марта Картабия (Marta Cartabia) определи професор Палмина Танцарела (Palmina Tanzarella) за лице за контакт от страна на Италия във връзка с Хартата. Една от нейните задачи е да популяризира Хартата, да повишава осведомеността за нея и по този начин да гарантира по-ефективното ѝ прилагане. Избран беше човек, който работи в публичната администрация и се възползва от специфичната вътрешна координация с Министерството на правосъдието и академичните среди.

Лицето за контакт е и ще бъде ново измерение за популяризиране и разширяване на познанията за Хартата чрез програма от редовни инициативи. За тази цел лицето за контакт се подпомага от звеното за координация на международните дейности, свързани с правата на човека(Coordinamento dell'attività internazionale in tema di diritti umani — AIDU), което беше създадено в рамките на департамента по правосъдие(Dipartimento per gli affari di giustizia — DAG) в Министерството на правосъдието през декември 2021 г. Тази уникална до момента инициатива се осъществява и с цел изпълнение на целите на европейската стратегия за укрепване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В рамките на правомощията на Министерството на правосъдието, работата на звеното ще бъде съсредоточена върху тематичните области на ЕС, свързани с основните права, правата на гражданите и свободното движение на хора.

 1. в. Университетски курсове

Защитата на основните права като движеща сила на европейската интеграция днес е съществена част от курсовете по право в университетите, особено що се отнася до постиженията в областта на конституционното право и правото на ЕС. За да се осигури многостепенна защита на правата, е важно бъдещите практикуващи юристи и икономисти да преминат обучение по Хартата от Ница и нейното тълкуване от националните съдилища и Съда на ЕС. Поради това през последните години се наблюдава рязко увеличение на броя на специализираните курсове.

По-специално според данни от последното проучване, предоставени от Министерството на университетите и научните изследвания(Ministero dell'Università e della Ricerca — MUR), през декември 2021 г. във факултетите по право, политически науки и икономика на държавни и частни университети са предлагани около 550 курса, някои от които на английски език.

В повечето от тези курсове се разглежда в основни линии въпросът за защитата на основните права, като се акцентира върху диалога между конституционните и наднационалните европейски съдилища при прилагането на съответните харти. Чрез проучвания на конкретни казуси студентите получават необходимите инструменти, за да разберат взаимовръзката между хартите и съдебната практика. Това позволява да се обърне сериозно внимание на Хартата на основните права от Ница и на последствията от нейното прилагане.

Хартата се изучава също в курсове по теми като имиграция, информационно и комуникационно право, екологично право, европейско наказателно и процесуално право, европейско административно право, религиозен плурализъм, европейско данъчно право и европейско трудово право.

 1. г. Най-добри практики за ефективно сътрудничество между националните органи и гражданското общество с цел жертвите на дискриминация да бъдат насърчавани да подават сигнали и да получават подкрепа

Като се има предвид, че забраната за дискриминация е крайъгълен камък на Хартата от Ница, тя се утвърждава и чрез работата на националните органи, които са ангажирани с този въпрос.

Следва да се обърне внимание на Националната служба за борба с расовата дискриминация (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali — UNAR), създадена към кабинета на министър-председателя със Законодателен указ № 215 от 9 юли 2003 г. (за прилагане на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход).

На тази служба е възложена задачата да гарантира правото на равно третиране на всички лица без разлика на техния етнически или расов произход, възраст, религиозни убеждения, сексуална ориентация, полова идентичност или наличието на увреждания. Службата работи независимо и безпристрастно и от няколко години наблюдава внимателно последиците от дискриминационната реч на омразата, включително онлайн, както и усилията за борба с нея.

Задачите, които законът възлага на тази служба, са следните:

 • да оказва съдействие при съдебни или административни производства на лица, които считат, че са пострадали от дискриминационно поведение, като това съдействие се предоставя под формите, определени в член 425 от Гражданския процесуален кодекс на Италия;
 • при надлежно зачитане на прерогативите и функциите на органите на съдебната власт да провежда разследвания, за да установи дали е налице дискриминация;
 • да насърчава публичните и частните органи, по-специално сдруженията и органите, работещи в областта на борбата с дискриминацията, да приемат конкретни мерки, включително проекти за утвърдителни действия, насочени към предотвратяването на дискриминацията на основата на расов или етнически произход или към компенсирането на последствията от нея;
 • да повишава в максимална степен осведомеността относно действащите инструменти за защита, включително чрез увеличаване на обществената осведоменост относно принципа на равно третиране и провеждане на информационни и комуникационни кампании;
 • да издава препоръки и становища по въпроси, свързани с дискриминацията на основата на расов или етнически произход, както и предложения за изменения на съществуващото законодателство;
 • да изготвя годишни доклади до парламента относно ефективното прилагане на принципа на равно третиране и ефективността на механизмите за защита, както и годишни доклади до министър-председателя за извършената работа;
 • да насърчава проучвания, изследвания, курсове за обучение и обмен на опит, включително в сътрудничество със сдружения и органи, работещи в областта на борбата с дискриминацията, с други неправителствени организации, работещи в тази област и със специализирани институти за статистически проучвания, включително с цел разработване на насоки за борба с дискриминацията.

