Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Lotyšsko

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Lotyšské právní předpisy a judikatura zmiňují články Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), které se týkají záležitostí ochrany osobních údajů, rovnosti mezi lidmi a lidských práv v oblasti migrace, vědy a přístupu k informacím.

Odkazy v důvodových zprávách k návrhům právních předpisů

Odkazy v nálezech Ústavního soudu

  • Nález ve věci č. 2018-18-01 o souladu článků zákona o silničním provozu s Ústavou. Tyto články byly s ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů shledány protiústavními. Nález odkázal na článek 8 Listiny pojednávající o ochraně osobních údajů.
  • Nález ve věci č. 2018-15-01 o souladu článků zákona o vysokých školách s Ústavou. Odkaz na článek 13 Listiny o akademické svobodě umělecké tvorby a vědeckého bádání.
  • Nález ve věci č. 2018-11-01 o souladu článků zákona o odměňování úředníků a zaměstnanců ústředních orgánů státní správy a samosprávy s Ústavou. Odkaz na článek 8 Listiny pojednávající o ochraně a korektním zpracování osobních údajů.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Pro odborníky z praxe

V Lotyšsku existuje Lotyšské justiční vzdělávací centrum [Latvijas Tiesnešu mācību centrs] (LTMC), které pořádá a poskytuje další odbornou přípravu a kurzy odborného rozvoje pro soudce a soudní úředníky. Pravidelně jsou pořádány obecné přednášky o lidských právech, při kterých je možné diskutovat i o Listině.

Lotyšské justiční vzdělávací centrum spolupracuje s Akademií evropského práva (ERA) a Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJNT) a nabízí rovněž mezinárodní kurzy odborné přípravy pro soudce.

  • V roce 2014 uspořádalo Lotyšské justiční vzdělávací centrum šest přednášek o Listině. Těchto akcí se v roce 2014 zúčastnilo celkem 141 právníků.
  • Od roku 2017 do roku 2019 se seminářů týkajících se Listiny zúčastnilo 43 lotyšských soudců.
  • V roce 2018 byla uzavřena dohoda o spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) o službách odborné přípravy na vysoké úrovni pro lotyšské zaměstnance justičních a donucovacích orgánů za účelem poskytnutí odborné přípravy soudcům, soudním úředníkům, vyšetřovatelům, státním zástupcům a úředníkům, a to i v otázkách obecného práva Unie.

Pro občany

Nejvyšší soud podporuje transparentní uplatňování Listiny tím, že do adresáře právních předpisů zařadil samostatný oddíl věnovaný Listině. V tomto adresáři nejsou zahrnuta všechna rozhodnutí Senátu, ale pouze ta, která jsou relevantní pro uplatňování právních předpisů (viz adresář: Právo Evropské unie -> Smlouvy -> Listina základních práv Evropské unie).

V oddíle Manuály na internetových stránkách Nejvyššího soudu jsou uvedeny informace o výdajích Agentury Evropské unie pro základní práva (viz Výdaje Agentury Evropské unie pro základní práva).

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.