Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Portugalsko

Používání Listiny a povědomí o ní ve Vaší zemi.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány

Zvláštní odkazy na Listinu nebo vyjasnění k jejímu uplatňování

 • V roce 2019 vypracovalo Generální ředitelství pro politiku v oblasti justice (Ministerstvo spravedlnosti) pokyny k uplatňování Listiny při provádění fondů EU, jež jsou určeny odborníkům zabývajícím se touto oblastí.

Odborná příprava týkající se uplatňování Listiny

 • Odborná příprava soudců a dalších odborníků v oblasti práva:
  • Centrum pro justiční vzdělávání (Centro de Estudos Judiciários, CEJ) nabízí počáteční a další odbornou přípravu pro soudce a státní zástupce zaměřenou jak na obecné, tak na konkrétní otázky práva EU. Jedním z témat této odborné přípravy je i Listina. Konferencí a seminářů, které centrum CEJ organizuje, se mohou zúčastnit rovněž právníci a další odborníci v oblasti práva.
  • V roce 2018 zorganizovalo centrum CEJ celodenní vzdělávací kurz věnovaný Soudnímu dvoru Evropské unie a Listině. Program kurzu, videozáznam, jakož i příslušné dokumenty jsou k dispozici zde.
  • V rámci programu „HELP in the EU III“ stanoví plán další odborné přípravy centra CEJ na období 2022–2023 průběžné vzdělávání pro soudce a státní zastupitelství (Ministério Público) na podporu kompetencí v oblasti uplatňování Listiny.
 • Odborná příprava pro příjemce podílející se na provádění fondů EU:
  • V červnu 2019 uspořádalo Generální ředitelství pro politiku v oblasti justice vzdělávací kurz o uplatňování Listiny při provádění fondů EU, který byl určen všem subjektům Ministerstva spravedlnosti.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Pro odborníky (zákonodárce, správní orgány, donucovací orgány, justiční orgány, právníky):

 • Centrum pro justiční vzdělávání pravidelně zveřejňuje zpravodaj o judikatuře SDEU: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php.
 • V roce 2019 vypracovalo Generální ředitelství pro politiku v oblasti justice pokyny k uplatňování Listiny při provádění fondů EU, jež jsou určeny odborníkům působícím v této oblasti.

Pro občany:

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti obsahují stránku věnovanou Listině, která odkazuje na dostupné nástroje Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) a uvádí adresu jejích internetových stránek.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi obránci práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

[není relevantní]

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

[není relevantní]

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

 • Projekt „Listina základních práv Evropské unie ‚v akci‘“
  Tento projekt byl financován Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise a vypracován konsorciem evropských univerzit (Institutem pro lidská práva v Katalánsku, Univerzitou v Utrechtu – Právnickou fakultou a Štětínskou univerzitou). V Portugalsku byl projekt koordinován Stálou observatoří pro oblast justice (Observatório Permanente de Justiça) Centra pro sociální studia (Centro de Estudos Sociais) Univerzity v Coimbře a zahrnoval Nejvyšší radu pro soudnictví (Conselho Superior da Magistratura), státní zastupitelství, Centrum pro justiční vzdělávání a advokátní komoru (Ordem dos Advogados). Hlavním cílem tohoto projektu bylo vypracovat široký vzdělávací program na posílení kompetencí justičních činitelů ve vztahu k uplatňování Listiny tak, aby ji mohli lépe vykládat a uplatňovat. Cílem projektu byla nejen snaha překonat obtíže týkající se nedostatečných znalostí o Listině a upozornit na nutnost větší informovanosti o ní, ale i lépe vysvětlit její význam na vnitrostátní úrovni a v rámci evropského prostoru práva.
  Jako součást projektu byly v roce 2018 uspořádány různé vzdělávací kurzy a konference, určené zejména justičním činitelům. Rovněž byly k dispozici online kurzy: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Výsledkem projektu byla také Příručka osvědčených postupů a Příručka odborné přípravy.
  Veškeré informace o této iniciativě jsou dostupné na: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Projekt „E-Learning National Active Charter Training“ (e-NACT)
  Jedná se o projekt financovaný z programu „Základní práva a občanství“ Evropské komise a zahrnuje několik evropských univerzit, včetně Centra pro výzkum v oblasti veřejného práva (Centro de Investigação de Direito Público, CIDP) Právnické fakulty Lisabonské univerzity. Jeho cílem je poskytovat metodiku a vzdělávací aktivity, což ve spojení s odborností školitelů podpoří utváření a upevňování společné kultury základních práv.
  V rámci této iniciativy jsou rovněž poskytovány internetové kurzy a tematické příručky o různých oblastech práva.
  V roce 2019 se na Právnické fakultě Lisabonské univerzity konaly tři workshopy na téma ochrany údajů, azylu a migrace a svobody slova, určené zejména pro právníky, soudce a státní zástupce ze státního zastupitelství –https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Více informací o tomto projektu naleznete na: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konference „Listina základních práv Evropské unie a soudní aktivismus SDEU: listina práv pod tlakem“ (A Carta dos Direitos Fundamentais da UE e o Ativismo do TJUE: um catálogo de direitos resistente às ameaças?)
  V roce 2017 uspořádala Právnická fakulta Lisabonské univerzity konferenci o Listině základních práv Evropské unie a soudním aktivismu SDEU. V roce 2018 bylo v návaznosti na zmiňovanou konferenci věnováno dané problematice vydání elektronického časopisu o veřejném právu e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (sv. 5 č. 2,º červenec 2018).
Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.