Също така към отдела за равни възможности към кабинета на министър-председателя е създаден регистър на сдруженията и органите, които извършват дейности в областта на борбата с дискриминацията и насърчаването на равното третиране (член 6 от Законодателен указ № 215/2003).

Министерството на правосъдието е участвало и понастоящем участва в редица аналитични и оперативни проекти, координирани от UNAR, с конкретната цел да се осъвременят и разработят практики и инструменти за ефективно предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, разпространявани чрез реч на омразата, включително онлайн. Тези проекти включват:

 • проект CO.N.T.R.O. — COunter Narratives againsT Racism Online (2018—2020 г.) — разработен и координиран от UNAR в партньорство с Института за социални изследвания (Istituto per la Ricerca Sociale;  — IRS), подкрепен и финансиран от Европейската комисия, чрез който беше насърчена целенасочена кампания за комуникация и повишаване на осведомеността с цел противодействие на расизма онлайн и се създадоха условия за учредяването на Обсерватория на UNAR за медиите и интернет с участието на ключови институционални и неинституционални партньори, работещи в борбата с този проблем;
 • проект REASON — „REAct in the Struggle against ONline hate speech“ (изпълнява се 2020 г. насам), с който официално се създава национален контролен център (Cabina di Regia Nazionale) за борба с престъпленията от омраза и речта на омразата онлайн с цел да се способства за координирането на действията и обмена на опит в сътрудничество с Обсерваторията срещу актове на дискриминация (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori;  — OSCAD), Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на образованието, Органа за гаранции в областта на комуникациите(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM) и доброволни сдружения, включително Carta Di Roma, Lunaria, Arci, Amnesty Italia, Cospe и Arcigay.

Основната задача на контролния център е да разработи национален стратегически план за борба с престъпленията от омраза и речта на омразата.

 1. д. Политики, насочени към училищата. Като цяло: образование

В училищата се провеждат редица инициативи, обусловени от разбирането, че повишаването на осведомеността за Хартата е полезно и необходимо, за да се насърчат по-младите поколения да разсъждават задълбочено върху общите ценности, поставяйки хората и човешкото достойнство в центъра на процеса на изграждане на приобщаващо общество. Те включват:

La Carta europea dei diritti a un milione di studenti (Европейската харта на основните права за един милион ученици) — проект, осъществяван съвместно от Европейския парламент, Европейската комисия и италианското правителство, в сътрудничество с Министерството на образованието, университети, научноизследователски центрове и Италианските пощи (Poste Italiane), в рамките на който през последните две години един милион екземпляра от Хартата на основните права на Европейския съюз бяха предоставени на един милион ученици в италианските средни училища;

La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza (Хартата от Ница: между правата на човека и гражданството) — конкурс, организиран от Министерството на образованието, чиято основна цел е децата да бъдат насърчени да четат и да разсъждават върху практическото прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално съдържанието на Хартата беше обсъждано чрез сравнение с текстовете на международни конвенции и договори за правата на човека като Всеобщата декларация за правата на човека.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата, и случаите, в които тя се прилага

През 2019 г. Министерството на правосъдието постави началото на проекта EJNita «EJNita» (EJN — Италианска мрежа: Изграждане на мостове) с частично финансиране от Европейската комисия (Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства № 831373), чиято цел беше да се укрепи и рационализира Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) по граждански и търговски дела. Този проект беше разработен в отговор на необходимостта от подобряване на познанията за инструментите за съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела в правната или професионалната сфера.

