EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Italien

Brug af og kendskab til chartret i dit land.

Indholdet er leveret af
Italien

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgiver, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet

 1. Dommerskolen (Scuola Superiore della Magistratura )

Dommerskolen spiller en central rolle i uddannelsen af retsvæsenets aktører. Den er oprettet ved lovdekret nr. 26 af 30. januar 2006 og sikrer dommeres og anklageres anvendelse af lovgivningen og pligten til faglig uddannelse af dommere og anklagere. Skolen retter imidlertid også sine uddannelsesaktiviteter mod advokaterhvervet ved at arrangere fælles kurser.

Skolen lægger særlig vægt på uddannelse og efteruddannelse af dommere og anklagere med henblik på at forbedre det internationale samarbejde og øge formidlingen af juridiske modeller.

Skolen har enekompetence inden for efteruddannelse og uddannelse af dommere og anklagere og er navnlig ansvarlig for:

 • tilrettelæggelse af faglige efteruddannelses- og uddannelsesseminarer for dommere og anklagere og, hvor det er muligt, for andre aktører inden for retsvæsenet
 • grund- og videreuddannelse af honorære dommere/anklagere
 • tilrettelæggelse af uddannelseskurser for dommere og anklagere, der ønsker ledende stillinger på første og andet niveau
 • uddannelse af dommere og anklagere, der beklæder leder- og mellemlederstillinger i retsvæsenet
 • uddannelse af dommere og anklagere med ansvar for uddannelsesopgaver
 • decentraliserede uddannelsesaktiviteter
 • samarbejde om de planlagte aktiviteter i forbindelse med praktikophold for almindelige dommere/anklagere i henhold til retningslinjerne fra det øverste retsråd (Consiglio superiore della magistratura) under hensyntagen til forslagene fra retsrådene
 • uddannelse, efter anmodning fra den kompetente statslige myndighed, af udenlandske dommere og anklagere i Italien eller dommere/anklagere, som deltager i uddannelsesaktiviteter inden for rammerne af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere eller i forbindelse med Den Europæiske Unions og andre staters eller internationale institutioners projekter eller gennemførelse af udenrigsministeriets programmer og andre staters eller internationale institutioners koordinering af uddannelsesaktiviteter for italienske dommere og anklagere med henblik på retsvæsenets organisation og drift
 • samarbejde, efter anmodning fra den kompetente statslige myndighed, om aktiviteter med henblik på retsvæsenet organisation og aktiviteter i andre lande
 • gennemførelse af uddannelsesprogrammer i samarbejde med lignende strukturer i andre institutionelle organer eller faglige sammenslutninger
 • offentliggørelse af forskning og undersøgelser på de områder, der er omfattet af uddannelsesaktiviteter
 • tilrettelæggelse af kulturelle initiativer og udvekslinger og studie- og forskningsmøder i forbindelse med skolens uddannelsesaktiviteter
 • tilrettelæggelse, herunder på grundlag af specifikke aftaler eller konventioner om de dermed forbundne omkostninger, af seminarer for jurister eller studerende på jurauddannelser.

For så vidt angår EU-retten og navnlig kendskabet til "chartrets rettigheder" afholder dommerskolen årligt "faste" uddannelseskurser, der er åbne for alle dommere og i visse tilfælde også for advokater. Disse kurser vedrører ikke kun de materielle aspekter, men også de sproglige aspekter.

Den anvendte metode er hensigtsmæssig, idet der afholdes kurser i kendskabet til chartret og dets anvendelse på nationalt plan, hver gang beskyttelsen af en grundlæggende rettighed i henhold til chartret styrkes. Den ret, der er indeholdt i Den Europæiske Unions charter, fremhæves derfor løbende, idet der henvises til den, og den undersøges sammenholdt med national ret.

Som led i den løbende uddannelse, der er planlagt i løbet af 2022, behandles Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som led i kurset om beskyttelse af personoplysninger, om kildesystemet, om digitalisering, retfærdighed og rettigheder, om grundlæggende rettigheder og EU-ret, om ærekrænkelse og hadefuld tale og om kunstig intelligens og lovgivning.

