Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Испания

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Испания

Осведомеността за Хартата и нейното използване в рамките на изпълнителната власт и администрацията са много неравномерни.

Винаги когато правителството потвърждава своята ангажираност към правата на човека, то споменава значението на Хартата. Например на 10 декември — Денят на правата на човека.

Използването на Хартата от Министерството на външните работи, Европейския съюз, както и сътрудничеството се открояват по очевидни причини.

На уебсайта на министерството се потвърждава ангажиментът на Испания да насърчава и защитава правата на човека, като се посочва, че Хартата на основните права е част от националната правна система на Испания и допълва „списъка на основните права и свободи в испанската конституция“.

Министерството на вътрешните работи е много добре запознато с Хартата, що се отнася до престъпленията от омраза (План за действие за борба с престъпленията от омраза [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio] (2019 г.), убежището (служба „Убежище и бежанци“ [Oficina de Asilo y Refugio] и Генерална поддирекция „Международна закрила“ [Subdirección General de Protección Internacional]) и защитата на данните (Разузнавателен център за борба с тероризма и организираната престъпност [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada]).

През 2014 г. беше прието Указание 16/2014 на Секретариата по сигурността за одобряване на „Протокола за действие за силите за сигурност при престъпленията от омраза и нарушаващото правните разпоредби относно дискриминацията поведение“ (Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de “delitos motivados por el odio” y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación). В резултат на различни законодателни реформи указанието беше изменено на следващата година с Указание № 16/2015. Посоченият по-горе протокол се цитира изрично в сборника с най-добри практики от целия Европейски съюз за начините за борба с престъпленията от омраза. Сборникът е публикуван от Агенцията на Европейския съюза за основните права (FRA). Той съдържа мерки и действия, разработени от държавите — членки на ЕС, за борба с „престъпленията от омраза“, като Хартата на основните права на Европейския съюз е един от многото прилагани актове, макар да не е достатъчно добре застъпена: Текст на протокола.

Същият Секретариат по сигурността към Министерството на вътрешните работи одобри „План за действие за борба с престъпленията от омраза“ (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio), съгласно който Националната полиция участва в програми за обучение и обмен на най-добри практики между държавите — членки на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA): Текст на Плана за действие.

Министерството на правосъдието има компетентност в областта на правата на човека и обръща особено внимание на Хартата при изготвянето на законопроекти както в обяснителния меморандум, така и при изготвянето на доклади за оценка на регулаторното въздействие, особено когато се отнася до транспонирането на европейски директиви, адаптирането на испанската правна система към европейското право или спазването на подписаните от Испания международни договори или конвенции в тези области.

Следва да се обърне специално внимание на Службата за регулаторна координация и качество (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) (в рамките на Министерството на кабинета на министър-председателя, връзките с испанските общи съдилища и демократичната памет [Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]), създадена през 2017 г., за да се гарантират координацията и качеството на извършваната от правителството регулаторна дейност. Като част от тази обща задача тя трябва да изучава „съгласуваността на регулаторната инициатива с останалата правна система — както националната, така и тази на Европейския съюз“ в съответствие с член 26, параграф 9 от Закон 50/1997 от 27 ноември 1997 г. Неотдавна в своите доклади Службата започна да изисква в докладите за оценка на регулаторното въздействие да се анализира дали законопроектите са в съответствие с Хартата. Това е причината да се смята, че тази служба би могла да играе много важна роля да се насърчи това Хартата да бъде вземана под внимание при изготвянето на законодателство, което да води до повишаване на осведомеността за значението на Хартата във всички министерства на изпълнителната власт.

Хартата е също така важен фактор, който се взема предвид, когато се решава дали испанската държава следва да участва в преюдициални производства, провеждани от съдилищата на другите държави членки, след като това вече е направено във връзка със забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание (член 4 от Хартата относно условията на задържане в затвори, дела C-128/18 от 15 октомври 2019 г., C-220/18 PPU от 25 юли 2018 г. и C-496/16 от 15 ноември 2017 г.), във връзка със зачитането на личния и семейния живот и защитата на личните данни (членове 7 и 8 от Хартата, дело C-73/16 от 27 септември 2017 г.), равенството пред закона и недискриминацията (членове 20 и 21 от Хартата, дело C-205/15 от 30 юни 2016 г.) и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47 от Хартата, дело C-73/16 от 27 септември 2017 г.).

На 9 май — Денят на Европа, Испанската федерация на общините и областите (Federación Española de Municipios y Provincias) издаде „Манифестa за местна и регионална Европа“ (Manifiesto por una Europa local y regional), в който се предлага: „Популяризиране в училищата във всички държави членки на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на историята на ЕС, и разширяване на познанията за функционирането на институциите. Важно е да се въведат подходящи финансови и правни условия, за да се гарантира, че всички ученици имат възможността да посещават европейските институции през целия си училищен живот“.

