Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Латвия

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Латвийското законодателство и съдебна практика включват членове от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), които се отнасят до въпроси, свързани със защитата на личните данни, равенството между хората и правата на човека в областта на миграцията, науката и достъпа до информация.

Позовавания в обяснителни меморандуми към законопроекти

Позовавания в решения на Конституционния съд

  • Решение по дело № 2018-18-01 относно съответствието с Конституцията на членове от Закона за движението по пътищата. Беше установено, че съответните членове са противоконституционни по отношение на изискванията за защита на личните данни. Направено е позоваване на член 8 от Хартата във връзка със защитата на личните данни.
  • Решение по дело № 2018-15-01 относно съответствието с Конституцията на членове от Закона за висшите учебни заведения. Позоваване на член 13 от Хартата във връзка с академичната свобода на изкуствата и научните изследвания.
  • Решение по дело № 2018-11-01 относно съответствието с Конституцията на членове от Закона за възнагражденията на длъжностните лица и служителите на централните и местните органи на управление. Позоваване на член 8 от Хартата във връзка със защитата и добросъвестното обработване на личните данни.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

За практикуващи юристи

В Латвия съществува Латвийски център за съдебно обучение [Latvijas Tiesnešu mācību centrs] (LTMC), който организира и провежда курсове за допълнително обучение и професионално развитие за съдии и съдебни служители. Редовно се организират общи лекции по правата на човека, по време на които е възможно да се обсъжда и Хартата.

LTMC работи заедно с Академията по европейско право (ERA) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) и също така предлага международни курсове за обучение на съдии.

  • През 2014 г. LTMC организира шест лекции по Хартата. През 2014 г. общо 141 адвокати участваха в проявите.
  • От 2017 г. до 2019 г. 43 латвийски съдии участваха в семинари, свързани с Хартата.
  • През 2018 г. беше сключено споразумение за сътрудничество с Академията по европейско право (ERA) за услуги за обучение на високо равнище на латвийския съдебен и правоприлагащ персонал за обучение на съдии, съдебни служители, следователи, прокурори и длъжностни лица, включително по въпроси, свързани с общото право на ЕС.

За гражданите

Върховният съд насърчава прозрачното прилагане на Хартата, като включва отделен раздел, посветен на нея, в регистъра на законодателството. Не всички решения на Сената са включени в този регистър, а само тези, които са от значение за прилагането на правните разпоредби (вж. в регистъра: Право на Европейския съюз -> Договори -> Харта на основните права на Европейския съюз).

В раздела Наръчници на уебсайта на Върховния съд е включена информация за разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права (вж. „Разходи на Агенцията на Европейския съюз за основните права“).

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.