Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Nizozemsko

Používání Listiny a povědomí o ní ve Vaší zemi.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány

národním akčním plánu pro lidská práva na rok 2020 vláda vysvětluje, jak hodlá chránit a prosazovat lidská práva v Nizozemsku. Listina je součástí „infrastruktury v oblasti lidských práv“ popsané v akčním plánu, tj. právního rámce pro (vládní) organizace a osoby přispívající k ochraně lidských práv v Nizozemsku. Uvádí se v něm, že ve srovnání s ústavou a EÚLP představuje Listina nejmodernější a nejkomplexnější dokument o základních právech. Rovněž je vysvětlen vztah mezi těmito dokumenty o základních právech.

Integrovaný rámec hodnocení poskytuje kontrolní seznam k základním právůmhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7pro vypracovávání politiky a pravidel. Odkazuje se v něm na Listinu, která může být použitelná. V pokynech k tvorbě právních předpisů se rovněž uvádí, že při vypracovávání právních předpisů je třeba vzít v úvahu jejich vztah k nadřazenému právu, včetně Listiny.

Academie voor wetgeving (Akademie zákonodárství) nabízí vládním právníkům a tvůrcům právních předpisů kurzy (Evropské a mezinárodní právo | Akademie zákonodárství / Akademie pro vládní právníky), jejichž cílem je podpořit používání Listiny základních práv EU a povědomí o ní. Tyto kurzy jsou nabízeny mimo jiné soudcům (stážistům), státním zástupcům a jejich právnickému personálu, a to i v podobě elektronického učení (viz Hledání – SSR (školicí a studijní středisko pro soudnictví)).

Při navrhování právních předpisů jsou nyní pravidelně zohledňována i základní práva stanovená v Listině. Děje se tak například při provádění směrnic a nařízení, ale také v případě „standardních“ právních předpisů, například týkajících se onemocnění COVID-19. V doporučeních poradního útvaru Státní rady určených vládě se často uvádí, že vláda by měla přezkoumávat nové legislativní návrhy s ohledem na Listinu. Přezkumný rámec vypracovaný poradním oddělením v oblasti digitalizace obzvláště vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost základním právům stanoveným v Listině (články 7, 8 a 21).

2. Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Pro tvůrce politik a tvůrce právních předpisů byla vypracována zvláštní příručka o uplatňování Listiny. Dokument vysvětluje, kdy se Listina uplatňuje a která základní práva z Listiny poskytují větší ochranu než ústava a Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP). Příručka je k dispozici mimo jiné na internetových stránkách Expertisecentrum Europees recht (ECER – Odborné centrum pro evropské právo) ministerstva zahraničních věcí. Tyto internetové stránky nabízejí více informací o Listině (a jejích souvislostech) a odkazy na výroční zprávy Evropské komise o jejím uplatňování, jakož i na zprávy Agentury EU pro základní práva (FRA). Centrum ECER pravidelně zveřejňuje zprávy o nových rozsudcích Evropského soudního dvora (SDEU), které jsou rovněž distribuovány ve zpravodaji.

Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (zpravodaj evropské judikatury), který připravuje odvolací soud v Amsterodamu, obsahuje měsíční přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) i Soudního dvora v oblastech, na něž se vztahuje mimo jiné Listina. Zpravodaj obsahuje informace o příslušných školeních a seminářích týkajících se Listiny obecněji nebo konkrétních oblastí (např. trestního práva nebo právních předpisů v oblasti migrace).

Kromě toho jsou k dispozici různé (nizozemské) akademické publikace o Listině, a to v různých oblastech práva (viz oddíl 5).

3. Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva a pokyny k uplatňování Listiny, nástroje elektronického učení o Listině a příručky jsou k dispozici na internetových stránkách centra ECER. Jejich prostřednictvím lze nalézt výroční zprávy Evropské komise o oblasti uplatňování Listiny a tematický přehled ředitelství pro výzkum a dokumentaci Soudního dvora EU.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

4. Příklady spolupráce mezi obránci lidských práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Nedávno byla vytvořena platforma pro lidská práva a místní správu, která má poskytovat informace o lidských právech v místní samosprávě a umožňovat výměnu znalostí o nich. Platforma je výsledkem spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a vztahů Nizozemského království, Sdružením nizozemských obcí (VNG), Nizozemským institutem pro lidská práva a národním veřejným ochráncem práv. Mohla by být rovněž využita k výměně informací a odborných znalostí o Listině (specifických základních právech v ní uvedených).

5. Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Nizozemské univerzity se pravidelně zabývají (praktickým) významem Listiny. K desátému výročí Listiny bylo například uspořádáno několik sympozií, mimo jiné na Radboudově univerzitě, kde vědci, vládní právníci a soudci diskutovali o významu Listiny pro různé oblasti práva. Výsledkem bylo vydání knihy (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele a K. M. de Zwaan (eds.), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment (Deset let Listiny základních práv EU v Nizozemsku – posouzení dopadů) Deventer: Wolters Kluwer, 2019).

Univerzita v Utrechtu rovněž pořádá studijní dny pro soudce, právníky a státní zástupce, aby se zvýšila znalost Listiny a povědomí o ní.

6. Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten [NJCM – nizozemský výbor právníků pro lidská práva] uspořádal v roce 2020 třetí sympozium o Listině. Při této příležitosti se diskutovalo o přidané hodnotě Listiny pro právní praxi. Příspěvky řečníků poté vyšly v časopise Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – svazek 45, 2020, č. 1).

Poslední aktualizace: 21/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.