В законодателното събрание изложението на мотивите по законите понякога се позовава на Хартата; при парламентарните дебати Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) често се използват като авторитетен източник или критерий за разлика от Хартата или Съда на ЕС, които обикновено не се използват толкова често; въпреки това Хартата започва да се използва във все по-голяма степен, макар и със сигурност не в широк смисъл. Европеизмът на испанските парламентаристи е извън всякакво съмнение, но би било от полза да им се предоставят по-добро обучение или знания, които да бъдат лесни за достъп и ползване — област, в която винаги има място за подобрение, както е посочено по-долу. Наблюдението на работата на Съвместния комитет за Европейския съюз (Comité Mixto para la Unión Europea) разкрива (Съвместна комисия за Европейския съюз [Comisión Mixta para la Unión Europea]), че Хартата не е въпрос от най-времеемките в неговата работа.

Съвместната комисия за Европейския съюз на Конгреса на депутатите на Испания (Съвместна комисия за Европейския съюз) би могла рутинно да следи въпроси, свързани с Хартата, като приемането на европейско законодателство, съответната съдебна практика и др.

В рамките на своята компетентност Агенцията за основните права „признава все по-голямата роля на националните съдилища при гарантиране ефективността на Хартата“. Осведомеността за Хартата сред съдиите нараства, въпреки факта, че тя не е съществено застъпена в учебната програма на държавните изпити за съдии. Изучаването на Хартата беше въведено в учебната програма на сесията през 2016 г. в рамките на предмета, съответстващ на Договорите за правата на човека, заедно с Всеобщата декларация за правата на човека, други договори на ООН и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Едва през 2020 г. Хартата стана част от предмета Право на Европейския съюз.

След като кандидатите преминат успешно приемния изпит за кариера в съдебната система, в Съдебния колеж (който е част от Висшия съдебен съвет) се провеждат семинари (планът за обучение [el plan de enseñanza]) за задълбочаване на познанията по ключови дела, като например делото Familiapress (дело C-368/95 от 26 юни 1997 г.), делото Grogan (C-159/90 от 4 октомври 1991 г.), делото García Avello (C-148/02 от 2 октомври 2003 г.) и делото Kücükdeveci (C-555/07 от 19 януари 2010 г.). Други ключови дела, свързани с Хартата, се разглеждат подробно, като например делото Fransson (C-617/10 от 26 февруари 2013 г.), делото Melloni (C-399/11 от 26 февруари 2013 г.), съединени дела Aranyosi и Căldăraru (C-404/15 от 5 април 2016 г. и C-659/15 PPU от 3 март 2016 г.) и съединени дела N. S. и M.E. (C-411/10 от 21 декември 2011 г. и C-493/10 от 22 септември 2011 г.).

От 2010 г. насам броят на различните курсове за продължаващо обучение по право на Европейския съюз, предлагани на съдиите от Висшия съдебен съвет, се е увеличил, но няма курсове, посветени изключително на Хартата; от 2018 г. насам обаче Хартата започна да играе водеща роля в курсовете по европейско право. Освен това се изучават и курсове относно основните права или въздействието на европейското право върху конкретни юрисдикции, главно административното право, социалното право и наказателното право.

Инструменти, които спомагат за разясняването на Хартата, и случаи, в които тя се прилага

Има все по-голям брой публикации и инструменти, които разясняват какво представлява Хартата и как трябва да се прилага. По-долу са предоставени някои примери, които отразяват различните правомощия, равнища на администрация и гражданско общество.

Конституционният съд е съставил „Сборник със съдебна практика на Конституционния съд относно правото на Европейския съюз“ [Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea], част от който е посветена на „Г) Връзката между Конституцията и Хартата на основните права на Европейския съюз“, като в нея се разглеждат въпроси като „елементи на споделено тълкуване“ и „сблъсъци“.

Институтът по правата на човека на Каталония (Institut de Drets Humans de Catalunya), заедно с Висшия съдебен съвет, организира курс на тема „Хартата на основните права на ЕС за прокурори и членове на съдебната власт“ [La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura], който е с акцент върху правната практика с цел на прокурорите и членовете на съдебната власт да се предоставят инструменти за улесняване на използването на правната рамка на основните права, като по този начин се увеличава обхвата на Хартата.

Местният орган на Мадрид публикува цифрова публикация, озаглавена „Европа, която искаме. 20 харти за Европа“ (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa), която включва основните европейски текстове относно услугите и правата, включително, разбира се, Хартата на основните права на Европейския съюз (страници 20—31).

Испанската адвокатска колегия (Consejo General de la Abogacía) — професионален публичноправен орган, обединяващ професионални сдружения на адвокатите — включва на уебсайта си записи, в които се разяснява прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

На своя уебсайт Федерацията на сдруженията за превенция на насилието над деца (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil — FAPMI) предоставя подробно разяснение на необходимата за разбирането на Хартата информация въз основа на базисни данни, подробно описание и нейните тематични области.

Сътрудничество със заинтересовани страни за насърчаване на използването и повишаването на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Местният орган на Мадрид одобри включването на предмет относно Европейския съюз в учебната програма, използвана в средните училища, в който е включена и Хартата на основните права.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

Испанският комитет на представителите на хората с увреждания (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad — CERMI) — платформа, основана през 1997 г. за представителството, защитата и действията на испанските граждани с увреждания — многократно призовава властите да подобрят правата на хората с увреждания, като за тази цел в отношенията си с националните органисе позовава на Хартата.

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.