Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Прилагане на Хартата и осведоменост за нея във вашата държава

Държавни политики, насърчаващи прилагането на Хартата и осведомеността за нея от страна на законодателния орган, администрацията, правоприлагащите органи и съдебната власт

В своята Национална стратегия относно правата на човека („стратегията относно правата на човека“, Съобщение на правителството № 2016/17:29) правителството посочва, че съществува необходимост от оценка на прилагането на Хартата. През 2017 г. на Университета в Упсала бе възложено да изготви преглед на прилагането на Хартата. Част от задачата бе да се отбележи в какви случаи и по какъв начин Хартата се прилага от съдилищата, както и да се състави статистика относно броя на съдебните решения, в които е налице позоваване на Хартата. Анализът, представен на 31 декември 2017 г., който бе извършен в сътрудничество с Националната съдебна администрация (Domstolverket) и други, показва, че няколко съдилища са прилагали Хартата неколкократно. Позоваване на Хартата обикновено е налице, когато даден спор засяга въпроси, уредени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и/или в други актове от правото на Съюза. Някои членове се прилагат и извън строгото си приложно поле, по-конкретно принципът ne bis in idem (член 50) и други процесуални права.

Във връзка със стратегията на правителството относно правата на човека (вж. по-горе) на Университета в Упсала бе възложено да разработи дейности за развиване на уменията на държавните служители. Университетът предлага безплатни обучителни програми както онлайн, така и в сградите на съответните ведомства. В програмите е предвидено обучение по прилагането на Хартата.

Националната съдебна администрация допринася за осведомеността във връзка с прилагането на Хартата в Швеция чрез своя бюлетин относно правото на Съюза, който се издава 10 пъти в годината. Основната цел на бюлетина е да се подчертае и онагледи важността на правото на Съюза, като избирателно се проследява практиката на Съда на Европейския съюз и като се проследява и отчита прилагането на правото на Съюза от шведските съдилища. Очевидно е, че практиката на Съда на Европейския съюз играе важна роля при прилагането на правото на Съюза. Следователно няма съмнение, че практиката на Съда също така има своето отражение върху материалноправния аспект на правата, залегнали в Хартата. С оглед на горното, тъй като проследява съответната практика на Съда на Европейския съюз, бюлетинът относно правото на Съюза представлява важен инструмент, разработен с цел да се повиши осведомеността на съответните служители в шведските съдилища и на широката общественост за правото на Съюза и следователно за основните права, залегнали в Хартата. Фактът, че Съдът на Европейския съюз тълкува много широко приложното поле на правото на Съюза и следователно на Хартата, допълнително подчертава колко важно е постоянното проследяване и предоставянето на общи насоки във връзка с тези решения на Съда, които са най-важни/решаващи за шведските съдилища. Правото на Съюза е динамична и постоянно променяща се област на правото.

На вътрешния сайт на шведските съдилища има списък с връзки към юридически източници относно правата на човека, който предоставя информация за всички ведомства, институции, документи и юридически актове, имащи отношение към правата на човека. Като предоставя тази информация, Националната съдебна администрация осигурява на служителите на шведските съдилища адекватен достъп до база данни, която постоянно се осъвременява и съдържа основна информация относно Хартата, както и други актове, имащи отношение към правата на човека.

Академията за съдебно обучение на шведските съдилища (Domstolsakademin) и отдел „Обучение“ (Enheten för lärande) отговарят за развиването на уменията на служителите в шведските съдилища. Това включва обучение във връзка със съдебната дейност на назначените съдии, техническите съветници, деловодителите, нотариусите, докладчиците и практикуващите юристи, заети със законотворческа дейност, както и обучение, несвързано със съдебната дейност. Обучителните курсове разглеждат широк набор от теми, като наказателно право, семейно право, процесуално право, поземлено и екологично право, данъчно право, осигурително право, миграционно право и административнопроцесуално право. Освен това специализирано обучение се предлага например на лицата на ръководни постове и съдебната администрация. Разпоредбите на Хартата се разглеждат както пряко (чрез обучения относно самата Харта), така и непряко (като част от дадено обучение, когато Хартата и въпросите, свързани с правата на човека, имат отношение към предмета му) в обучителните курсове. Например курсовете за бъдещи съдии включват преглед на основните положения в Хартата и нейната връзка с Европейската конвенция за защита на правата на човека, включително членовете, съдебната практика, както и начина, по който се разписват съдебни решения. Участниците също се обучават как да търсят в базите данни, свързани с правото на Съюза. Наред с други ресурси, на назначените съдии се предоставя и обучителен курс по право на ЕС, провеждан по интернет и засягащ Хартата. В курсове по други теми, като наказателно право и административнопроцесуално право, също са включени препратки към Хартата. Важността на Хартата също така се подчертава, когато вече назначени или обучаващи се бъдещи съдии пътуват из Европа по линия на учебни посещения. Тези пътувания включват посещения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Хартата е включена в широк набор от курсове, предлагани на други съдебни служители и на всички категории щатни сътрудници. Примери за това са въвеждащият курс за новопостъпили служители и курсовете, засягащи работата с обществеността, медиите, Общия регламент относно защитата на данните, ползването на услугите на устни преводачи и равноправието, публичността и поверителността на информацията.

Средства, позволяващи по-добро разбиране на Хартата и кога тя се прилага

  • за специалисти (членове на основния законодателен орган и администрацията, представители на правоприлагащите органи и съдебната власт, както и практикуващи юристи)
  • за граждани

Прилагане и насърчаване на прилагането на помощни средства по Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или други заинтересовани субекти на територията на ЕС

Ръководството „Обучение относно основните права за гранични служители“ (Frontex, 2013 г.), в което Хартата се цитира като средство за укрепване на взаимното уважение и сътрудничеството, се ползва при обучения на Frontex за служители на граничната охрана.

Сътрудничество със заинтересовани субекти, за да се насърчи прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз и осведомеността за нея

Примери за сътрудничество между правозащитниците и националните власти, които допринасят за по-доброто познаване на Хартата и нейното прилагане

Примери за сътрудничество между националните власти и академичните среди, които допринасят за по-доброто познаване на Хартата и нейното прилагане

Както се посочва по-горе, на Университета в Упсала бе възложена задачата да разработи дейности за развиване на уменията на държавните служители. Като част от тази задача университетът предлага оперативни обучения на държавните органи. Университетът разработва тези обучения в тясно сътрудничество със съответните органи. Повече информация относно обученията, предлагани от Университета в Упсала, можете да намерите на следния адрес: https://mr-forum.se/.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават прилагането на Хартата и осведомеността за нея във Вашата държава

Последна актуализация: 25/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.