Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Španělsko

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány.

Obsah zajišťuje
Španělsko

Povědomí výkonné moci a vlády o Listině a jejím používání je velmi nerovnoměrné.

Kdykoli vláda potvrzuje svůj závazek k dodržování lidských práv, zmiňuje důležitost Listiny. Například tomu tak bylo v Den lidských práv, dne 10. prosince.

Ministerstvo zahraničních věcí, Evropské unie a spolupráce používá Listinu ze zjevně pochopitelných důvodů.

Na internetových stránkách ministerstva je potvrzen závazek Španělska prosazovat a chránit lidská práva a poukázáno na to, že Listina základních práv tvoří součást vnitrostátního právního systému Španělska a doplňuje „seznam práv a svobod podle španělské ústavy“.

Ministerstvo vnitra má o Listině velmi dobré povědomí, pokud jde o nenávistně motivované trestné činy (Akční plán boje proti nenávistně motivovaným trestným činům [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio] (2019)), azyl (Úřad pro azyl a uprchlíky [Oficina de Asilo y Refugio] a Generální ředitelství pro mezinárodní ochranu [Subdirección General de Protección Internacional]) a ochranu osobních údajů (Zpravodajské centrum pro boj s terorismem a organizovaným zločinem [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada]).

V roce 2014 přijal Bezpečnostní sekretariát pokyn č. 16/2014, kterým byl schválen „Akční protokol pro bezpečnostní složky pro boj proti nenávistně motivovaným trestným činům a projevům chování porušujícím právní předpisy zakazující diskriminaci“ („Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de “delitos motivados por el odio” y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación“). Tento pokyn byl v následujícím roce novelizován pokynem č. 16/2015 na základě řady legislativních reforem. Výše uvedený protokol byl přímo zmíněn v přehledu osvědčených postupů z celé Evropské unie, pokud jde o způsoby boje proti nenávistně motivovaným trestným činům. Tento přehled uveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). Obsahuje opatření a akce vypracované členskými státy EU pro boj proti „nenávistně motivovaným trestným činům“, přičemž jedním z řady použitých předpisů byla i Listina základních práv Evropské unie, ačkoli nepředstavovala hlavní zdroj: Znění protokolu.

Bezpečnostní sekretariát státu Ministerstva vnitra rovněž schválil „Akční plán pro boj proti nenávistně motivovaným trestným činům“ („Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio“), v jehož rámci se vnitrostátní policie účastní programů odborné přípravy a výměn osvědčených postupů mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA): Znění akčního plánu.

Ministerstvo spravedlnosti má pravomoc jednat v oblasti lidských práv a Listině věnuje při vypracovávání návrhů právních předpisů zvláštní pozornost , a to jak v důvodové zprávě, tak při vypracovávání zpráv o posouzení dopadů regulace, zejména pokud jde o provedení evropských směrnic ve vnitrostátním právu, přizpůsobení španělského právního řádu evropskému právu nebo dodržování mezinárodních smluv či úmluv, které Španělsko v těchto oblastech podepsalo.

Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na Úřad pro koordinaci a kvalitu regulace (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) (v rámci Ministerstva předsednictví, vztahů se španělskými obecnými soudy a demokratické paměti [Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]), jenž byl zřízen v roce 2017 s cílem zajistit koordinaci a kvalitu regulační činnosti vykonávané vládou. V rámci tohoto obecného úkolu musí v souladu s čl. 26 odst. 9 zákona č. 50/1997 ze dne 27. listopadu 1997 přezkoumat „soulad regulační iniciativy se zbývajícím vnitrostátním i evropským právním systémem“. Úřad v poslední době začal ve svých zprávách vyžadovat, aby zprávy o posouzení dopadů regulace analyzovaly, zda je návrh právní úpravy v souladu s Listinou. Úřad by proto mohl sehrát velmi důležitou roli při prosazování toho, aby byla Listina zohledňována při vypracovávání návrhů právních předpisů, a tím i při zvyšování povědomí o významu Listiny na všech vládních ministerstvech.

Listina představuje rovněž důležitý faktor, který se bere v úvahu při rozhodování o tom, zda by se Španělsko mělo připojit k předběžným rozhodnutím soudů ostatních členských států, když tak již učinilo v souvislosti se zákazem mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu (článek 4 Listiny týkající se podmínek výkonu vazby ve vězení ve věcech C-128/18 ze dne 15. října 2019, C-220/18 PPU ze dne 25. července 2018 a C-496/16 ze dne 15. listopadu 2017), respektování soukromého a rodinného života a ochrana osobních údajů (články 7 a 8 Listiny, věc C-73/16 ze dne 27. září 2017), rovnost před zákonem a zákaz diskriminace (články 20 a 21 Listiny, věc C-205/15 ze dne 30. června 2016) a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (článek 47 Listiny, případ C-73/16 ze dne 27. září 2017).

