Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Používání Listiny a povědomí o ní ve vaší zemi

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány

Ústavní soud ve své judikatuře vytvořil praxi, která vychází z Listiny. Obecné soudy mají ve svých rozsudcích rovněž tendenci odkazovat na ustanovení Listiny. Tato tendence souvisí s nárůstem počtu kurzů a seminářů na témata týkající se práv přiznávaných soudcům v různých formách.

Národní institut soudců a státních zástupců (Institutul Național al Magistraturii) vytvořil programy, v jejichž rámci jsou poskytovány informace o právu EU a judikatuře Soudního dvora EU v úzké souvislosti s judikaturou EÚLP, se zvláštním zaměřením na justiční spolupráci. Těchto kurzů se účastní budoucí státní zástupci i budoucí soudci. Praktikující soudci a státní zástupci se těchto kurzů účastní v rámci svého dalšího vzdělávání. Nedávným příkladem v tomto ohledu je internetový seminář o použití Listiny v azylových řízeních.

Listina je součástí studijních plánů právnických fakult a dalších univerzit v Rumunsku a studijních plánů, které zavádí Národní institut soudců a státních zástupců.

Další rumunské orgány veřejné moci používají ustanovení Listiny při tvorbě politik (například politiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti; politiky udržitelného rozvoje) nebo při zdůvodňování uplatňování sankcí (viz například praxe Národní rady pro boj proti diskriminaci (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării). Charterpedia a obecné údaje poskytnuté Agenturou Evropské unie pro základní práva ve všech formách jsou velmi užitečnými nástroji, o které se opírá například práce ministerstva vnitra (Ministerul Afacerilor Interne). Ministerstvo vnitra má vlastní školicí jednotky, které zajišťují školení v oblasti lidských práv pro donucovací orgány. Tato školení se soustředí na všechny mezinárodní nástroje na ochranu lidských práv, včetně Listiny.

Kromě opatření nezbytných ke splnění podmínky pro „účinné uplatňování a provádění Listiny základních práv EU“ odpovídá Ministerstvo evropských fondů (Ministerul Fondurilor Europene) i za zajištění zavedení účinných mechanismů vedoucích k zajištění dodržování Listiny základních práv EU, jak je uvedeno v příloze III návrhu nařízení o společných ustanoveních. V tomto ohledu připravilo Generální ředitelství pro programování a koordinaci systémů (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) Pokyny pro uplatňování Listiny základních práv EU při zavádění evropských strukturálních a investičních fondů (Pokyny), jejichž cílem je pomoci jak zaměstnancům Ministerstva evropských fondů (Ministerul Fondurilor Europene), příslušným ministerstvům pověřeným správou evropských fondů, agenturám a dalším orgánům veřejné moci ve fázích programování a provádění pro rozpočtové roky 2021–2027, tak i potenciálním příjemcům žádajícím o financování z fondů EU při účinném uplatňování a provádění ustanovení Listiny základních práv EU. Ministerstvo se domnívá, že pravidelný dialog o uplatňování Listiny a EU, která v tomto ohledu poskytuje institucionální pomoc, jsou důležité.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Charterpedie a obecně materiály Agentury pro lidská práva týkající se Listiny jsou užitečnými nástroji. Ministerstvo vnitra například uvedlo, že materiály Agentury pro lidská práva využívají.

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Viz odpověď na otázku č. 2 – nástroje vyvinuté Agenturou pro lidská práva jsou relevantní a používané.

Spolupráce se zúčastněnými stranami na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi obránci práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Příkladem této spolupráce je internetový seminář, který nedávno, tj. v červnu 2020, uspořádal Národní institut soudců a státních zástupců a který byl zaměřen na používání Listiny v azylových řízeních. Této události se zúčastnilo několik národních a mezinárodních nevládních organizací spolu s advokátní komorou v Bukurešti.

V letech 2019 a 2020 Rumunský institut pro lidská práva (Institutul Român pentru Drepturile Omului) vytvořil a nabídl sérii kurzů určených pro různé profesní kategorie, které jsou vzhledem ke specifičnosti své práce vyzývány, aby byly informovány o lidských právech a jejich uplatňování. Kurzy se týkaly ustanovení Listiny. Tato ustanovení byla důkladně přezkoumána a diskutována v rámci kurzů určených pohraniční policii (působící v rámci generálního policejního inspektorátu (Inspectoratul General al Poliției) a dalších tří územních inspektorátů: Timișoara, Giurgiu, Constanța) na téma lidských práv v souvislosti s nelegální migrací (se zvláštním ohledem na články 2, 3, 4, 6 a 35 Listiny).

Obsah kurzů poskytovaných v roce 2019 naleznete zde.

Pokud jde o otázku prevence mučení a nelidského a ponižujícího zacházení a trestání, byla ustanovení Listiny součástí kurzů určených pro pracovníky Národních středisek pro zadržení a vazební věznice.

V rámci kurzu pořádaného u příležitosti desátého výročí přijetí Listiny byla během diskusních seminářů zaměřených na učitele a školní inspektory v kraji Vâlcea diskutována ustanovení Listiny, zejména ustanovení týkající se soukromí a ochrany osobních údajů.

V roce 2020 byla Listina podporována prostřednictvím školení zaměřených na policisty z Národních středisek pro zadržení a vazební věznice, inspektoráty pohraniční policie a právníky.

Obsah kurzů poskytovaných v roce 2020 naleznete zde.

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Všechny výše uvedené kurzy, které organizoval Rumunský institut pro lidská práva, byly uspořádány ve spolupráci s následujícími veřejnými institucemi a partnery ze vzdělávacího/akademického prostředí:

  • Institutem pro studia veřejného pořádku (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (Prevence mučení a nelidského a ponižujícího zacházení pro pracovníky Národních středisek pro zadržení a vyšetřování ve vazbě),
  • Rumunskou pohraniční policií (Poliția Română de Frontieră), Generálním inspektorátem pro přistěhovalectví (Inspectoratul General pentru Imigrări), ředitelstvím pro boj proti korupci (Direcția Anti-corupție) ministerstva vnitra (v rámci společného akčního plánu Generálního inspektorátu pro boj proti korupci (Direcția Generală Anticorupție – DGA) – Generálního inspektorátu rumunské pohraniční policie (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) – Generálního inspektorátu pro přistěhovalectví pro prevenci korupce v souvislosti s nelegálním přistěhovalectvím),
  • středními školami, školami, národními středisky pro vzdělávání učitelů zapojených do přípravy učitelů z národního vzdělávacího systému.

Viz také odpověď na otázku č. 1 – Listina je součástí studijních plánů v rámci studia práva EU a předmětů týkajících se mezinárodního práva veřejného na právnických fakultách v Rumunsku.

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve vaší zemi

  • Rumunský institut pro lidská práva soustavně podporuje používání Listiny a povědomí o právech v ní stanovených.
  • Sdružení občanských svobod pro Evropu je nevládní organizace s pobočkami v několika státech, včetně Rumunska. Jeho internetové stránky jsou přeloženy do rumunštiny a obsahují pokyny, jak Listinu používat.
Poslední aktualizace: 25/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.