Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Португалия

Използване и осведоменост относно Хартата във вашата страна.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността относно Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Конкретни позовавания на Хартата или разяснения относно нейното прилагане

 • През 2019 г. Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça) (Министерство на правосъдието) (Ministério da Justiça) изготви ръководство за прилагането на Хартата във връзка с усвояването на европейски средства, предназначено за специалисти, работещи в тази област.

Обучение относно прилагането на Хартата

 • Обучение за съдии и други юристи:
  • Центърът за юридически науки (Centro de Estudos Judiciários) предлага първоначално и непрекъснато обучение за съдии и прокурори както по правото на ЕС като цяло, така и по конкретни въпроси, попадащи в неговия обхват. Това обучение обхваща Хартата. Адвокати и други практикуващи юристи също могат да участват в конференциите и семинарите, организирани от Центъра.
  • През 2018 г. Центърът организира целодневен курс за обучение, насочен специално към Съда на Европейския съюз (СЕС) и Хартата. Програмата на курсовете, видеозаписите и съответните текстове могат да бъдат намерени тук.
  • В рамките на програма HELP in the EU III в плана на Центъра за продължаващо обучение за периода 2022—2023 г. е предвидено действие за продължаващо обучение за съдии и прокурори (Ministério Público) с цел насърчаване на компетентността за прилагане на Хартата.
 • Обучение за бенефициерите, участващи в усвояването на средства от ЕС:
  • През юни 2019 г. Генерална дирекция „Правосъдие“ проведе курс на обучение за всички органи на Министерството на правосъдието относно прилагането на Хартата във връзка с усвояването на средства от ЕС.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата, и случаите, в които тя се прилага

За практикуващи специалисти (законодателни органи, администрация, правоприлагащи органи, съдебни органи, практикуващи юристи):

 • Центърът за юридически науки редовно публикува бюлетин относно съдебната практика на Съда на ЕС — http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • През 2019 г. Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça) (Министерство на правосъдието) (Ministério da Justiça) изготви ръководство за прилагането на Хартата във връзка с усвояването на европейски средства, предназначено за специалисти, работещи в тази област.

За гражданите:

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

На уебсайта на Министерството на правосъдието има специална уебстраница относно Хартата, която препраща към инструментите, предоставяни от Агенцията за основните права (FRA), и включва връзка към нейния уебсайт.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

[НЕ Е ПРИЛОЖИМО]

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

[НЕ Е ПРИЛОЖИМО]

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във вашата страна

 • Проект «Хартата на основните права на Европейския съюз „в действие“»
  Проектът беше финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия и разработен от консорциум от европейски университети (Института по правата на човека на Каталония, Юридическия факултет към Утрехтския университет и Шчечинския университет). В Португалия проектът се координираше от Постоянната обсерватория за правосъдие (Observatório Permanente de Justiça) към Центъра за социални науки на Университета на Коимбра (Centro de Estudos Sociais) и включваше Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura), прокуратурата (Ministério Público), Центъра за юридически науки (Centro de Estudos Judiciários) и Адвокатската колегия (Ordem dos Advogados). Основната цел на проекта беше да се разработи мащабна програма за обучение за укрепване на компетентностите на участниците от съдебната система във връзка с прилагането на Хартата, за да бъдат в състояние да я тълкуват и прилагат по-добре. Целта на проекта беше не само да се окаже помощ за преодоляването на трудностите, свързани с липсата на познания за Хартата, като се подчертае необходимостта от повишаване на осведомеността за нея, но и да се обясни по-добре значението на Хартата на национално равнище и в рамките на Европейското пространство на правосъдие.
  През 2018 г. като част от този проект бяха организирани различни курсове на обучение и конференции, насочени предимно към участници от съдебната система. Предоставено беше и онлайн обучение: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  В резултат на този проект бяха разработени Наръчник за най-добри практики и Наръчник за обучение.
  Цялата информация за тази инициатива е достъпна на адрес:https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • Проект „Национално активно електронно обучение във връзка с Хартата“ (e-NACT)
  В този проект, финансиран от програмата „Основни права и гражданство“ на Европейската комисия, участват няколко европейски университета, включително Центъра за изследвания в областта на публичното право (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) към Юридическия факултет на Лисабонския университет. Проектът има за цел да се осигури методология за обучение и дейности за обучение, които, съчетани с опита на участващите обучители, ще насърчат появата и консолидирането на обща култура на основните права.
  Тази инициатива предлага също и курсове по електронно обучение и тематични наръчници по различни области на правото.
  През 2019 г. в Юридическия факултет на Лисабонския университет се проведоха три семинара за защита на даннитеубежището и миграцията и свободата на изразяване, предимно за адвокати, съдии и прокурори от прокуратурата — https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  За повече информация за този проект разгледайте: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Конференция на тема „Хартата на основните права на ЕС и съдебният активизъм на Съда на ЕС: поставена ли е под натиск хартата за правата?“
  През 2017 г. Юридическият факултет на Лисабонския университет организира конференция относно Хартата и съдебния активизъм на Съда на Европейския съюз. След тази конференция през 2018 г. беше публикувано издание на онлайн списание за публично право, e-Pública — Revista Eletrónica de Direito Público, в което се обръща специално внимание на този въпрос (Том 5, № 2, юли 2018 г.).
Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.