Dne 9. května, na Den Evropy, vydala Španělská federace obcí a provincií (Federación Española de Municipios y Provincias) „Manifest pro místní a regionální Evropu“ (Manifiesto por una Europa local y regional), který navrhl: „Zvyšování povědomí o Listině základních práv Evropské unie, jakož i o historii EU ve školách ve všech členských státech a rozšiřování znalostí o fungování orgánů. Je důležité nastolit vhodné finanční a právní podmínky k tomu, aby mohli všichni žáci navštěvovat evropské orgány během celé své školní docházky.“

V zákonodárném sboru někdy důvodová stanoviska právních předpisů odkazují na Listinu. V parlamentních rozpravách se jako orgán nebo kritérium často používají EÚLP a rozhodnutí ESLP, přičemž Listina nebo Soudní dvůr EU se obecně tak často nepoužívají. Listina se však začíná používat stále častěji, i když rozhodně ne v širokém měřítku. Španělští poslanci se nade vší pochybnost vyznačují evropanstvím. Bylo by však prospěšné, kdyby měli lepší odbornou přípravu nebo znalosti, které by byly snadněji dostupné a přístupné. V této oblasti existuje trvalý prostor pro zlepšení, jak je uvedeno níže. Monitorování činnosti Smíšeného výboru pro Evropskou unii (Comité Mixto para la Unión Europea) odhalilo (Smíšená komise pro Evropskou unii [Comisión Mixta para la Unión Europea]), že Listina netvoří jednu z časově nejnáročnějších oblastí jeho činnosti.

Smíšená komise pro Evropskou unii španělského Kongresu poslanců (Smíšená komise pro Evropskou unii) by mohla běžně monitorovat záležitosti týkající se Listiny, jako například přijímání evropských právních předpisů, relevantní judikaturu atd.

V rámci soudnictví Agentura pro základní práva „uznala stále důležitější roli vnitrostátních soudů při zajišťování účinnosti Listiny“. Povědomí soudců o Listině se zvyšuje, ačkoli Listina v osnovách vzdělávání soudcovských státních zkoušek výrazněji nefiguruje. Studium Listiny bylo zařazeno do osnov vzdělávání v akademickém roce 2016, a to do předmětu týkajícího se smluv o lidských právech, společně se Všeobecnou deklarací lidských práv, dalšími smlouvami OSN a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Až v roce 2020 se Listina stala součástí předmětu právo Evropské unie.

Poté, co uchazeči složí přijímací zkoušku ke studiu v oboru soudnictví, probíhají workshopy (výukový plán [el plan de enseñanza]) na Justiční akademii (připojené ke Generální radě soudnictví), které mají za cíl prohloubit znalosti klíčových případů, jako je např. věc Familiapress (věc C-368/95 ze dne 26. června 1997), věc Grogan (C-159/90 ze dne 4. října 1991), věc García Avello (C-148/02 ze dne 2. října 2003) a věc Kücükdeveci (C-555/07, ze dne 19. ledna 2010). Podrobně jsou zkoumány i další klíčové případy související s Listinou, jako je věc Fransson (C-617/10 ze dne 26. února 2013), věc Melloni (C-399/11 ze dne 26. února 2013), spojené věci Aranyosi a Căldăraru (C-404/15 ze dne 5. dubna 2016 a C-659/15 PPU ze dne 3. března 2016) a spojené věci N.S. a M.E. (C-411/10 ze dne 21. prosince 2011 a C-493/10 ze dne 22. září 2011).

Počet různých kurzů průběžné odborné přípravy v oblasti práva Evropské unie nabízených soudcům Generální soudní rady se od roku 2010 zvýšil, avšak neexistují žádné kurzy věnované výhradně Listině. Od roku 2018 však Listina hraje hlavní roli v kurzech evropského práva. Dále jsou studovány kurzy týkající se základních práv nebo dopadu evropského práva na některé jurisdikce, zejména pokud jde o správní právo, sociální právo a také trestní právo.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

Počet publikací a nástrojů, které objasňují strukturu Listiny a způsob jejího provádění, neustále roste. Některé příklady odrážející různé pravomoci, úrovně správy a občanské společnosti jsou uvedeny níže.

Ústavní soud vypracoval „Přehled judikatury Ústavního soudu k právu Evropské unie“ [Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea], jehož jedna část nese název „D) Vztah mezi Ústavou a Listinou základních práv Evropské unie“ a zabývá se otázkami, jako jsou „prvky sdíleného výkladu“ a „rozpory“.

Institut pro lidská práva Katalánska (Institut de Drets Humans de Catalunya) uspořádal spolu s Generální soudní radou kurz „Listina základních práv EU pro státní zástupce a členy justičních orgánů“ [La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura], který se zaměřila na právní praxi s cílem poskytnout státním zástupcům a členům justičních orgánů nástroje, které jim usnadní používání právního rámce základních práv, a tím rozšíří oblast působnosti listiny.

Místní úřad v Madridu vydal digitální publikaci s názvem „Evropa, jak ji chceme. 20 Listin pro Evropu“ (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa), která zahrnuje znění hlavních evropských listin týkajících se služeb a práv, včetně Listiny základních práv Evropské unie (strany 20 až 31).

Generální rada advokátních komor (Consejo General de la Abogacía) ve Španělsku, odborný veřejnoprávní orgán sdružující profesní advokátní komory, na svých internetových stránkách uvádí článek, který vysvětluje uplatňování Listiny základních práv EU.

Federace asociací pro boj proti týrání dětí (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil – FAPMI) na svých internetových stránkách uvádí podrobné informace potřebné k porozumění Listině, a to pomocí základních údajů, podrobného popisu a jejích oblastí působnosti.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Místní úřad v Madridu schválil zařazení předmětu o Evropské unii do učebních osnov, které používají střední školy, jejichž součástí je i Listina základních práv.

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

Španělský výbor zástupců osob se zdravotním postižením (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI), platforma založená v roce 1997 pro zastupování, obranu a jednání ve prospěch španělských občanů se zdravotním postižením, opakovaně vyzývá úřady, aby zlepšily ochranu jejich práv a při jednání s vnitrostátními orgány se za tímto účelem odvolala na Listinu.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.