Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Нидерландия

Използване и осведоменост за Хартата във вашата страна.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

1. Държавни политики, с които се насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи

В националния план за действие в областта на правата на човека за 2020 г. правителството разяснява начина, по който възнамерява да защитава и утвърждава правата на човека в Нидерландия. Хартата е част от описаната в плана за действие „инфраструктура в областта на правата на човека“, а именно правната уредба за (правителствените) организации и лицата, които допринасят за защитата на правата на човека в Нидерландия. В плана за действие се заявява, че в сравнение с Конституцията и ЕКПЧ Хартата представлява най-модерният и всеобхватен документ в областта на основните права на човека. Пояснена е и връзката между тези документи в областта на основните права на човека.

В интегрираната рамка за оценка (IAK) се предоставя контролен списък на основните праваhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 за целите на изготвянето на политика и правила. В нея се прави препратка към Хартата, която може да е приложима. В указанията за изготвянето на законодателство се посочва също така, че при разписването на разпоредби следва да се вземе под внимание това как те се съотнасят с норми от по-висш ранг, включително Хартата.

Academie voor wetgeving [Академия за законотворчество] предлага курсове за държавни служители — юристи и съставители на законодателни текстове (европейско и международно право | Академия за законотворчество/Академия за държавни служители — юристи) с цел насърчаване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС (Хартата) и на осведомеността за нея. Тези курсове се предлагат на (стажант) съдии, прокурори и техните правни екипи, както и на други обучаеми, включително под формата на електронно обучение (вж. Търсене — SSR (Център за обучение на магистрати).

Понастоящем при изготвянето на законодателството е обичайна практика да се вземат предвид и посочените в Хартата основни права. Такъв е например случаят при прилагането на директиви и регламенти, но също и при „стандартното“ законодателство, например в областта на COVID-19. В препоръките на Консултативния отдел на Държавния съвет към правителството често се изтъква, че правителството следва да проверява новите законодателни предложения с оглед на Хартата. В разработената от Консултативния отдел рамка за проверка във връзка с цифровизацията специално се призовава да се обърне внимание на посочените в Хартата основни права (членове 7, 8 и 21).

2. Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

Разработен е специален Наръчник за прилагането на Хартата, който е предназначен за създателите на политики и съставителите на законодателни текстове. В документа се разяснява кога се прилага Хартата и за кои от включените в нея основни права се осигурява по-голяма защита, отколкото в Конституцията и в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Наръчникът може да бъде намерен на уебсайта на Expertisecentrum Europees recht [ECER — Експертен център по европейско право] към Министерството на външните работи, както и на други места. На уебсайта се предлагат допълнителна (обща) информация относно Хартата, както и препратки към годишните доклади на Европейската комисия относно нейното прилагане и към докладите на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). ECER редовно публикува доклади относно нови съдебни решения на Съда (Съда на Европейския съюз), които се разпространяват и в бюлетин.

„Nieuwsbrief Rechtspraak Europa“ [Бюлетин за европейска съдебна практика] на Апелативния съд в Амстердам включва месечен обзор на съдебната практика както на Европейския съд по правата на човека (ECHR), така и на Съда, включително в областите, обхванати от Хартата. В бюлетина се съдържа информация за подходящо обучение и семинари във връзка с Хартата, която може да е от общ характер или да обхваща специфични области (например наказателно право или миграционно право).

Освен това в няколко области на правото са на разположение различни (нидерландски) научни публикации относно Хартата (вж. в раздел 5 по-долу ).

3. Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Докладите на FRA и насоките относно прилагането на Хартата, инструментите за електронно обучение относно Хартата и наръчниците могат да бъдат намерени на уебсайта на ECER. Там могат да бъдат намерени и годишните доклади на Европейската комисия в областта на прилагането на Хартата, както и тематичният лист от дирекция „Изследвания и документация“ на Съда на ЕС.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на прилагането на Хартата на основните права на ЕС и повишаване на осведомеността за нея

4. Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, което допринася за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Наскоро беше разработена платформа за правата на човека и местното управление, на която да се предоставя информация и да се обменят знания за правата на човека в рамките на местното управление. Платформата е съвместно начинание на Министерството на вътрешните работи и връзките с Кралството, Сдружението на нидерландските общини (VNG), Нидерландския институт за правата на човека и националния омбудсман. Тя би могла да се използва и за обмен на информация и експертен опит във връзка с Хартата (обхванати в нея конкретни основни права).

5. Примери за сътрудничество между национални органи и представители на академичните среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

В университети в Нидерландия редовно се разглежда (практическото) значението на Хартата. Така например за 10-ата годишнина от създаването на Хартата бяха организирани различни симпозиуми, включително от университета Радбауд, в рамките на които представители на академичните среди, държавни служители — юристи и съдии, обсъдиха нейното значение за различните области на правото. В резултат на това беше издадена книга (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele и K. M. de Zwaan (редактори), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment [„10 години от приемането на Хартата на основните права в Нидерландия — оценка на въздействието“) Deventer: Wolters Kluwer, 2019 г.).

В университета в Утрехт се организират дни на обучение за съдии, адвокати и прокурори с цел увеличаване на познаването и осведомеността за Хартата.

6. Примери за неправителствени инициативи, с които се насърчават използването и осведомеността за Хартата във вашата страна

През 2020 г. Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten [NJCM — Нидерландски комитет на юристите за правата на човека] организира третия симпозиум относно Хартата. По този повод беше проведена дискусия относно добавената стойност на Хартата за юридическата практика. Впоследствие темите на говорителите бяха събрани в Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM — том 45, 2020 г., № 1).

Последна актуализация: 21/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.