Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Използване и осведоменост за Хартата във Вашата страна

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Конституционният съд е установил като нова практика позоваването в своята съдебна практика на Хартата. Обикновените съдилища също се стремят да се позовават в своите решения на разпоредбите на Хартата. Тази тенденция е свързана с увеличаването на броя на курсовете и семинарите по теми, свързани с възложените под различни форми права на магистратите.

Националният институт на магистратурата (Institutul Național al Magistraturii) е разработил програми, в рамките на които се предоставя информация относно правото на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз в тясна връзка със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, по-специално с акцент върху съдебното сътрудничество. Тези курсове се посещават от бъдещи прокурори и съдии. Те посещават курсовете като част от своето текущо обучение. Скорошен пример във връзка с това е уебинар относно използването на Хартата в процедури за убежище.

Хартата е включена в програмата на юридическите факултети и други университети в Румъния както и в програмата, прилагана от Националния институт на магистратурата.

Други румънски публични органи използват разпоредбите на Хартата при създаването на политики (например политики в областта на заетостта и безработицата, политики за устойчиво развитие) или когато се мотивират относно прилагането на наказания (вж. например практиката на Националния съвет за борба с дискриминацията (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării). Много полезни инструменти са Charterpedia и като цяло всички видове данни, предоставяни от Агенцията на Европейския съюз за основните права, на които например се позовава в работата си Министерството на вътрешните работи (Ministerul Afacerilor Interne). Министерството на вътрешните работи разполага със свои собствени звена за обучение, които предоставят обучение в областта на правата на човека за правораздавателните органи. Тези курсове за обучение обхващат всички международни инструменти за защита на правата на човека, включително Хартата.

Измежду мерките, необходими за постигане на предпоставката за „Ефективно въвеждане и прилагане на Хартата на основните права на ЕС“, Министерството на европейските фондове (Ministerul Fondurilor Europene) отговаря също и за осигуряване на въвеждането на ефективни механизми за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз, както е предвидено в приложение III към предложението за Регламент за общоприложимите разпоредби (CPR). Във връзка с това Генерална дирекция за програмиране и координация на системата (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) е изготвила Насоки за прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз при изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (Насоки), които са предназначени, от една страна, да подпомагат служителите на Министерството на европейските фондове (Ministerul Fondurilor Europene), компетентните министерства, на които е възложено управлението на средствата от европейските фондове, агенциите и други публични органи при етапите на програмирането и прилагането за финансовите 2021—2027 г., а от друга страна, да подпомагат потенциалните бенефициери, които кандидатстват за финансиране от фондовете на ЕС, при ефективното прилагане и изпълнение на разпоредбите на Хартата на основните права на ЕС. Министерството счита, че редовният диалог относно прилагането на Хартата и предоставянето на институционална помощ от ЕС във връзка с това са важни.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

Полезни инструменти са Charterpedia и като цяло инструментите на FRA относно Хартата. Например Министерството на вътрешните работи заяви, че то използва материали на FRA.

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Вж. отговора на въпрос № 2 — разработените от FRA инструменти са относими и се използват.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Пример за такова сътрудничество е наскоро организирания от Националния институт на магистратурата уебинар, а именно през юни 2020 г., относно използването на Хартата в процедурите за убежище. На това мероприятие присъстваха няколко национални и международни НПО, както и Адвокатската колегия на Букурещ.

През 2019 и 2020 г. Румънският институт за правата на човека (Institutul Român pentru Drepturile Omului) разработи и предостави редица курсове, предназначени за различни професионални категории, които с оглед на спецификата на тяхната работа се приканват да се запознаят със и да прилагат правата на човека. Курсовете се отнасят до разпоредбите на Хартата. Последните са изцяло разгледани и обсъдени по време на курсовете, предназначени за граничната полиция (организирани в рамките на Генералния полицейски инспекторат) (Inspectoratul General al Poliției) и други три териториални инспектората: Тимишоара, Гюргево, Констанца) и посветени на темата за правата на човека в контекста на незаконната миграция (с практическо позоваване на членове 2, 3, 4, 6, и 35 от Хартата).

Тук могат да бъдат разгледани предоставените през 2019 г. курсове.

Освен това по отношение на въпроса за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне и наказание разпоредбите на Хартата бяха включени в курсовете, разработени за представителите на Националните центрове за принудително настаняване и задържане под стража в очакване на съдебен процес.

Във връзка с курс, организиран по случай 10-ата годишнина от приемането на Хартата, разпоредбите на Хартата, по-специално тези относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, бяха обсъдени по време на дискусионни семинари, насочени към учители и училищни инспектори в окръг Вълча.

През 2020 г. Хартата бе популяризирана чрез сесии за обучение, насочени към полицейските служители от Националните центрове за принудително настаняване и задържане под стража в очакване на съдебен процес, инспекторатите от гранична позиция и адвокати.

Тук могат да бъдат разгледани предоставените през 2020 г. курсове.

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Всички горепосочени курсове, които са организирани от Румънския институт за правата на човека, са изготвени в партньорство с публични институции и партньори от образователните/академичните среди, както следва:

  • Института за проучвания на обществения ред (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (Предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне — за служителите на Националните центрове за принудително настаняване и задържане под стража в очакване на съдебен процес);
  • Румънската гранична полиция (Poliția Română de Frontieră), Генералния инспекторат за миграцията (Inspectoratul General pentru Imigrări), Дирекцията за борба с корупцията (Direcția Anti-corupție) към Министерството на вътрешните работи (съгласно съвместния план за действие на Генералната дирекция за борба с корупцията (Direcția Generală Anticorupție — DGA) — Генералния инспекторат на румънската гранична полиция (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române — IGPF) — Генералния инспекторат за миграцията — IGI, относно предотвратяване на корупцията в контекста на незаконната миграция)
  • Средни училища, училища, национални центрове за обучение на учители, участващи в обучението на учители от националната образователна система

Вж. също отговора на въпрос № 1 — Хартата е включена в програмата по право на ЕС и международно публично право на юридическите факултети в Румъния.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

  • Румънският институт за правата на човека непрекъснато насърчава използването на Хартата и повишаването на осведомеността за правата, включени в нея.
  • Съюзът за граждански свободи за Европа е неправителствена организация с офиси в няколко държави, включително Румъния. Уебсайтът е преведен на румънски език и съдържа насоки относно използването на Хартата.
Последна актуализация: 25/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.