Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Словакия

Конституционният съд на Словашката република [Ústavný súd Slovenskej republiky] се е произнесъл относно приложимостта на Хартата в Словакия в решението си по дело PL. ÚS 10/2014, в което изрично заключава, че Хартата трябва да има същото положение в конституционния ред на Словакия като други международни споразумения относно правата на човека и основните свободи, уредени в член 7, параграф 5 от Конституцията на Словакия. Това означава, че тя има предимство пред националното законодателство. В законодателния процес всеки нов законодателен акт съдържа клауза за неговата съвместимост с правото на Европейския съюз и в него също така трябва да бъде посочена съвместимостта му с Хартата, ако законодателството се отнася до права, предоставени от Хартата.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Прилагане на Хартата и осведоменост за нея във Вашата държава

Държавни политики, насърчаващи прилагането на Хартата и осведомеността за нея от страна на законодателя, администрацията, правоприлагащите органи и съдебната власт

Документите по-долу съдържат препратки към Хартата и бележки относно нейното значение по отношение на международното и европейското законодателство в областта на правата на човека.

Хартата на ЕС е включена в рамката за обучение [koncepcia vzdelávania] на Съдебната академия на Словашката република [Justičná akadémia Slovenskej republiky]. Рамката за обучение на Съдебната академия на Словашката република („Съдебната академия“) е документ, в който се определя процедурата за ролята на Съдебната академия в обучението на целевите групи, посочени в Закон № 548/2003 относно Съдебната академия, със съответните изменения към него, в Министерството на правосъдието и Главната прокуратура [Generálna prokuratúra Slovenskej republiky]. Като част от ученето през целия живот, посочено по-долу, това означава обучение за съдии, помощник-съдии и съдебни изпълнители в техните сфери на специализация и компетенции.

• Рамката за обучение на Съдебната академия на Словашката република (в сила от 25 септември 2019 г.)

 • е част от учението през целия живот; правото на ЕС е включено като част от темата „Актуални въпроси относно прилагането на правото от страна на съдилищата в различни области на правото“.
 • Процесът на учене отразява съвременните европейски тенденции. Той се основава на трите стълба: образование, зачитане на закона и правосъдието и върховенство на закона.
 • Акцентът на дейностите по обучение е върху тематични дискусии, семинари и придобитите знания и опит от практическото прилагане на правото, представяни от словашки и международни преподаватели. Събитията са интерактивни и включват анализи на проучвания на казуси и конкретни случаи от практиката.

• В областта на правото на ЕС и международното право вниманието е съсредоточено върху:

 • прилагането на правото на ЕС от националните съдилища, съдебната практика на Съда на Европейския съюз и съдебната практика на конституционните съдилища на държавите — членки на ЕС;
 • процедурата във връзка с преюдициалните въпроси и преюдициалното производство;
 • защитата на правата на човека в ЕС — Хартата на основните права на Европейския съюз от 2009 г. и нейното прилагане на практика (съдебната практика на Съда на Европейския съюз);
 • обезщетението за вреди в контекста на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека;
 • потребителското право на ЕС;
 • трудовото право на ЕС на единния пазар, особено правото в областта на борбата с дискриминацията, в областта на равенството между половете, както и на социалната сигурност.

Инструменти, улесняващи по-доброто разбиране на Хартата и на случаите, в които тя се прилага

• за специалисти (членове на законодателните органи, администрацията, представители на правоприлагащите органи и съдебната власт, както и практикуващи юристи):

 • публикации на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за основните права; по-долу е предоставен подробен списък;

• за граждани:

 • уебсайтът относно равенството между половете, управляван от Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словашката република;
 • информационна брошура, съдържаща основна информация относно Хартата;
 • Вашите права в ЕС — информационен уебсайт на Европейската комисия.

Прилагане и насърчаване на инструменти по Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или други заинтересовани субекти на територията на ЕС

Различни материали на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) са свободно достъпни, много от които на словашки език. Основните документи и инструменти включват следното:

Доклад относно основните права от 2019 г., глава 2 „Харта на основните права на ЕС и прилагането ѝ от държавите членки“

Charterpedia е онлайн инструмент, който осигурява леснодостъпна информация за целия набор от основни права съгласно различните членове на Хартата и съдържа пълния ѝ текст, както и правни обяснения на отделните членове, свързана европейска и национална съдебна практика и свързани публикации на FRA. Той е на разположение и под формата на мобилно приложение.

Също така например Доклад на Европейския парламент относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС от 30 януари 2019 г.

Сътрудничество със заинтересовани субекти, за да се насърчат прилагането на Хартата на основните права на ЕС и осведомеността за нея

Примери за сътрудничество между правозащитниците и националните органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и прилагането на Хартата

• публикация на Словашкия национален център за правата на човека [Slovenské národné stredisko pre ľudské práva]: Ръководство по въпросите на правата на човека, свързани с членството на Словашката република в Европейския съюз [Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii]

• специализирани уебсайтове, предоставящи информация за практическото прилагане на правото и експертни и научни статии:

 • уебсайт на Словашката адвокатска колегия [Slovenská advokátska komora] и Словашката камара на данъчните консултанти [Slovenská komora daňových poradcov]
 • бюлетин на Словашката адвокатска колегия [Bulletin Slovenskej advokátskej komory]
 • онлайн специализирано юридическо списание на адрес pravnelisty.sk
 • уебсайт epravo.sk

Примери за сътрудничество между националните органи и академичните среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и прилагането на Хартата

Тази информация не е налична.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават прилагането на Хартата и осведомеността за нея във Вашата държава

 • уебсайтът на европейския правен център EUROIURIS, гражданско сдружение — Законодателство в областта на правата на човека в Европейския съюз и Съвета на Европа и неговото прилагане в Словакия [Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky]
 • порталът за новини euractiv.sk, насочен към въпросите на ЕС, особено по отношение на Словакия
Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.