Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Řecko

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány.

Obsah zajišťuje
Řecko

Listina základních práv tvoří nedílnou součást řeckého právního řádu, přičemž řečtí soudci ji posuzují bez návrhu, a případ jejího porušení může být předložen Státní radě (Symvoúlio tis Epikrateías)a Nejvyššímu soudu Řecka (Áreios Págos). Ústavní, trestní a procesní ustanovení na ochranu lidských práv jsou rovněž povinni důsledně uplatňovat všichni veřejní činitelé, a zejména představitelé policie jakožto donucovací orgány.

Řecko úzce spolupracuje s kontrolními orgány mezinárodních organizací a na ochranu lidských práv vyvíjí maximální úsilí. V tomto ohledu pravidelně přijímá institucionální iniciativy, jejichž cílem je podporovat dodržování kritérií a závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně těchto práv, jako je Listina základních práv. Typickým příkladem je zákon č. 4443/2016 o zajištění rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, jenž přímo odkazuje na požadavky Listiny základních práv EU, a zejména na její článek 21.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Státní zastupitelství při Nejvyšším soudu (Eisangelía Areíou Págou) zasílá v rámci své spolupráce s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) všem státním zastupitelstvím při odvolacích soudech (Eisangelíes Efetón) a státním zastupitelstvím při soudech prvního stupně (Eisangelíes Protodikón) v Řecku písemné příručky agentury, pokud je má k dispozici, a po příslušném oznámení agentury prostřednictvím řeckého odborníka poskytuje e-mailové odkazy agentury, které umožňují přístup k jejím nedávno zveřejněným příručkám týkajícím se výkonu trestu odnětí svobody a alternativních opatření, obětí násilných trestných činů, nezletilých osob, ochrany zranitelných skupin a menšin atd. Dále je všem řeckým státním zastupitelstvím při odvolacích soudech a státním zastupitelstvím při soudech prvního stupně zasílána e-mailem výroční zpráva agentury.

V rámci spolupráce mezi Státním zastupitelstvím při Nejvyšším soudu (jako partnerem) a Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) se navíc mohou řečtí státní zástupci účastnit studijních návštěv institucí EU, jako je Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), Evropský soud pro lidská práva (ESLP), Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) atd.

Nařízení Státního zastupitelství při Nejvyšším soudu, která jsou vydávána s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a jsou určena řeckým státním zastupitelstvím při odvolacích soudech a státním zastupitelstvím při soudech prvního stupně, jsou zveřejněna na internetových stránkách Státní zastupitelství při Nejvyšším soudu s cílem poskytovat obecné pokyny k předcházení souvisejících případů porušování článků Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP).

Řecká policie čas od času vydává pro své zaměstnance konkrétnější nařízení, příručky a obecné pokyny týkající se ochrany a dodržování lidských práv.

Především nařízení č. 7100/25/14-δ΄ ze dne 8. listopadu 2014 vydané řeckým policejním prezidentem s názvem „Boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci při výkonu policejní činnosti“ ukládá státu a konkrétně jeho různým orgánům povinnost obecně respektovat při výkonu státní moci lidskou důstojnost, a to bez ohledu na jakékoli odlišující znaky osob, a přijímat aktivní opatření pro zabránění narušování lidské důstojnosti osob.

Nařízení prezidenta č. 254/2004 o kodexu chování donucovacích orgánů stanoví nejen obecnou povinnost respektovat lidskou důstojnost a chránit lidská práva, ale obsahuje i konkrétnější ustanovení o chování donucovacích orgánů při výkonu policejní činnosti, a to vždy z pohledu lidských práv.

