EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Grækenland

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgivningsmyndigheden, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Chartret om grundlæggende rettigheder er en integreret del af den græske retsorden, som græske retter af egen drift tager hensyn til, idet begrundelsen for tilsidesættelse heraf kan indbringes for den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og den øverste domstol. Alle offentligt ansatte, navnlig politibetjente, som retshåndhævende myndigheder, er også forpligtet til nøje at overholde de forfatningsretlige, strafferetlige og procedureretlige bestemmelser, som beskytter menneskerettighederne.

Grækenland arbejder tæt sammen med de internationale organisationers tilsynsorganer og gør sit yderste for at sikre respekt for menneskerettighederne. I den forbindelse tager Grækenland regelmæssigt institutionelle initiativer for at gøre det klart, at de kriterier og forpligtelser, der følger af internationale konventioner om beskyttelse af disse rettigheder, herunder EU's charter om grundlæggende rettigheder, overholdes. Et eksempel herpå er lov nr. 4443/2016 om sikring af ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, som direkte henviser til kravene i EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde

Anklagemyndigheden ved den øverste domstol sender — som led i sit samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) — alle anklagemyndighederne ved appeldomstolene og domstolene i første instans i landet trykte håndbøger fra ovennævnte agentur, når sådanne foreligger, og, efter meddelelse fra den græske FRA-ekspert, links pr. e-mail til de seneste udgaver af agenturets håndbøger om frihedsberøvelse og alternative foranstaltninger, ofre for forbrydelser, mindreårige, beskyttelse af sårbare grupper og minoriteter osv. Derudover sendes agenturets årsrapport via e-mail til alle landets anklagemyndigheder ved appeldomstole og domstole i første instans.

Desuden kan landets anklagere takket være samarbejdet med anklagemyndigheden ved den øverste domstol som partner i Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) deltage i studiebesøg i EU-institutionerne, såsom Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR), FRA osv.

Endelig offentliggøres cirkulærer fra anklagemyndigheden ved den øverste domstol rettet til anklagere ved landets appeldomstole og domstole i første instans, som udstedes i overensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolens afgørelser, på webstedet for anklagemyndigheden ved den øverste domstol med henblik på at give generelle instrukser for at undgå krænkelser af den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser.

Det græske politi udsteder fra tid til anden særlige kendelser, håndbøger og retningslinjer til sit personale med henblik på beskyttelse af og respekt for menneskerettighederne.

I henhold til det græske politidirektorats cirkulære nr. 7100/25/14-d af 8. november 2014 om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og forskelsbehandling i politiets arbejde påhviler det staten og navnlig dens forskellige organer dels ikke at undergrave menneskets værdi generelt, uafhængigt af eventuelle særegenheder, dels at træffe positive foranstaltninger til at forhindre sådanne krænkelser.

Desuden fastsætter præsidentdekret nr. 254/2004 om adfærdskodeksen for politifolk en generel forpligtelse til at respektere menneskets værdighed og til at beskytte menneskerettighederne samt mere specifikke bestemmelser om politiets adfærd i forbindelse med politiets indsats, altid under behørig hensyntagen til menneskerettighederne.

Det græske politi får lejlighedsvis udleveret håndbøger om emner som: "Vejledning om det græske politis adfærd over for religiøse og sårbare sociale grupper", "Hadefuld tale: racisme i den offentlige debat", sponsoreret af justitsministeriet med støtte fra Europarådet, "Bekæmpelse af hadforbrydelser mod LGBT+-personer" fra Europarådet, "Den offentlige forvaltning mod racistisk motiveret kriminalitet" fra det nationale råd mod racisme og intolerance og "Håndbog om tværkulturel uddannelse" fra sikkerhedsuddannelsescentret.

Der etableres desuden afdelinger og kontorer til bekæmpelse af racistisk vold med henblik på effektivt at bekæmpe vold mod enkeltpersoner eller grupper af mennesker, som synes at være racistisk motiveret, og tjenester til bekæmpelse af vold i hjemmet i hele landet med henblik på effektivt at håndtere tilfælde af vold i hjemmet og beskytte ofrene.

Hvad angår uddannelse af politiets personale i spørgsmål om beskyttelse af menneskerettigheder, skal det bemærkes, at uddannelsesprogrammet for de græske politiembedsmænd og politibetjente på grunduddannelsesniveau omfatter temaet "menneskerettigheder" som et selvstændigt fag (vejledende omfatter programmet: international beskyttelse af grundlæggende rettigheder, beskyttelse af rettigheder i EU, aktører inden for og indehavere af grundlæggende rettigheder, racisme og fremmedhad, individuel frihed og sikkerhed, beskyttelse af børn, kvinder og arbejdsforhold, forbud mod tortur, mindretal osv.).

Med hensyn til videreuddannelse deltager det græske politis personale regelmæssigt, både i Grækenland og i udlandet, i særlige uddannelseskurser og seminarer om de lovgivningsmæssige rammer for beskyttelse af menneskerettighederne (f.eks. anerkendelse af årsagerne til racistisk vold, menneskerettigheder og politiets adfærd, grundlæggende rettigheder og etik i politiet, tilgang til og forvaltning af sårbare sociale grupper, behandling af sager om vold i hjemmet og beskyttelse af ofre osv.).

