EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Letland

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgivningsmyndigheden, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet.

Indholdet er leveret af
Letland

Lettisk lovgivning og retspraksis indeholder artikler fra Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter "chartret") om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, lighed mellem mennesker og menneskerettigheder inden for migration, videnskab og aktindsigt.

Henvisninger i begrundelser for lovforslag

Henvisninger i forfatningsdomstolens domme

  • Dom nr. 2018-18-01 om forfatningsmæssigheden af færdselslovens bestemmelser. Disse bestemmelser blev anset for forfatningsstridige i lyset af kravene om beskyttelse af personoplysninger. Der henvises til chartrets artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger.
  • Dom nr. 2018-15-01 om forfatningsmæssigheden af bestemmelserne i loven om videregående uddannelsesinstitutioner. Der henvises til chartrets artikel 13 om akademisk frihed i forskningsinstitutioner inden for videnskab og kunst.
  • Dom nr. 2018-11-01 om forfatningsmæssigheden af bestemmelserne i loven om aflønning af tjenestemænd og ansatte i nationale og lokale offentlige myndigheder. Der henvises til chartrets artikel 8 om beskyttelse og rimelig behandling af personoplysninger.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde

For fagfolk

Letlands juridiske uddannelsescenter (Latvijas Tiesnešu mācību centrs, LTMC) tilrettelægger og tilbyder løbende uddannelse og faglig udvikling for dommere og andet personale i retsvæsenet. Det organiserer regelmæssigt generelle konferencer om menneskerettigheder, hvor chartret også kan drøftes.

LTMC samarbejder med Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN), som også tilbyder international uddannelse af dommere.

  • I 2014 afholdt LTMC seks konferencer om chartret. I alt 141 advokater deltog i disse arrangementer i 2014.
  • I 2017-2019 deltog 43 lettiske dommere i seminarer om chartret.
  • I 2018 blev der indgået en samarbejdsaftale med Det Europæiske Retsakademi (ERA) om "uddannelsestjenester på højt niveau for lettisk personale inden for retsvæsen og politi" om uddannelse af dommere, andet personale i retsvæsenet, efterforskere, anklagere og tjenestemænd, herunder om generelle EU-retlige spørgsmål.

For privatpersoner

Den øverste domstol fremmer gennemsigtighed i anvendelsen af chartrets bestemmelser gennem et særskilt afsnit om chartret i fortegnelsen over retsakter. Denne fortegnelse omfatter ikke alle afgørelser fra Senāts (den øverste domstols kassationsinstans), men afgørelser, der er relevante for de personer, der er ansvarlige for håndhævelsen af lovgivningen (jf. fortegnelsen over EU-lovgivningen -> traktaterne -> Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

Afsnittet "Rokasgrāmatas" (håndbøger) på den øverste domstols websted indeholder oplysninger om FRA's (Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder) udgifter.

Sidste opdatering: 30/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.