EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Litauen

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgivningsmyndigheden, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet.

Indholdet er leveret af
Litauen

Forpligtelsen til at vurdere, om lovforslag er i overensstemmelse med chartret, i forbindelse med lovgivningsprocessen er i princippet sikret ved artikel 9, stk. 4, i loven om principper for udarbejdelse af retsakter (Teisėkūros pagrindų įstatymas), hvori det fastsættes, at de myndigheder, der er bemyndiget hertil af regeringen, skal afgive udtalelse om lovforslagets forenelighed med EU-retten, EU-Domstolens domme, internationale traktater indgået af Republikken Litauen, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser. De pågældende myndigheders udtalelse forelægges også for den enhed, der vedtager retsakten. Selv om denne bestemmelse ikke udtrykkeligt nævner forpligtelsen til at overholde chartret, er chartret medtaget i kravet om at sikre overholdelse af EU-retten. Praksis viser, at denne bestemmelse i loven fortolkes således. I sin udtalelse om lovforslaget om ændring af den litauiske lov om valg til Europa-Parlamentet (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas) fandt afdelingen for EU-ret (Europos teisės departamentas) f.eks., at bestemmelserne i denne lov, der begrænser udøvelsen af valgretten og valgbarheden til valg til Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 39, stk. 1, i chartret (ved at fastsætte, at samme person ikke kan vælges til Europa-Parlamentet for mere end to på hinanden følgende valgperioder), uden at betingelserne for en sådan begrænsning som fastsat i artikel 52 i chartret (enhver begrænsning skal være fastsat i lovgivningen og respektere rettighedernes væsentligste indhold og overholde proportionalitetsprincippet) er opfyldt, skal betragtes som værende i strid med EU-retten (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde

Der er offentliggjort en vejledning om EU-Domstolens retspraksis på det litauiske justitsministeriums websted, som også indeholder oplysninger om spørgsmål vedrørende anvendelsen af chartret. Webstedet henviser desuden til de oplysninger, der er offentliggjort på Europa-Kommissionens websted om forsvar af rettigheder i henhold til EU-retten (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas, som indeholder links til https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_da). Det er planen også at tilføje et link til håndbogen om anvendelsen af chartret på nationalt plan, som er udarbejdet af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, når den er oversat til litauisk.

Som led i projektet "Styrkelse af indsatsen mod hadforbrydelser og hadefuld tale i Litauen", under ledelse af indenrigsministeriet, anklagemyndigheden og kontoret for journalistisk etik, tilbydes der en fælles uddannelse for politifolk, anklagere og dommere, som finansieres via EU's program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020). Når det litauiske indenrigsministerium offentliggør juridiske oplysninger, der er relevante for bekæmpelsen af hadforbrydelser, for både offentligt ansatte og ofre, henviser det til det særlige afsnit på Den Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheders websted (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbassom indeholder et link til https://fra.europa.eu/en/themes/hate-crime).

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Oplysninger om henvisninger til EU-institutionernes og -agenturernes websteder findes ovenfor.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Der afholdes årlige nationale menneskerettighedsfora i Litauen. Mødet i 2019 blev tilrettelagt af Litauens forum for handicaporganisationer (Lietuvos negalios organizacijų forumas), ombudsmanden for ligestilling mellem kønnene (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), ombudsmandskontoret (kontrolierių įstaiga) i Seimas (parlamentet), parlamentets menneskerettighedsudvalg, udenrigsministeriet, ombudsmanden for børns rettigheder (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), Vytauto Didžiojo-universitetet og sammenslutningen af menneskerettighedsorganisationer (Žmogaus teisių organizacijų koalicija).

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Det litauiske videnskabelige råd finansierede en undersøgelse foretaget af universitetet i Vilnius om anvendelsen af EU's charter som standard for beskyttelse af individuelle rettigheder på nationalt og overnationalt plan. Formålet med denne undersøgelse var at fastslå, i hvilket omfang bestemmelserne i chartret anvendes og påberåbes af de litauiske myndigheder, der med størst sandsynlighed, i betragtning af deres kompetenceområde, konfronteres med klager vedrørende individuelle rettigheder, der er nedfældet i chartret, samt af domstolene og de myndigheder, der er ansvarlige for at behandle sagerne. Undersøgelsens forfattere undersøgte, om civilsamfundet og retssamfundet er tilstrækkeligt bevidste om chartrets betydning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, og om det betragtes som en reelt effektiv standard for beskyttelse af grundlæggende rettigheder. Spørgsmålet om beskyttelse af specifikke rettigheder på grundlag af chartret blev også rejst. Resultaterne af undersøgelsen er tilgængelige for offentligheden.

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Portalen "Mine rettigheder" (Mano teisės), der tilhører det litauiske center for menneskerettigheder (Lietuvos žmogaus teisių centras), som er en NGO, indeholder et link til webstederne for EU's institutioner og agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. De tekster, der offentliggøres på denne portal, omhandler også spørgsmål vedrørende anvendelsen af chartret.

Sidste opdatering: 23/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.