Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Нидерландия

Използване и осведоменост за Хартата във вашата страна.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

1. Държавни политики, с които се насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи

В националния план за действие в областта на правата на човека за 2020 г. правителството разяснява начина, по който възнамерява да защитава и утвърждава правата на човека в Нидерландия. Хартата е част от описаната в плана за действие „инфраструктура в областта на правата на човека“, а именно правната уредба за (правителствените) организации и лицата, които допринасят за защитата на правата на човека в Нидерландия. В плана за действие се заявява, че в сравнение с Конституцията и ЕКПЧ Хартата представлява най-модерният и всеобхватен документ в областта на основните права на човека. Пояснена е и връзката между тези документи в областта на основните права на човека.

В интегрираната рамка за оценка (IAK) се предоставя контролен списък на основните праваhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 за целите на изготвянето на политика и правила. В нея се прави препратка към Хартата, която може да е приложима. В указанията за изготвянето на законодателство се посочва също така, че при разписването на разпоредби следва да се вземе под внимание това как те се съотнасят с норми от по-висш ранг, включително Хартата.

Academie voor wetgeving [Академия за законотворчество] предлага курсове за държавни служители — юристи и съставители на законодателни текстове (европейско и международно право | Академия за законотворчество/Академия за държавни служители — юристи) с цел насърчаване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС (Хартата) и на осведомеността за нея. Тези курсове се предлагат на (стажант) съдии, прокурори и техните правни екипи, както и на други обучаеми, включително под формата на електронно обучение (вж. Търсене — SSR (Център за обучение на магистрати).

Понастоящем при изготвянето на законодателството е обичайна практика да се вземат предвид и посочените в Хартата основни права. Такъв е например случаят при прилагането на директиви и регламенти, но също и при „стандартното“ законодателство, например в областта на COVID-19. В препоръките на Консултативния отдел на Държавния съвет към правителството често се изтъква, че правителството следва да проверява новите законодателни предложения с оглед на Хартата. В разработената от Консултативния отдел рамка за проверка във връзка с цифровизацията специално се призовава да се обърне внимание на посочените в Хартата основни права (членове 7, 8 и 21).

2. Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

Разработен е специален Наръчник за прилагането на Хартата, който е предназначен за създателите на политики и съставителите на законодателни текстове. В документа се разяснява кога се прилага Хартата и за кои от включените в нея основни права се осигурява по-голяма защита, отколкото в Конституцията и в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Наръчникът може да бъде намерен на уебсайта на Expertisecentrum Europees recht [ECER — Експертен център по европейско право] към Министерството на външните работи, както и на други места. На уебсайта се предлагат допълнителна (обща) информация относно Хартата, както и препратки към годишните доклади на Европейската комисия относно нейното прилагане и към докладите на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). ECER редовно публикува доклади относно нови съдебни решения на Съда (Съда на Европейския съюз), които се разпространяват и в бюлетин.

„Nieuwsbrief Rechtspraak Europa“ [Бюлетин за европейска съдебна практика] на Апелативния съд в Амстердам включва месечен обзор на съдебната практика както на Европейския съд по правата на човека (ECHR), така и на Съда, включително в областите, обхванати от Хартата. В бюлетина се съдържа информация за подходящо обучение и семинари във връзка с Хартата, която може да е от общ характер или да обхваща специфични области (например наказателно право или миграционно право).

Освен това в няколко области на правото са на разположение различни (нидерландски) научни публикации относно Хартата (вж. в раздел 5 по-долу ).

3. Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Докладите на FRA и насоките относно прилагането на Хартата, инструментите за електронно обучение относно Хартата и наръчниците могат да бъдат намерени на уебсайта на ECER. Там могат да бъдат намерени и годишните доклади на Европейската комисия в областта на прилагането на Хартата, както и тематичният лист от дирекция „Изследвания и документация“ на Съда на ЕС.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на прилагането на Хартата на основните права на ЕС и повишаване на осведомеността за нея

4. Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, което допринася за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Наскоро беше разработена платформа за правата на човека и местното управление, на която да се предоставя информация и да се обменят знания за правата на човека в рамките на местното управление. Платформата е съвместно начинание на Министерството на вътрешните работи и връзките с Кралството, Сдружението на нидерландските общини (VNG), Нидерландския институт за правата на човека и националния омбудсман. Тя би могла да се използва и за обмен на информация и експертен опит във връзка с Хартата (обхванати в нея конкретни основни права).

5. Примери за сътрудничество между национални органи и представители на академичните среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

В университети в Нидерландия редовно се разглежда (практическото) значението на Хартата. Така например за 10-ата годишнина от създаването на Хартата бяха организирани различни симпозиуми, включително от университета Радбауд, в рамките на които представители на академичните среди, държавни служители — юристи и съдии, обсъдиха нейното значение за различните области на правото. В резултат на това беше издадена книга (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele и K. M. de Zwaan (редактори), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment [„10 години от приемането на Хартата на основните права в Нидерландия — оценка на въздействието“) Deventer: Wolters Kluwer, 2019 г.).

В университета в Утрехт се организират дни на обучение за съдии, адвокати и прокурори с цел увеличаване на познаването и осведомеността за Хартата.

6. Примери за неправителствени инициативи, с които се насърчават използването и осведомеността за Хартата във вашата страна

През 2020 г. Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten [NJCM — Нидерландски комитет на юристите за правата на човека] организира третия симпозиум относно Хартата. По този повод беше проведена дискусия относно добавената стойност на Хартата за юридическата практика. Впоследствие темите на говорителите бяха събрани в Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM — том 45, 2020 г., № 1).

Последна актуализация: 21/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.