Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Finsko

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány.

Obsah zajišťuje
Finsko

Hlavním platným politickým dokumentem je Zpráva finské vlády o lidských právech z roku 2014 (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), která se zabývá způsoby, jak posílit ochranu základních práv EU, a to i prostřednictvím zvyšování povědomí o Listině základních práv EU. Tato zpráva rovněž zmiňuje zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv EU a výroční zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva, jakož i diskusi o základních právech na úrovni Rady. Dále uvádí, že je důležité zvýšit povědomí občanů o Listině. Zpráva zdůrazňuje, že pro zvýšení povědomí o Listině je důležitý rozvoj a využívání stávajících praktických nástrojů, jež mají tvůrci právních předpisů k dispozici, jako jsou pokyny a kontrolní seznamy. Podpořit by to měla například odborná příprava pro zpravodaje EU (s. 38). Velký výbor finského parlamentu zdůraznil zejména potřebu zvýšit povědomí o Listině základních práv EU ve svém stanovisku ke zprávě o lidských právech (SuVL 6/2014 vp).

Zpráva finské vlády o lidských právech z roku 2014

Druhý finský Národní akční plán pro základní a lidská práva na období let 2017–2019 (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) uvádí vedle dalších relevantních zdrojů pojednávajících o základních a lidských právech také konkrétní odkaz na Listinu základních práv EU jako právní základ celého akčního plánu (s. 17). Listina základních práv tvoří také právní základ některých projektů jednotlivých akčních plánů, například opatření 1.1 Posílení kapacity vlády v oblasti základních a lidských práv (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) a opatření 1.1.1 Posílení dovedností státních úředníků v oblasti základních a lidských práv (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen).

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (Národní akční plán pro základní a lidská práva na období let 2017–2019)

Odborná příprava v oblasti používání Listiny základních práv

  • vládní program odborné přípravy v oblasti základních a lidských práv (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) pro státní úředníky z jara 2017, který se rovněž zabýval základními právy v EU, obsahující oddíl zaměřený na posuzování dopadů na základní a lidská práva,
  • kurz odborné přípravy pro úředníky týkající se základních a lidských práv v Evropské unii (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), obsahující samostatný oddíl věnovaný Listině základních práv EU (každoroční, poslední kurz proběhl dne 30. března 2020),
  • kurz odborné přípravy pro úředníky s názvem EU-oikeus pähkinänkuoressa („právo EU v kostce“) podrobně se zabývající Listinou základních práv EU (každoroční, poslední kurz proběhl dne 10. května 2019),
  • odborná příprava zaměřená na ochranu osobních údajů a Listinu základních práv EU ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva, finským Střediskem pro lidská práva a finským Ministerstvem spravedlnosti (16. ledna 2019),
  • kurz odborné přípravy pro úředníky týkající se kritérií po vypracovávání právních předpisů, obsahující oddíly věnované základním právům a Listině základních práv (každoroční),
  • kurz odborné přípravy pro úředníky Stálého zastoupení Finska při EU (Brusel) týkající se začlenění Listiny do práce pracovních skupin Rady (jaro 2019, v rámci příprav Finska na finské předsednictví v Radě), ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva a generálním sekretariátem Rady,
  • v říjnu 2019 zaměstnanci úřadu parlamentního veřejného ochránce práv navštívili Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA) ve Vídni v návaznosti na výzvu agentury FRA k užší spolupráci. Během této návštěvy byla představena činnost agentury, zejména monitorování uplatňování Listiny základních práv a úloha agentury při monitorování a hodnocení práv osob se zdravotním postižením a dětí. Účastníci se dohodli na prohloubení spolupráce mezi agenturami. Další kurzy odborné přípravy týkající se obsahu a uplatňování Listiny byly dále uspořádány kanceláří předsedy vlády.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo sdělení k výkladu a uplatňování Listiny základních práv EU. Toto sdělení bylo poprvé vypracováno v roce 2016 a aktualizováno na začátku roku 2020. Toto sdělení má sloužit jako nástroj pro vypracovávání vnitrostátních právních předpisů a dokumentů Finska týkajících se EU, zejména v případě posuzování základních a lidských práv v záležitostech spadajících do působnosti práva EU. Velká část práva Unie je prováděna na vnitrostátní úrovni, a proto tvoří základní práva EU nezbytnou součást procesu vypracovávání vnitrostátních právních předpisů. Právní předpisy EU navíc často ponechávají na vnitrostátní úrovni prostor pro vlastní uvážení ohledně provádění práva EU v praxi a ohledně volby opatření, avšak tento prostor pro vlastní uvážení musí být využíván v souladu se základními právy EU.

Sdělení řeší otázky související s rozsahem, výkladem, právními účinky a úrovní ochrany Listiny základních práv EU. V rámci aktualizace tohoto sdělení byla zohledněna nejnovější judikatura, a především se podrobněji řešily hlavní otázky týkající se praktických aspektů vypracovávání právních předpisů. Ty zahrnují podmínky pro omezení základních práv EU a vztah mezi Listinou a dalšími základními a lidskými právy, například těmi, která jsou obsažena v Evropské úmluvě o lidských právech a ve finské ústavě.

Muistio EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta ja tulkinnasta(„Sdělení k výkladu a uplatňování Listiny základních práv EU“)  PDF (978 Kb) fi

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Informace o zprávách a nástrojích Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) jsou poskytovány prostřednictvím vládní sítě pro základní a lidská práva. Výroční zpráva o základních právech bude navíc řešena v ministerské tiskové zprávě, jež má zlepšit komunikaci s občany.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Kurz vypracovávání právních předpisů pořádaný Univerzitou v Tampere, včetně oddílu týkajícího se posouzení dopadů na základní a lidská práva, zejména na Listinu základních práv EU (konal se 8. listopadu 2018 a 26. listopadu 2019 a bude se konat na podzim 2020).

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

Zdůraznění významu Listiny základních práv u příležitosti jejího desátého výročí: článek zveřejněný v novinách Turun Sanomat dne 11. prosince 2019

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.