Osvědčené postupy členských zemí týkající se Listiny

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Používání Listiny a povědomí o ní ve Vaší zemi

Vládní politiky, které podporují používání Listiny a povědomí o ní mezi zákonodárci, správními orgány, donucovacími orgány a justičními orgány

Ve vládní národní strategii v oblasti lidských práv (strategie v oblasti lidských práv, sdělení 2016/17:29) vláda konstatovala, že je třeba vyhodnotit uplatňování Listiny. V roce 2017 byla úkolem zmapovat uplatňování Listiny pověřena Uppsalská univerzita. Mělo se mimo jiné objasnit, v jakých případech a jak soudy Listinu uplatňují, včetně statistických údajů o počtu rozsudků, v nichž byl učiněn odkaz na Listinu. Závěry mapování, které se uskutečnilo mimo jiné v dialogu s Národní správou soudů (Domstolsverket), byly představeny dne 31. prosince 2017 a ukázaly, že Listinu v řadě případů uplatnilo několik soudů. Na Listinu se zpravidla odkazuje, pokud se věc týká EÚLP nebo jiných právních předpisů EU. Ve větším rozsahu je uplatňováno jen několik článků Listiny. Jedná se o zákaz dvojího trestu (článek 50) a další procesní práva.

Uppsalská univerzita byla v rámci vládní strategie v oblasti lidských práv (viz výše) pověřena vypracováním aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí státních zaměstnanců. Univerzita nabízí bezplatné vzdělávací programy jak on-line, tak pořádané jednotlivými orgány. Programy se zabývají mimo jiné uplatňováním Listiny.

Národní správa soudů (Domstolsverket) přispívá ke znalostem o uplatňování Listiny ve Švédsku pomocí zpravodaje o právu EU, který vychází desetkrát ročně. Hlavním účelem zpravodaje je zdůraznit a objasnit význam práva EU prostřednictvím selektivního sledování judikatury Soudního dvora Evropské unie a sledování uplatňování práva EU švédskými soudy a podávání zpráv o něm. Judikatura Soudního dvora Evropské unie má samozřejmě velký význam pro uplatňování unijního práva. Není tedy pochyb o tom, že judikatura Soudního dvora Evropské unie má dopad i na obsah práv uvedených v Listině. V tomto ohledu představuje zpravodaj o právu EU, zejména díky sledování příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, důležitý nástroj, který má zlepšit znalosti o právu EU, a tudíž i o základních právech uvedených v Listině, dotčených zaměstnanců švédských soudů a rovněž široké veřejnosti. Skutečnost, že Soudní dvůr Evropské unie má na oblast působnosti práva EU a následně i Listiny velmi široký pohled, jasně hovoří ve prospěch významu průběžného sledování a obecného přehledu o – z perspektivy švédských soudů – nejdůležitějších/vedoucích rozhodnutí v oblasti práva EU. Zejména i proto, že se jedná o dynamickou a neustále se vyvíjející oblast práva.

Na intranetových stránkách švédských soudů (Sveriges Domstolar) jsou uvedeny odkazy týkající se lidských práv obsahující informace o všech příslušných orgánech a institucích a dokumenty nebo právní akty v oblasti lidských práv. Národní správa soudů (Domstolsverket) tak poskytováním těchto informací zajišťuje, že zaměstnanci švédských soudů mají odpovídající a průběžně aktualizovaný přístup k databázi s nejdůležitějšími informacemi o Listině a jinými relevantními právními předpisy týkajícími se lidských práv.

Za rozvoj kompetencí zaměstnanců švédských soudů odpovídá Justiční akademie (Domstolsakademin) a Vzdělávací oddělení (Enheten för lärande). Jedná se o vzdělávání pro soudní činnosti stálých soudců, technických poradců, pomocných soudců, soudních tajemníků, zpravodajů a právníků připravujících usnesení a o vzdělávání mimo soudní funkce. Vzdělávací programy se zaměřují na řadu různých témat, například trestní právo, rodinné právo, procesní právo, pozemkové právo, právo životního prostředí, daňové právo, právo sociálního zabezpečení, migrační právo jakož i procesní právo a správní právo procesní. Kromě toho jsou poskytovány individuální kurzy, například pro vedoucí pracovníky a soudní úředníky. Listina je v těchto kurzech zmiňována jak přímo (v rámci kurzu o samotné Listině), tak nepřímo (kdy je Listina a perspektiva lidských práv do kurzu zařazena, je-li to pro jeho téma relevantní). Například v kurzech pro budoucí soudce je Listina a její vztah k EÚLP předmětem základního přezkumu, v rámci kterého jsou projednávány mj. články, judikatura a psaní soudních rozhodnutí. Účastníci se rovněž učí vyhledávat v databázích právních předpisů EU. Stálí soudci mají mimo jiné k dispozici on-line kurz o evropském právu, který pojednává i o Listině a Listina je stabilní složkou kurzů v jiných oblastech, jako je trestní právo a správní právo procesní. Listina je zmiňována i v souvislosti se studijními cestami po Evropě, a to jak stálých soudců, tak soudců v odborné přípravě. Součástí těchto cest je mimo jiné návštěva Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Listina je rovněž zahrnuta v široké škále kurzů určených ostatním zaměstnancům soudů, jakož i v nabídce odborné přípravy zaměřené na všechny kategorie zaměstnanců. Jedná se například o základní kurz pro nové zaměstnance a kurzy o komunikaci s veřejností, médiích, nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tlumočení, rovném zacházení, publicitě a služebním tajemství.

Nástroje pro lepší porozumění Listině a tomu, v jakých případech se uplatňuje

  • pro odborníky z praxe (zákonodárce, správní orgány, donucovací orgány, justiční orgány, právníky),
  • pro soukromé osoby

Používání a propagace nástrojů pro výklad Listiny, které vytvořily jiné členské země EU nebo jiné zúčastněné subjekty v EU

Příručka o základních právech pro příslušníky pohraniční stráže (Fundamental Rights Training for Border Guards, Frontex 2013), v níž je Listina EU zmíněna coby nástroj k posílení vzájemného respektu a spolupráce, je využívána v rámci odborné přípravy agentury Frontex, které se účastní pracovníci pohraniční stráže (policie).

Spolupráce se zúčastněnými subjekty na podporu používání Listiny základních práv EU a informovanosti o ní

Příklady spolupráce mezi obránci lidských práv a vnitrostátními orgány, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

-

Příklady spolupráce mezi vnitrostátními orgány a akademickou obcí, které přispívají k lepšímu povědomí o Listině a jejímu používání

Jak je uvedeno výše, byla Uppsalská univerzita pověřena vypracováním aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí státních zaměstnanců v oblasti lidských práv. V rámci tohoto úkolu nabízí univerzita veřejným orgánům odbornou přípravu podle jejich zaměření. Při koncipování těchto vzdělávacích aktivit vede univerzita s příslušným orgánem intenzivní dialog. Další informace o těchto vzdělávacích aktivitách, které Uppsalská univerzita nabízí, jsou uvedeny na https://mr-forum.se/.

Příklady nevládních iniciativ, které podporují používání Listiny a informovanost o ní ve Vaší zemi

-

Poslední aktualizace: 25/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.