Ud over ovenstående samarbejder det græske politi med andre organer og myndigheder, der beskæftiger sig med respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne i forbindelse med politiets arbejde (f.eks. Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf, De Forenede Nationers Arbejdsgruppe for Vilkårlig Tilbageholdelse og Fængsling, FRA, ombudsmanden for efterforskning af vilkårlig tilbageholdelse og fængsling, generalsekretariatet for familiepolitik og ligestilling mellem mænd og kvinder, det nationale rådgivende udvalg om menneskerettigheder (CNCDH) og ikkestatslige organisationer (NGO'er) såsom To Hamogelo Tou Paidiou (barnets smil) og det europæiske netværk mod vold i forbindelse med behandling af sager om vold i hjemmet osv.).

I forbindelse med den nye strategi for chartret opfordrede Kommissionen bl.a. medlemsstaterne til at udpege et kontaktpunkt for chartret for at lette koordineringen og samarbejdet. Som svar på Kommissionens opfordring udpegede justitsministeriet et kontaktpunkt i ministeriet for at styrke ministeriets deltagelse i og bidrag til de nationale interessenters anvendelse af chartret. Kontaktpunktet er justitsministeriets direktorat for menneskerettigheder og benådninger. Initiativet er baseret på et samarbejde mellem justitsministeriet og udenrigsministeriet (afdelingen for EU-ret under udenrigsministeriet). Kontaktpunktet har til formål at lette udvekslingen af oplysninger og bedste praksis vedrørende chartret og koordinere indsatsen for at udvikle initiativer til effektiv gennemførelse af chartret i landet. Grækenland blev rost for dette initiativ i forbindelse med telekonferencen om grundlæggende rettigheder, borgernes rettigheder og fri bevægelighed for personer (FREMP), og andre medlemsstater blev opfordret til at indføre denne praksis.

Der blev desuden sendt en skrivelse til generaldirektoratet for den nationale dommer- og anklagerskole med anmodning om at lade programmet for det akademiske år 2021-2022 omfatte et kursus i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og seminarer om den praktiske gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder. Direktøren, som anerkendte, at en effektiv gennemførelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder med henblik på at styrke landets troværdighed og internationale rolle er et fremragende initiativ fra justitsministeriets side, understregede i sit svar, at den nationale dommer- og anklagerskole støtter dette initiativ. Det ser ud til, at et kursus om Menneskerettighedsdomstolen og chartret allerede indgår i de forberedende studieprogrammer på alle skolens studier. Desuden er der i samarbejde med Europa-Kommissionen planlagt seminarer for 2021-2022 for de siddende dommere og anklagere om styrkelse af gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Endelig er der nedsat en arbejdsgruppe om EU's charter om grundlæggende rettigheder med repræsentanter fra justitsministeriet, viceminister G. Cotsiras' kontor, justitsministeriets generalsekretariat, generalsekretariatet for retlige og parlamentariske anliggender og ENY-EE (den særlige juridiske tjeneste for EU-anliggender) under udenrigsministeriet.

Da en effektiv gennemførelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder baseret på Kommissionens henstillinger som afspejlet i den nye strategi er en topprioritet for Grækenland, er der planer om yderligere initiativer med henblik herpå, herunder eksempelvis: etablering af en støttemekanisme for kontaktpunktet med deltagelse af repræsentanter for flere ministerier, bevidstgørelse og orientering af de juridiske erhverv om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af chartret gennem seminarer og konferencer med foredrag ved græske og udenlandske juridiske eksperter samt EU-Domstolens dommere, løbende overvågning af EU-Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis med hensyn til udviklingen i retspraksis og formidlingen heraf på nationalt plan, fortsat samarbejde med andre nationale organer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, med fokus på videreudvikling af konsekvensanalysen af lovgivningen, hvad angår chartrets bestemmelser om grundlæggende rettigheder, i samråd med det ansvarlige ministerium.

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Justitsministeriet

Generalsekretariatet for familiepolitik og ligestilling mellem mænd og kvinder

Centre for rådgivning om vold mod kvinder

Ombudsmanden

Center for forskning i ligestilling mellem mænd og kvinder (KETHI)

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

Det græske flygtningeråd (GCR)

Det græske observatorium for Helsinki-aftalerne

Amnesty International — den græske afdeling

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Tilsynsmyndigheden for beskyttelse af personoplysninger handler inden for de specifikke retlige rammer for databeskyttelse. I den forbindelse og navnlig når myndigheden afgiver udtalelser og behandler sager, baserer den sig primært på og henviser til bestemmelserne i artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, men også den beslægtede ret i artikel 7 om respekt for privatliv og familieliv.

Desuden har myndigheden længe samarbejdet med FRA, som er det vigtigste EU-organ med ansvar for at forsvare grundlæggende rettigheder. Dette samarbejde består dels i at udarbejde bemærkninger til og en oversættelse af en relevant håndbog om beskyttelse af personoplysninger, som offentliggøres af agenturet, dels at bidrage regelmæssigt til indholdet i og gennemgangen af kvartalsrapporter/månedsrapporter udarbejdet af agenturet gennem landets nationale forbindelseskontor (direktoratet for lovgivningsarbejde, internationale retlige forbindelser og internationalt retligt samarbejde under justitsministeriet).

Endelig anvender myndigheden værktøjer, der er udviklet af ovennævnte agentur, såsom en informationsbrochure (udarbejdet i samarbejde mellem agenturet og Eurodacs koordinerede tilsynsteam — med deltagelse af den græske tilsynsmyndighed for databeskyttelse) rettet mod de nationale asylmyndigheder, som den græske myndighed oversætter og offentliggør online på sit websted og derefter sender til ovennævnte myndigheder.

Sidste opdatering: 25/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.