EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Nederlandene

Brug af og kendskab til chartret i dit land.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

1. Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgiver, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet

I den nationale handlingsplan for menneskerettigheder fra 2020 redegør den nederlandske regering for, hvordan den agter at beskytte og fremme menneskerettighederne i Nederlandene. Chartret er en del af den "menneskerettighedsinfrastruktur", der er beskrevet i denne handlingsplan, nemlig den retlige ramme, der gælder for (offentlige) organisationer og enkeltpersoner, der spiller en rolle i beskyttelsen af menneskerettighederne i Nederlandene. Ifølge planen er chartret i forhold til forfatningen og EMRK det mest moderne og fuldstændige generelle dokument om grundlæggende rettigheder. Forholdet mellem disse dokumenter om grundlæggende rettigheder forklares også.

Af politiske og lovgivningsmæssige årsager indeholder de integrerede rammer for beslutningstagningen (Integraal Afwegingskader — IAK) en tjekliste for grundlæggende rettigheder. I den forbindelse henvises der til chartret, som kan finde anvendelse. Det fremgår også af retsreglerne (aanwijzingen voor de regelgeving), at der ved udarbejdelsen af bestemmelserne skal tages hensyn til deres forhold til højere ret, herunder chartret.

Akademiet for lovgivningsarbejde (Academie voor Wetgeving) tilbyder kurser for advokater i den offentlige forvaltning og jurister med ansvar for udarbejdelse af lovgivning for at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU’s charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") (europæisk og international ret | Academie voor Wetgeving / Academie voor Overheidsjuristen). Disse uddannelseskurser tilbydes bl.a. dommere (under uddannelse), anklagere og deres juridiske personale, herunder gennem e-læring (se Zoeken — SSR).

I forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning foretages der nu også en regelmæssig gennemgang i lyset af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartret. Dette er f.eks. tilfældet i forbindelse med gennemførelsen af direktiver og anvendelsen af forordninger, men også i forbindelse med "almindelig" lovgivning, f.eks. på covid-19-området. I udtalelserne fra statsrådets rådgivende afdeling for regeringen anbefales det også regelmæssigt at gennemgå nye lovgivningsforslag med chartrets bestemmelser for øje. I den undersøgelsesramme, der er udviklet af den rådgivende afdeling om digitalisering, opfordres der udtrykkeligt til at være opmærksom på undersøgelsen af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartret (artikel 7, 8 og 21).

2. Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret, og hvornår det finder anvendelse

Der er udarbejdet en særlig vejledning om chartret (handleiding over het Handvest) for politiske beslutningstagere og jurister med ansvar for udarbejdelse af lovgivning. Den forklarer, i hvilke tilfælde chartret finder anvendelse, og hvilke grundlæggende rettigheder i chartret der yder større beskyttelse end forfatningen og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). Denne vejledning findes bl.a. på webstedet for det europæiske ekspertisecenter for europæisk ret (Expertisecentrum Europees Recht — ECER) under udenrigsministeriet. Dette websted indeholder flere oplysninger om chartret og henvisninger til Europa-Kommissionens årsberetninger om anvendelsen af chartret og til rapporterne fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). ECER offentliggør regelmæssigt oplysninger om nye domme afsagt af Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), som også formidles i et nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet om europæisk retspraksis (Nieuwsbrief Rechtspraak Europa), der udarbejdes af appeldomstolen i Amsterdam, giver et månedligt overblik over retspraksis fra både Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) og EU-Domstolen på de områder, der bl.a. er omfattet af chartret. Dette nyhedsbrev indeholder desuden bl.a. oplysninger om relevante uddannelseskurser og seminarer om chartret mere generelt eller inden for specifikke områder (f.eks. strafferet og indvandringsret).

Desuden findes der flere (nederlandske) videnskabelige publikationer om chartret på forskellige retsområder (se punkt 5 nedenfor).

3. Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

FRA’s rapporter samt den praktiske vejledning om anvendelsen af chartret, onlineundervisningsværktøjer om chartret og lærebøger kan findes på ECER’s websted. Europa-Kommissionens årsberetninger om chartrets anvendelsesområde og faktabladet fra direktoratet for forskning og dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol kan også konsulteres på denne måde.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU’s charter om grundlæggende rettigheder

4. Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Platformen for menneskerettigheder og kommuner blev oprettet for nylig med henblik på at formidle oplysninger og udveksle viden om menneskerettigheder i kommunal praksis. Platformen er et samarbejde mellem indenrigsministeriet, sammenslutningen af nederlandske kommuner (VNG), det nederlandske menneskerettighedsinstitut og den nationale ombudsmand. Den kan også anvendes til at udveksle oplysninger og ekspertviden om (de specifikke grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i) chartret.

5. Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Nederlandske akademikere drøfter regelmæssigt betydningen af chartret (i praksis). Der blev således afholdt flere symposier i anledning af tiåret for chartret, herunder af Radboud University, hvor akademikere, advokater i den offentlige forvaltning og dommere drøftede chartrets betydning på forskellige retsområder, hvorefter der også blev offentliggjort en bog (J. Krommendijk, H.C.F.J.A. de Waele og K.M. de Zwaan (red.), "Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment" (Ti år med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende i Nederlandene. En konsekvensanalyse), Deventer: Wolters Kluwer 2019).

Utrecht University afholdt også studiedage for dommere, advokater og anklagere for at øge kendskabet til og bevidstheden om chartret.

6. Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Det nederlandske udvalg af menneskerettighedsadvokater (NJCM) arrangerede i 2020 for tredje gang et symposium om chartret, hvor chartrets merværdi for retspraksis blev drøftet. Talernes indlæg blev derefter samlet i det nederlandske tidsskrift om menneskerettigheder (Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten — 45, 2020, fasc). 1).

Sidste opdatering: 21/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.