Zaměstnancům řecké policie jsou čas od času poskytovány příručky, například: „Příručka správného chování řecké policie vůči náboženským a zranitelným sociálním skupinám“, „Nenávistné výroky: projevy rasismu ve veřejném projevu“ sponzorované Ministerstvem spravedlnosti (Ypourgeío Dikaiosýnis) s podporou Rady Evropy, „Boj proti nenávistně motivovaným trestným činům proti lesbám, gayům, bisexuálům, transgender a intersexuálním osobám (osobám LGBTI)“ Rady Evropy, „Postup veřejné správy při řešení rasově motivovaných trestných činů“ Národní rady pro boj proti rasismu a nesnášenlivosti a „Příručka mezikulturní odborné přípravy“ Centra pro bezpečnostní studia.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že ministerstva a úřady se zapojují do boje proti rasově motivovanému násilí s cílem účinně bojovat proti násilí, které je zjevně rasově motivované nebo má rasově motivované pozadí a které je cíleno na konkrétní jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. Po celém Řecku byla dále zřízena střediska zabývající se domácím násilím, jejichž cílem je účinně řešit případy domácího násilí a chránit oběti.

Ohledně odborné přípravy zaměstnanců policejních sborů v oblastech souvisejících s ochranou lidských práv je třeba uvést, že učební osnovy policejních akademií řecké policie zahrnují na základní úrovni modul „lidská práva“ jako samostatný předmět (učební osnovy například zahrnují: mezinárodní ochranu základních práv; ochranu práv v EU; subjekty a příjemce základních práv; rasismus – xenofobii; osobní svobodu a bezpečnost; ochranu dětí, žen a pracovněprávních vztahů; zákaz mučení; menšiny atd.).

Pokud jde o odborné vzdělávání a rekvalifikace, zaměstnanci řecké policie pravidelně absolvují jak v Řecku, tak v zahraničí odbornou přípravu a semináře specificky zaměřené na legislativní rámec ochrany lidských práv (např. lidská práva a policejní etika; základní práva a policejní etika; přístup k ohroženým sociálním skupinám a jejich zvládání; řešení domácího násilí a ochrana obětí atd.).

Kromě výše uvedeného spolupracuje řecká policie s dalšími orgány a úřady, jejichž cílem je zajistit dodržování a ochranu lidských práv při výkonu policejní činnosti [jako je Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rady Evropy, pracovní skupina OSN pro nezákonné zadržování, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Národní systém pro vyšetřování nezákonných incidentů řeckého veřejného ochránce práv (Synígoros tou Políti), Generální sekretariát pro rodinnou politiku a rovnost žen a mužů, Řecká národní komise pro lidská práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), jakož i nevládní organizace – The Smile of the Child (Úsměv dítěte), European Anti-Violence Network (Evropská síť proti násilí), které se zaměřují na řešení případů domácího násilí atd.].

V rámci nové strategie týkající se Listiny Komise mimo jiné vyzvala členské státy, aby pro Listinu určily kontaktní místo, jež usnadní koordinaci a spolupráci. Ministerstvo spravedlnosti v reakci na tuto výzvu Komise určilo v rámci ministerstva kontaktní místo, díky kterému se posílí účast ministerstva a zlepší provádění Listiny domácími orgány. Jako kontaktní místo bylo určeno Ředitelství pro lidská práva a udělování milostí Ministerstva spravedlnosti. Iniciativa je založena na spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí (Sekce práva Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí), přičemž kontaktní místo by mělo na jedné straně usnadnit tok informací a osvědčených postupů týkajících se Listiny a na druhé straně koordinovat úsilí o rozvoj iniciativ pro účinné provádění Listiny v Řecku. Řecku se dostalo za tuto iniciativu uznání během videokonference Pracovní skupiny pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP), přičemž ostatní členské státy byly rovněž vyzvány k zavedení této iniciativy.

Řediteli Národní justiční akademie byl mimo to zaslán dopis s žádostí o zařazení kurzu pojednávajícím o Listině základních práv EU a seminářů o jejím používání v praxi do učebních osnov pro akademický rok 2021/2022. Ředitel ve své odpovědi uznal, že účinné provádění Listiny základních práv EU je za účelem posílení důvěryhodnosti a mezinárodní role Řecka vynikající iniciativou Ministerstva spravedlnosti, a přislíbil pomoc Národní justiční akademie v rámci této iniciativy. Podle obdržených informací je kurz o Evropské úmluvě o lidských právech a o Listině již součástí předvstupních učebních osnov všech oddělení akademie. Ve spolupráci s Evropskou komisí jsou navíc na rok 2021/2022 naplánovány semináře o posílení provádění Listiny základních práv EU, které jsou určeny úřadujícím soudcům a státním zástupcům.