 1. Nationalt kontaktpunkt for EU-chartret

Som reaktion på opfordringer fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder udnævnte den tidligere justitsminister, Marta Cartabia, Palmina Tanzarella til Italiens kontaktpunkt for chartret for bl.a. at sikre "promoveringsinitiativet", som ville bidrage til at øge kendskabet til chartret og øge anvendelsen heraf. Valget faldt naturligt på en person, der arbejder inden for den offentlige forvaltning, og som kan regne med en specifik intern koordinering med justitsministeriet og akademiet.

Kontaktpunktet er og vil fremover udgøre et nyt element i at fremme og øge kendskabet til chartret gennem initiativer, der planlægges og fremlægges regelmæssigt. Med henblik herpå kan kontaktpunktet regne med støtte fra AIDU-enheden (oprettet under justitsministeriets afdeling for handel og retlige anliggender i december 2021). Dette hidtil usete initiativ blev også gennemført med henblik på at gennemføre målene i den europæiske strategi for styrkelse af EU's charter. Enhedens arbejde vil — eftersom det henhører under justitsministeriets kompetence — fokusere på EU-sager, der påvirker de grundlæggende rettigheder, borgernes rettigheder og den frie bevægelighed for personer.

 1. Universitetskurser

Beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder som en faktor i den europæiske integration er nu et af de vigtigste fag i jurauddannelserne på universiteterne, navnlig i forbindelse med videregående kurser i forfatningsret og EU-ret. Med henblik på beskyttelsen af rettigheder på flere niveauer er chartret og de nationale domstoles og EU-Domstolens fortolkning heraf relevante for uddannelsen af fremtidige juridiske og økonomiske aktører. Det er grunden til, at der er kommet langt flere specialkurser i årenes løb.

Navnlig viser den seneste oversigt fra december 2021 fra ministeriet for videregående uddannelse og forskning (MUR) ca. 550 aktive kurser — herunder på engelsk — i fakulteter for jura, statskundskab og økonomi på både offentlige og private universiteter.

De fleste af disse kurser vedrører generelt beskyttelse af grundlæggende rettigheder og fremhæver dokumentation for dialog mellem europæiske overnationale domstole og forfatningsdomstole, der anvender deres egne referencechartre. En analyse af typiske sager giver redskaberne til at forstå, hvordan chartre og retspraksis overlapper hinanden. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder undersøges derfor grundigt, også for så vidt angår dets anvendelse.

Chartret er desuden genstand for specifikke kurser såsom immigrationsret, informations- og kommunikationsret, miljøret, europæisk straffe- og procesret, europæisk forvaltningsret, religiøs pluralisme, europæisk skatteret og europæisk arbejdsret.

 1. God praksis for effektivt samarbejde mellem nationale myndigheder og civilsamfundet for at lette anmeldelse af og yde støtte til ofre for forskelsbehandling

Da forbuddet mod forskelsbehandling er en hjørnesten i chartret, kommer anvendelsen heraf også til konkret udtryk i indsatsen fra de nationale organer, der beskæftiger sig med dette emne.

Her skal også nævnes kontoret for fremme af ligebehandling og afskaffelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR)), som blev etableret under ministerrådsformandskabet ved lovdekret nr. 215 af 9. juli 2003 (gennemførelse i den nationale lovgivning af direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse).

Kontoret er ansvarligt for at sikre retten til ligebehandling af alle uanset etnisk eller racemæssig oprindelse, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering, kønsidentitet eller handicap. Det arbejder selvstændigt og upartisk og har i flere år nøje fulgt spørgsmålet om virkningerne og bekæmpelsen af diskriminerende hadefuld tale, herunder online.

I henhold til loven har det følgende opgaver:

 • bistå personer, der mener sig krænket af diskriminerende adfærd, i verserende retssager eller administrative procedurer, herunder i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 425 i den italienske civile retsplejelov
 • foretage undersøgelser i overensstemmelse med den retslige myndigheds beføjelser og funktioner for at undersøge, om der forekommer forskelsbehandling
 • fremme vedtagelse, i offentlige og private aktører, navnlig foreninger og organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af forskelsbehandling, af specifikke tiltag, herunder projekter med positiv særbehandling, der har til formål at undgå eller opveje ulemper forbundet med race eller etnisk oprindelse
 • udbrede det bredest mulige kendskab til eksisterende beskyttelsesinstrumenter, navnlig ved at øge offentlighedens bevidsthed om princippet om ligebehandling og ved at gennemføre oplysnings- og kommunikationskampagner
 • udarbejde henstillinger og udtalelser om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse samt forslag til ændring af gældende lovgivning
 • udarbejde en årlig rapport til parlamentet om den effektive anvendelse af princippet om ligebehandling og effektiviteten af beskyttelsesmekanismerne samt en årlig rapport til formanden for ministerrådet om kontorets arbejde
 • fremme undersøgelser, forskning, uddannelseskurser og erfaringsudveksling, bl.a. i samarbejde med foreninger og organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af forskelsbehandling, med andre ikke-statslige organisationer, der er aktive på området, og med statistiske kontorer, navnlig med henblik på at udarbejde retningslinjer for bekæmpelse af forskelsbehandling.

