Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Литва

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Литва

Основата, която гарантира, че съвместимостта на законопроектите с Хартата се оценява като част от законодателния процес, е член 9, параграф 4 от Закона за принципите на законотворчеството (Teisėkūros pagrindų įstatymas), в който се предвижда оправомощените от правителството органи да изготвят заключения относно съвместимостта на законопроектите с правото на ЕС, решенията на Съда на Европейския съюз, международните договори, по които Република Литва е страна, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и решенията на Европейския съд по правата на човека. Тези заключения се предоставят и на субекта, който приема правния акт. Въпреки че изискването за спазване на Хартата не се упоменава изрично в тази разпоредба, изискването за гарантиране на съответствието с правото на ЕС включва и осигуряване на съответствие с Хартата. Практиката показва, че разпоредбата се разбира по този начин. Например в заключенията си относно законопроекта за изменение на Литовския закон за изборите за Европейския парламент (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas) Дирекцията по европейско право (Europos teisės departamentas) посочва, че следва да се приеме, че разпоредбите, които ограничават упражняването на включеното в член 39, параграф 1 от Хартата право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент (а именно разпоредбата, според която едно и също лице може да бъде избрано за Европейския парламент не повече от два последователни пъти), но които не отговарят на условията, обосноваващи такова ограничение, както е посочено в член 52 от Хартата (ограниченията трябва да бъдат предвидени в закона, да зачитат основното съдържание на въпросните права и да бъдат пропорционални), противоречат на правото на ЕС (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

На уебсайта на Министерството на правосъдието (Teisingumo ministerija) е публикувано Ръководство за съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos vadovas), в което се предоставя информация и по въпроси, свързани с прилагането на Хартата. На уебсайта се предоставя също така връзка към публикуваната на уебсайта на Европейската комисия информация за защитата на правата, предоставени от правото на ЕС (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas с връзка към https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_bg). Ще бъде предоставена и връзка към Наръчника за прилагане на Хартата на национално равнище, публикуван от Агенцията на Европейския съюз за основните права, веднага щом бъде преведен на литовски език.

Като част от проекта „Засилване на реакцията спрямо престъпленията от омраза и словото на омразата в Литва“, изпълняван от Министерството на вътрешните работи (Vidaus reikalų ministerija), Главната прокуратура (Generaline prokuratūra) и Службата на инспектора по журналистическа етика (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), се осигурява съвместно обучение за полицейски служители, прокурори и съдии, финансирано по линия на програмата „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014—2020 г.). При публикуване на правна информация, свързана с борбата с престъпленията от омраза, предназначена както за служители, така и за жертви, Министерството на вътрешните работи предоставя връзка към специален раздел на уебсайта на Агенцията на Европейския съюз за основните права (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbas с връзка към https://fra.europa.eu/bg/themes/hate-crime).

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Вж. посочената по-горе информация относно връзките към уебсайтовете на институциите и агенциите на Европейския съюз.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Литва е възприела практиката за провеждане на годишни Национални форуми по правата на човека (Nacionaliniai žmogaus teisių forumai). През 2019 г. форумът беше организиран от Литовския форум на хората с увреждания (Lietuvos negalios organizacijų forumas), Службата на омбудсмана за равните възможности (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Службата на омбудсманите на Сейма (Seimo kontrolierių įstaiga), Комитета на Сейма по правата на човека (Seimo Žmogaus teisių komitetas), Министерството на външните работи (Užsienio reikalų ministerija), Службата на омбудсмана за правата на детето (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), университета „Vytautas Magnus“ (Vytauto Didžiojo universitetas) и Коалицията на организациите по правата на човека (Žmogaus teisių organizacijų koalicija).

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Съветът за научни изследвания на Литва (Lietuvos mokslo taryba) финансира проведено от Вилнюския университет (Vilniaus universitetas) научно изследване относно „Прилагането на Хартата на ЕС като стандарт за защитата на индивидуалните права на наднационално и национално равнище“. Чрез изследването беше разгледана степента, в която Хартата и разпоредбите ѝ се прилагат освен от съдилищата и органите за досъдебно разследване и от позоваващите се на тях литовски органи, които в своите области на дейност вероятно ще се занимават най-често с разглеждане на жалби относно попадащите в обхвата на Хартата индивидуални права. По време на изследването се иска информация за това дали обществеността и правната общност са достатъчно запознати със значението на Хартата за защитата на основните права и дали Хартата се разглежда като действително ефективен стандарт за защита на основните права, както и дали се разглеждат въпроси, свързани с използването на Хартата за защита на конкретни права. Резултатите от изследването бяха оповестени публично.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

На своя портал „Моите права“ („Mano teisės“) НПО „Литовски център за правата на човека“ (Lietuvos žmogaus teisių centras) предоставя връзка към уебсайтовете на институциите и агенциите на Европейския съюз, включително Агенцията на Европейския съюз за основните права. Публикуваните на портала текстове разглеждат и въпроси, свързани с прилагането на Хартата.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.