V neposlední řadě byla ustavena pracovní skupina pro Listinu základních práv EU čítající zástupce Ministerstva spravedlnosti, Kanceláře náměstka ministra G. Kotsirase, Kanceláře generálního tajemníka Ministerstva spravedlnosti, Generálního sekretariátu pro právní a parlamentní záležitosti a Sekce práva Evropské unie Zvláštního právního odboru Ministerstva zahraničních věcí.

Vzhledem k tomu, že si Řecko jako hlavní prioritu stanovilo účinné provádění Listiny základních práv EU v souladu s doporučením Komise obsaženým v její nové strategii, zvažují se další iniciativy ke splnění tohoto cíle. Například: vytvoření systému podpory kontaktního místa prostřednictvím zapojení zástupců několika ministerstev; zvyšování povědomí a prohlubování znalostí členů právnických profesí o aspektech provádění Listiny prostřednictvím seminářů a přednášek specializovaných řeckých a zahraničních právníků a soudců Soudního dvora Evropské unie (SDEU); průběžné monitorování judikatury SDEU a Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) z hlediska vývoje judikatury a jejího vnitrostátního dopadu; průběžná spolupráce s dalšími tuzemskými orgány zabývajícími se ochranou lidských práv; větší důraz na doplnění analýzy dopadů regulace, pokud jde o ustanovení týkající se Listiny základních práv, na základě konzultací s ministerstvem, které usiluje o prosazení.

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi obránci práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Ministerstvo spravedlnosti

Generální sekretariát pro rodinnou politiku a rovnost žen a mužů

Poradenská centra pro ženy vystavené násilí

Řecký veřejný ochránce práv

Výzkumný ústav pro rovnost žen a mužů (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Národní centrum pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Řecká rada pro uprchlíky (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – řecká sekce (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

-

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

Úřad na ochranu osobních údajů Řecka (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) jedná v souladu se specifickým legislativním rámcem pro ochranu osobních údajů. Při výkonu své činnosti, a zejména při vydávání stanovisek a prověřování případů, se úřad zejména dovolává práva na ochranu osobních údajů podle článku 8 Listiny základních práv EU, jakož i souvisejícího práva na respektování soukromého a rodinného života podle článku 7 této Listiny, a odkazuje na ně.

Úřad dále dlouhodobě spolupracuje s Agenturou Evropské unie pro základní práva, tedy orgánem EU, jenž je primárně odpovědný za ochranu základních práv. Tato spolupráce zahrnuje poskytování pomoci spočívající v předkládání připomínek k příslušné příručce o ochraně osobních údajů vydané agenturou a jejím překládání, zasílání pravidelných příspěvků do čtvrtletních/měsíčních zpráv, které agentura vypracovává, prostřednictvím řecké národní internetové adresy (Ředitelství pro legislativní práci, mezinárodní právní vztahy a mezinárodní justiční spolupráci Ministerstva spravedlnosti), jakož i monitorování těchto zpráv.

Úřad v neposlední řadě běžně využívá nástroje, které vyvinula výše uvedená agentura, jako je informační list (výsledek spolupráce mezi agenturou a skupinou pro koordinaci dohledu nad systémem Eurodac – se zapojením Úřadu na ochranu osobních údajů Řecka) pro vnitrostátní orgány odpovědné za záležitosti související s azylem, na jehož překladu řecký orgán v současné době pracuje, přičemž následně bude tento překlad zveřejněn na jeho internetových stránkách a zaslán výše uvedeným orgánům.

Poslední aktualizace: 25/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.