Der er endvidere oprettet et register over foreninger og organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af ligebehandling (artikel 6 i lovdekret nr. 215 af 9. juli 2003), under ministerrådsformandskabet — afdelingen for lige muligheder.

Justitsministeriet har deltaget og deltager stadig i analyse- og indsatsprojekter, der koordineres af UNAR, og som specifikt har til formål at ajourføre og udvikle praksis og værktøjer til effektivt at forebygge og bekæmpe racisme, fremmedhad og andre former for intolerance, der spredes gennem hadefuld tale, herunder online. I den forbindelse er det værd at nævne

 • CO.N.T.R.O.-projektet — Counter Narratives against Racism Online (2018-2020) — som er udviklet og koordineret af UNAR i partnerskab med IRS (Istituto per la Ricerca Sociale, institut for social forskning), som blev promoveret og finansieret af Europa-Kommissionen, og som fremmede en målrettet kommunikations- og oplysningskampagne om fænomenet og skabte betingelserne for udvikling af UNAR's medie- og internetobservatorium (Osservatorio Media e Internet) med inddragelse af de vigtigste institutionelle og ikke-institutionelle aktører
 • REASON-projektet "REAct in the Struggle against ONline hate speech" (iværksat i 2020), som vedrører formel oprettelse af en national enhed for bekæmpelse af hadforbrydelser og hadefuld tale på internettet, der har til formål at fremme koordineringen af tiltag og udvekslingen af erfaringer i samarbejde med OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, observatoriet for beskyttelse mod forskelsbehandling), indenrigsministeriet, justitsministeriet, undervisningsministeriet, AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tilsynsmyndighed for kommunikation) og foreninger i den frivillige sektor, herunder: Carta di Roma, Lunaria, Arci, Amnesty Italia, Cospe og Arcigay.

Denne nationale enheds hovedopgave er at udvikle en national strategisk plan for bekæmpelse af hadforbrydelser og hadefuld tale.

 1. Skoleorienterede politikker. Generelt: uddannelse

Med henblik på at opfordre de unge til at reflektere over fælles værdier, samtidig med at individet og den menneskelige værdighed sættes i centrum for opbygningen af et inklusivt medborgerskabsrum, bruger skolerne forskellige tiltag til fremme af chartret. Disse omfatter bl.a.:

"La Carta europea dei diritti a un milione di studenti" (det europæiske charter om rettigheder for en million studerende). Dette projekt, der blev gennemført i fællesskab af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og den italienske regering i samarbejde med ministeriet for uddannelse, videregående uddannelse, forskning og Poste Italiane, resulterede i, at en million studerende blev undervist i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i de sidste to år på italienske gymnasier.

"La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza" (EU's charter om grundlæggende rettigheder, mellem menneskerettigheder og medborgerskab). Hovedformålet med denne konkurrence, der gennemføres af undervisningsministeriet, er at tilskynde eleverne til at læse Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på en praktisk og reflekterende måde. Navnlig analyseres indholdet i forhold til internationale menneskerettighedskonventioner og -traktater, såsom verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret, og hvornår det finder anvendelse

I 2019 lancerede justitsministeriet projektet "EJNita", eller "EJN — Italian Network: Building Bridges", som medfinansieres af Europa-Kommissionen (tilskudsaftale nr. 831373), og som har til formål at styrke og effektivisere Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN). Dette projekt, der skal opfylde behovet for at uddybe kendskabet til værktøjer til retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område inden for det retlige og faglige område,

gjorde det muligt at etablere ALDRICUS-portalen og den tilhørende blog med oplysninger og materiale om emnet (standarder, national, international og overnational retspraksis, links til relevante websteder). ALDRICUS-portalen indeholder desuden oplysninger om målrettede uddannelseskurser og er således også et "redskab" til oplysning om chartret. F.eks. blev arrangementet om grænseoverskridende beskyttelse af voksne med kognitive handicap i Italien og Spanien (La protezione transfrontaliera degli adulti con disabilità cognitive in Italia e Spagna) den 22. februar 2021 annonceret på portalen.

