Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Slovensko

Ústavní soud Slovenské republiky [Ústavný súd Slovenskej republiky] rozhodl o použitelnost Listiny na Slovensku ve věci PL. ÚS 10/2014, kdy Ústavní soud výslovně konstatoval, že Listina musí mít v rámci ústavního pořádku Slovenské republiky stejné postavení, jaké mají mezinárodní smlouvy podle čl. 7 odst. 5 slovenské ústavy týkající se lidských práv a základních svobod. To znamená, že mají přednost před vnitrostátními právními předpisy. V rámci přijímání nové legislativy obsahuje každý právní předpis doložku slučitelnosti s právem Evropské unie a zároveň v něm musí být konstatována slučitelnost s Listinou, pokud se předpis týká práv vyplývajících z Listiny.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Využívání Listiny ve vašem státě a povědomí o ní

Veřejné politiky, které podporují využívání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárnými a správními orgány, orgány zabývající se prosazováním práva a justičními orgány

Níže uvedené dokumenty obsahují odkazy na Listinu a její význam z hlediska mezinárodních a evropských právních předpisů týkajících se lidských práv.

Listina EU je součástí koncepce vzdělávání [koncepcia vzdelávania] Justiční akademie Slovenské republiky [Justičná akadémia Slovenskej republiky]. Koncepce vzdělávání Justiční akademie Slovenské republiky (dále jen „Justiční akademie“) je dokumentem, který upravuje postup při plnění úkolů Justiční akademie v oblasti vzdělávání cílových skupin určených zákonem č. 548/2003 Z. z. o Justiční akademii, v platném znění předpisů Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a Generální prokuratury Slovenské republiky [Generálna prokuratúra Slovenskej republiky]. Jako součást níže uvedeného celoživotního vzdělávání je toto vzdělávání určené pro soudce, asistenty soudce a soudní úředníky v rámci jejich specializace a kompetencí.

• Koncepce vzdělávání Justiční akademie Slovenské republiky (účinná od 25. září 2019)

 • Je součástí celoživotního vzdělávání; právo EU je zahrnuté v rámci „Vzdělávání v aktuální problematice týkající se uplatňování právních předpisů podle právních odvětví“.
 • Vzdělávací proces zohledňuje aktuální evropské trendy. Jeho pilíři jsou výchova, respektování práva a spravedlnosti a zásada právního státu.
 • Při realizaci vzdělávacích aktivit se klade důraz na panelovou diskuzi, pracovní setkání, poznatky a zkušenosti z aplikační praxe domácích i zahraničních lektorů. Akce jsou pořádány interaktivní formou a zahrnují rozbory případových studií a konkrétních případů z aplikační praxe.

• V oblasti evropského a mezinárodního práva je důraz kladen na:

 • použití práva Unie vnitrostátními soudy, judikaturu Soudního dvora Evropské unie a judikaturu ústavních soudů členských států EU,
 • postup týkající se otázek položených v řízení o předběžné otázce a řízení o předběžné otázce,
 • ochranu lidských práv v EU – Listinu základních práv Evropské unie z roku 2009 a její použití v praxi (judikatura Soudního dvora Evropské unie),
 • náhradu škody v souvislosti s judikaturou Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva,
 • právo EU v oblasti ochrany spotřebitele,
 • pracovní právo EU na vnitřním trhu, zejména právo v oblasti zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů a právo sociálního zabezpečení.

Nástroje, které pomáhají lépe pochopit Listinu a to, kdy se uplatní:

• pro odborníky z praxe (zákonodárce, správní orgány, donucovací orgány, justiční orgány, právníky)

 • publikace Evropské komise a Agentury Evropské unie pro základní práva; podrobný přehled je uveden níže,

• pro občany

Využívání a prosazování nástrojů pro výklad Listiny, které vypracovaly jiné státy EU nebo jiné zúčastněné strany v EU

Různé materiály Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) jsou volně dostupné, mnohé z nich i ve slovenštině. Mezi základní dokumenty a nástroje patří:

Zpráva o základních právech za rok 2019, kapitola 2 Listina základních práv Evropské unie a její využívání členskými státy

Charterpedia je online nástroj, který poskytuje snadno dostupné informace o celé škále základních práv v rámci jednotlivých článků Listiny a obsahuje úplné znění, jakož i právní odůvodnění jednotlivých článků, související evropskou i vnitrostátní judikaturu a související publikace agentury FRA. Zároveň je dostupný v podobě mobilní aplikace.

Dále například zpráva Evropského parlamentu o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU ze dne 30. ledna 2019

Spolupráce se zúčastněnými stranami na podporu využívání Listiny základních práv Evropské unie a zvýšení povědomí o ní

Příklady spolupráce mezi obránci práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu lepšímu využívání

• Publikace Slovenského národního střediska pro lidská práva [Slovenské národné stredisko pre ľudské práva]: Průvodce lidskoprávními tématy souvisejícími s členstvím Slovenské republiky v Evropské unii [Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii]

• Odborné internetové stránky, které poskytují informace ohledně uplatňování práva v praxi a vědecké články

 • internetové stránky Slovenské advokátní komory [Slovenská advokátska komora] a Slovenské komory daňových poradců [Slovenská komora daňových poradcov]
 • bulletin Slovenské advokátní komory [Bulletin Slovenskej advokátskej komory]
 • internetová stránka pravnelisty.sk, online odborný právní časopis
 • internetová stránka epravo.sk

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu lepšímu využívání

Tyto informace nejsou k dispozici.

Příklady nevládních iniciativ, které podporují využívání Listiny ve vaší zemi a zvýšení povědomí o ní

 • internetová stránka občanského sdružení Evropského právního střediska EUROIURIS – Právní úprava ochrany lidských práv v Evropské unii a v Radě Evropy a její uplatnění v rámci Slovenské republiky [Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky]
 • euractiv.sk, zpravodajský portál o záležitostech EU, zejména ve vztahu ke Slovensku
Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.