EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Finland

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgivningsmyndigheden, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet.

Indholdet er leveret af
Finland

De vigtigste gældende politiske retningslinjer er regeringens rapport fra 2014 (VNS 6/2014 vp) om menneskerettigheder, som ser på, hvordan man kan styrke de grundlæggende rettigheder i EU, bl.a. ved at øge kendskabet til chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør i den forbindelse henvises til Kommissionens rapport om chartret og årsrapporten fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder samt til drøftelserne om disse emner i Rådet. Det skal desuden bemærkes, at borgerne også bør oplyses om chartret. Rapporten fastslår, at det for at øge kendskabet til chartret er vigtigt at forbedre og gøre brug af de nuværende praktiske værktøjer for producenter, navnlig instrukserne og de forskellige tjeklister. Dette bør f.eks. ske ved uddannelse af EU-producenter (s. 38). I sin udtalelse om menneskerettighedsrapporten understregede Eduskunta-hovedkomitéen navnlig behovet for at øge bevidstheden om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (SuVL 6/2014 vp).

Regeringens menneskerettighedsrapport for 2014

Finlands anden handlingsplan om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder (2017-2019) henviser netop til EU's charter om grundlæggende rettigheder som retsgrundlag for hele handlingsplanen (s. 17) ud over andre relevante kilder inden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Chartret er også retsgrundlaget for udkast til handlingsplaner, navnlig foranstaltning 1.1 Forøgelse af regeringens kapacitet inden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, 1.1.1 Styrkelse af regeringsembedsmænds beføjelser inden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder.

Finlands handlingsplan for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder 2017-2019

Uddannelse i anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder

  • Uddannelsesmodul for regeringsembedsmænd "Grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder i regeringen" i foråret 2017, som også omhandlede grundlæggende rettigheder i EU, og som omfattede en del om vurdering af virkningerne på de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne
  • Uddannelsesforløb for tjenestemænd om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder i Den Europæiske Union med en del om EU's charter om grundlæggende rettigheder (hvert år, senest den 30.3.2020)
  • Uddannelsesforløb for tjenestemænd, som giver et overblik over EU-retten, herunder en faktuel gennemgang af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (hvert år, senest den 10.5.2019)
  • Undervisning i databeskyttelse og EU's charter om grundlæggende rettigheder, arrangeret i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, det nationale center for menneskerettigheder og justitsministeriet (16.1.2019)
  • Uddannelsesforløb om grundlaget for udarbejdelse af lovgivning for embedsmænd, herunder en del om grundlæggende rettigheder og chartret (hvert år)
  • Uddannelse for tjenestemænd ved Finlands faste repræsentation ved EU (Bruxelles) om hensyntagen til chartret i forbindelse med Rådets arbejde (foråret 2019 som forberedelse til det finske EU-formandskab) i samarbejde med det europæiske menneskerettighedsagentur og Rådets Generalsekretariat
  • Studieturen for personale i sekretariatet for Eduskuntas ombudsmand til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i Wien fandt sted i oktober 2019 efter et initiativ med henblik på at intensivere agenturets samarbejde. Besøget gjorde det muligt at gøre sig bekendt med agenturets arbejde, navnlig inden for overvågning af anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder, og agenturets arbejde med overvågning og evaluering af børns og handicappedes rettigheder. Ved denne lejlighed blev det besluttet at øge samarbejdet mellem agenturerne. Sekretariatet tilrettelagde også andre uddannelseskurser om chartrets indhold og anvendelse.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde

Justitsministeriet har udarbejdet et notat om fortolkningen og anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Notatet blev første gang udarbejdet i 2016 og ajourført i begyndelsen af 2020. Notatet skal fungere som et redskab til udarbejdelse af national lovgivning og til Finlands forberedende arbejde i forbindelse med EU, navnlig i forbindelse med vurderingen af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder i sager, der falder ind under EU-rettens anvendelsesområde. En stor del af EU-lovgivningen gennemføres rent faktisk på nationalt plan, hvilket gør EU's grundlæggende rettigheder afgørende for den nationale lovgivningsproces. Desuden giver den nationale lovgivning til gennemførelse af EU-retten ofte en skønsmargen med hensyn til den praktiske gennemførelse af anvendelsen og valget af midler, som bør anvendes i overensstemmelse med EU's grundlæggende rettigheder.

Notatet behandler spørgsmål vedrørende fortolkningen og retsvirkningerne af samt anvendelsesområdet og beskyttelsesniveauet for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I forbindelse med ajourføringen blev der taget hensyn til den seneste retspraksis, og forfatterne forsøgte navnlig at behandle de vigtigste spørgsmål i forbindelse med lovgiverens praktiske arbejde mere indgående. Disse spørgsmål omfatter betingelserne for at begrænse EU's grundlæggende rettigheder og forbindelsen mellem chartret og andre grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder i bl.a. den europæiske menneskerettighedskonvention og den nationale forfatning.

Notat om anvendelsen og fortolkningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder  PDF (978 Kb) fi

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Rapporter og redskaber fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) formidles gennem regeringsnetværket om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Derudover udarbejdes der en meddelelse fra ministeriet om årsrapporten om grundlæggende rettigheder til støtte for kommunikationen med borgerne.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Kursus i udarbejdelse af lovgivning, som afholdes af universitetet i Tammerfors, og som også omfatter et forløb om konsekvensanalyser vedrørende grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder med særlig henvisning til EU's charter om grundlæggende rettigheder (som blev afholdt den 8.11.2018 og den 26.11.2019 og vil blive udbudt igen i efteråret 2020).

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Tekst offentliggjort den 11. december 2019 i Turun Sanomat om betydningen af EU's charter om grundlæggende rettigheder i anledning af dets tiårs jubilæum.

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.