В резултат на този проект беше публикуван порталът ALDRICUS, който обединява информация и материали от интерес (стандарти, национална, международна и наднационална съдебна практика, връзки към сайтове, представляващи интерес) като част от блог. Порталът Aldricus е също така инструмент за популяризиране и повишаване на осведомеността за Хартата, което се постига по-специално чрез оповестяване на целеви събития за обучение. Например на 22 февруари 2021 г. беше популяризирано събитието за обучение La protezione transfrontaliera degli adulti con disabilità cognitive in Italia e Spagna (Трансгранична защита на възрастни с когнитивни увреждания в Италия и Испания).

Министерството на правосъдието има специална страница за популяризиране на Хартата, чрез която се предоставя достъп до италианската версия на текста, както и връзка към уебсайта на Европейската комисия за разясняване на Хартата.

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Съществуват многобройни инициативи за обучение и придобиване на знания, насочени към служителите в съдебната система на Италия, които се предлагат от институции за обучение в сътрудничество с европейски партньори (европейски институции например Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) или други европейски държави). През 2021 г. например Съдебната колегия публикува няколко покани за подаване на предложения в това отношение, които са в резултат на инициативи със заинтересовани страни от ЕС — германската Академия по европейско право (Europäische Rechtsakademie — ERA); френската Национална школа на съдебната власт(Ecole Nationale de la Magistrature — ENM) и Европейската мрежа за съдебно обучение.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването на Хартата на основните права на ЕС и повишаване на осведомеността относно нея

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Със Закона за бюджета на Италия от 2001 г. (член 1, параграф 573 от Закон № 178 от 2021 г.) на институциите, на които е възложено да защитават правата на човека, е предоставено правото да ползват фонд, предназначен за финансирането на дейности за популяризиране на съдържанието на Хартата от Ница. Фондът, който се управлява от Министерството на правосъдието, е в размер на 2 милиона евро годишно за 2021 г. и 2022 г. и е предназначен за висококачествени проекти за обучение, чрез които се увеличава съдебната култура в областта на международното наказателно право и правата на човека. Критериите за достъп до средствата от фонда са определени с указ на министъра на правосъдието, съгласуван с министъра на икономиката и финансите, като приоритетно изискване е да се представят доказателства за дългосрочно взаимодействие, консултации и сътрудничество с международни органи и институции.

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Националните органи поддържат близки взаимоотношения с три от най-висшите съдилища на Италия, а именно: Конституционния съд (Corte costituzionale), Върховния касационен съд (Corte Suprema di Cassazione) и Държавния съвет (Consiglio di Stato).

Изследователският отдел на Конституционния съд публикува годишен доклад, в който се обобщават и разясняват тълкуванията на Европейската харта за основните права във връзка с конституционните принципи. Последното издание на доклада беше публикувано през юни 2021 г. със заглавие L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в съдебната практика на Конституционния съд), юни 2021 г.

Изследователският отдел на Върховния касационен съд предоставя достъп до най-важните решения, включително международна и европейска съдебна практика.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

Националната адвокатска колегия(Associazione Nazionale Forense — ANF) е член на европейско партньорство, което се ръководи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и обединява други участници като Confprofessioni (конфедерация, в която членува ANF), Миланската адвокатска колегия, Бургоския университет и Генералния съвет на адвокатите в Испания (Consejo General de la Abogacìa Española). Водещият участник и неговите партньори получиха финансиране по линия на европейската покана за подаване на предложения за подкрепа на транснационални проекти за съдебно обучение в областта на гражданското право, наказателното право или основните права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

Проектът Lawyers4Rights беше насочен към постигането на следните цели: да се насърчи познаването на създаването, целта и обхвата на Хартата на основните права на ЕС, да се засили ролята на бенефициерите при отговарянето на въпроси относно защитата, произтичащи от проблемите на миграцията и тероризма, да се увеличи тяхната осведоменост относно прилагането на Хартата на ЕС на национално равнище, да се подобри сътрудничеството между юридическите професии и да се разберат основните елементи на приложимото право на ЕС във всеки национален контекст.

На заключителната конференция, проведена на 24 юни 2022 г., бяха представени резултатите от проекта и основните изводи, направени по отношение на равнището на осведоменост на адвокатите и прилагането на Хартата на основните права.

Материалите на проекта са налични на следния адрес: https://lawyers4rights.eu/

Редица други спонтанни инициативи, като например организиране на обучения и задълбочени семинари от учени, публикуване на тематични материали в юридически списания и вестници и обмен на мнения в различни списъци с адресати, за които са абонирани практикуващи юристи, също спомогнаха за популяризирането и повишаването на осведомеността за съдържанието на Хартата.

Последна актуализация: 21/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.