Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Litva

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány.

Obsah zajišťuje
Litva

Základem pro zajištění toho, aby se v rámci legislativního procesu posuzovala slučitelnost návrhů právních předpisů s Listinou, je čl. 9 odst. 4 zákona o zásadách tvorby právních předpisů (Teisėkūros pagrindų įstatymas), který stanoví orgány pověřené vládou k vydávání závěrů o slučitelnosti návrhů právních předpisů s právem Unie, rozsudky Soudního dvora Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jichž je Litevská republika signatářem, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Tyto závěry jsou předkládány i subjektu, který daný právní akt přijímá. Ačkoli toto ustanovení výslovně nestanoví požadavek na zajištění souladu s Listinou, požadavek na zajištění souladu s právem Unie znamená také zajištění souladu s Listinou. Praxe ukazuje, že takto je toto ustanovení i chápáno. Oddělení evropského práva (Europos teisės departamentas) ve svých závěrech k návrhu zákona, kterým se mění litevský zákon o volbách do Evropského parlamentu (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas), například uvedlo, že ustanovení omezující výkon práva zakotveného v čl. 39 odst. 1 Listiny volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu (zejména ustanovení o tom, že tatáž osoba nesmí být zvolena do Evropského parlamentu více než dvakrát za sebou), které však nesplňuje podmínky stanovené v článku 52 Listiny, jež by toto omezení odůvodňovaly (omezení musí být stanoveno zákonem, musí respektovat podstatu dotčených práv a musí být přiměřené), je třeba považovat za neslučitelné s právem Unie (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (Teisingumo ministerija) byly zveřejněny Pokyny k judikatuře Soudního dvora Evropské unie (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos vadovas), které rovněž poskytují informace o záležitostech týkajících se uplatňování Listiny. Tyto internetové stránky rovněž uvádí odkaz na informace zveřejněné na internetových stránkách Evropské komise o ochraně práv přiznaných právem Unie (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas odkazující na https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_en). Jakmile bude přeložena Příručka o uplatňování Listiny na vnitrostátní úrovni, kterou vydala Agentura Evropské unie pro základní práva, do litevštiny, bude na ni rovněž uveden odkaz.

V rámci projektu „Posílení boje proti nenávistně motivovaným trestným činům a nenávistným výrokům v Litvě“, který provádí Ministerstvo vnitra (Vidaus reikalų ministerija), Nejvyšší státní zastupitelství (Generaline prokuratūra) a Úřad inspektora pro etiku novinářů (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), probíhá společná odborná příprava policistů, státních zástupců a soudců financovaná z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020). Při zveřejňování právních informací souvisejících s bojem proti nenávistně motivovaným trestným činům, určených policistům i obětem, poskytuje Ministerstvo vnitra odkaz na příslušný oddíl internetových stránek Agentury Evropské unie pro základní práva (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbas odkazující na https://fra.europa.eu/en/themes/hate-crime).

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Viz výše uvedené informace týkající se odkazů na internetové stránky orgánů a agentur Evropské unie.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi obránci práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Litva zavedla pořádání každoročních národních fór pro lidská práva (Nacionaliniai žmogaus teisių forumai). V roce 2019 bylo fórum pořádáno Litevským fórem pro osoby se zdravotním postižením (Lietuvos negalios organizacijų forumas), Úřadem veřejného ochránce práv pro rovné příležitosti (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Parlamentním úřadem veřejného ochránce práv (Seimo kontrolierių įstaiga), Parlamentním výborem pro lidská práva (Seimo Žmogaus teisių komitetas), Ministerstvem zahraničních věcí (Užsienio reikalų ministerija), Úřadem veřejného ochránce práv dětí (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), Univerzitou Vytautas Magnus (Vytauto Didžiojo universitetas) a Koalicí organizací pro lidská práva (Žmogaus teisių organizacijų koalicija).

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Litevská rada pro výzkum (Lietuvos mokslo taryba) financovala výzkumnou studii, kterou provedla Univerzita ve Vilniusu (Vilniaus universitetas), s názvem „Uplatňování Listiny EU jako normy na obranu práv jednotlivce na nadnárodní a národní úrovni“. Tato studie zkoumala rozsah, v jakém je Listina uplatňována a v jakém se jejích ustanovení dovolávají litevské orgány, – které se v rámci svých oblastí činnosti pravděpodobně nejčastěji zabývají prověřováním stížností týkajících se práv jednotlivců spadajících do oblasti působnosti Listiny –, a soudy a vyšetřovací orgány v přípravném řízení. Položila si otázku se, zda si veřejnost a právnická komunita dostatečně uvědomuje význam Listiny na obranu základních práv a zda je Listina vnímána jako skutečně účinná norma chránící základní práva, a zabývala se problémy souvisejícími s používáním Listiny na obranu konkrétních práv. Výsledky studie byly zveřejněny.

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

Nevládní organizace Litevské centrum pro lidská práva (Lietuvos žmogaus teisių centras) na svém portálu „Moje práva“ (‘Mano teisės’) uvádí odkaz na internetové stránky orgánů a agentur Evropské unie, včetně Agentury Evropské unie pro základní práva. Články zveřejněné na tomto portálu se rovněž zabývají záležitostmi souvisejícími s prováděním Listiny.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.