Justitsministeriets websted indeholder en ad hoc-sektion om chartret på italiensk med et link til en forklarende EU-side om chartret.

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Mange uddannelses- og læringsinitiativer henvender sig til italienske aktører i retsvæsenet og udbydes alle til uddannelsesinstitutioner i samarbejde med europæiske partnere (europæiske institutioner: f.eks. Det Europæiske Retsakademi eller andre europæiske stater). Scuola Superiore della Magistratura offentliggjorde f.eks. en række indkaldelser af forslag om dette emne i 2021 i forbindelse med initiativer med EU-partnere, såsom Det Europæiske Retsakademi (det tyske institut), den franske skole for dommere og anklagere (École nationale de la magistrature — ENM) og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN).

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Med henblik på udbredelse af chartrets indhold kan menneskerettighedsinstitutioner søge midler fra en fond, der er afsat til dette formål i finansloven af 2001 (artikel 1, stk. 573, i lov nr. 178 af 30. december 2021). Budgettet, der forvaltes af justitsministeriet, beløber sig til 2 mio. EUR om året for 2021 og 2022 og skal finansiere uddannelseskurser af høj kvalitet, der fremmer den juridiske kultur inden for international strafferet og menneskerettigheder. Kriterierne for adgang til midlerne fastsættes ved bekendtgørelse fra justitsministeren efter aftale med økonomi- og finansministeren. Blandt disse kriterier prioriteres flerårig gennemførelse af dokumenterede samarbejds- og høringsaktiviteter med internationale institutioner og organer.

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Der er et tæt samarbejde mellem de nationale myndigheder, navnlig mellem Italiens tre øverste domstole: Corte costituzionale (forfatningsdomstolen), Suprema Corte di Cassazione (kassationsdomstolen) og Consiglio di Stato (den øverste domstol i forvaltningsretlige sager).

Forfatningsdomstolens uddannelsestjeneste offentliggør hvert år en rapport, der samler og forklarer fortolkningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i lyset af de forfatningsmæssige principper. Den seneste udgave af rapporten blev offentliggjort i juni 2021 med titlen "L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale" (anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i forfatningsdomstolens retspraksis).

Kassationsdomstolens uddannelsestjeneste giver adgang til de vigtigste afgørelser, herunder international og europæisk retspraksis.

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Associazione Nazionale Forense (ANF — den nationale advokatsammenslutning) er en af aktørerne i det europæiske partnerskab, der ledes af Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation, og som samler andre enheder såsom Confprofessioni (den sammenslutning, som ANF er en del af), Ordine degli Avvocati di MilanoUniversidad de Burgos og Consejo General de la Abogacìa Española. Sammen vandt aktørerne i partnerskabet under ledelse af Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation den europæiske indkaldelse af forslag, som støtter tværnationale projekter vedrørende uddannelse af retsvæsenets aktører inden for civilret, strafferet eller grundlæggende rettigheder (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

Projektet "Lawyers4Rights" havde til formål at nå følgende mål: fremme kendskabet til oprindelsen af, formålet med og anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, styrke sin rolle med henblik på at imødegå de problemer med beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der opstår som følge af migration og terrorisme, øge bevidstheden blandt støttemodtagerne om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på nationalt plan og forbedre samarbejdet mellem de juridiske erhverv og forbedre forståelsen af de væsentlige elementer i gældende EU-ret i alle nationale sammenhænge.

Resultaterne af projektet og de vigtigste konklusioner om oplysningstiltag rettet mod advokater og om anvendelsen af chartret blev fremlagt på den afsluttende konference den 24. juni 2021.

Projektets indhold kan findes på: https://lawyers4rights.eu/.

Forskellige spontane initiativer såsom akademiets tilrettelæggelse af uddannelseskurser og dybdegående seminarer, artikler offentliggjort i juridiske magasiner og tidsskrifter og udveksling af synspunkter om forskellige lister til formidling blandt retsvæsenets aktører sikrer også formidlingen af og kendskabet til chartret.

Sidste opdatering: 21/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.