EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Portugal

Anvendelse af chartret og bevidsthed om chartrets betydning på nationalt plan.

Indholdet er leveret af
Portugal

Offentlige myndigheders foranstaltninger for at fremme anvendelsen af chartret og øge bevidstheden om chartrets betydning hos den lovgivende myndighed, den offentlige forvaltning, politiet og retsvæsenet

Specifikke henvisninger til eller forklaringer om anvendelsen af chartret

 • I 2019 udarbejdede generaldirektoratet for retlige anliggender (Direção-Geral da Política de Justiça) (justitsministeriet) en køreplan for anvendelsen af chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-midler for fagfolk, der arbejder med dette område.

Undervisning i anvendelsen af chartret

 • Uddannelse af dommere og andre jurister:
  • Centret for juridiske studier (Centro de Estudos Judiciários — CEJ) tilbyder grund- og videreuddannelse af dommere og anklagere, både i EU-retten generelt og i specifikke EU-retlige emner. Der undervises i chartret. Advokater og andre jurister kan også deltage i konferencer og seminarer arrangeret af CEJ.
  • I 2018 afholdt CEJ et heldagskursus, der specifikt omhandlede Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) og chartret. Programmet, videoen og de relevante tekster er tilgængelige her.
  • Inden for rammerne af programmet "HELP in the EU III" er der planlagt videreuddannelse for dommere og andre medlemmer af anklagemyndigheden i CEJ's plan for videreuddannelse 2022-2023 med henblik på at fremme kompetencerne på området anvendelse af chartret.
 • Uddannelse af støttemodtagere, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler:
  • I juni 2019 tilrettelagde generaldirektoratet for retlige anliggender et kursus for alle enheder i justitsministeriet om anvendelsen af chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-midler.

Redskaber til bedre forståelse af chartret og dets anvendelse

For fagfolk (lovgivere, myndigheder, politi, retssystemet, jurister):

 • CEJ offentliggør regelmæssigt et nyhedsbrev om EU-Domstolens retspraksis — http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php.
 • I 2019 udarbejdede generaldirektoratet for retlige anliggender (Direção-Geral da Política de Justiça) (justitsministeriet) en køreplan for anvendelsen af chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-midler for fagfolk, der arbejder med dette område.

For privatpersoner:

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Justitsministeriets websted indeholder en side om chartret, hvor der henvises til de værktøjer, der stilles til rådighed af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), med et link til agenturets websted.

Samarbejde med interessenter for at fremme anvendelsen af og bevidstheden om betydningen af EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Ikke relevant

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Ikke relevant

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

 • Projektet om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder "i aktion" blev finansieret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og udviklet af et konsortium af europæiske universiteter (Institut de Drets Humans de Catalunya, det juridiske fakultet ved universitetet i Utrecht og universitetet i Szczecin). I Portugal blev projektet koordineret af det permanente retsobservatorium under centret for sociale studier (Observatório Permanent de Justiça do Centro de Estudos Sociais) ved universitetet i Coimbra med deltagelse af det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura), anklagemyndigheden, centret for juridiske studier (Centro de Estudos Judiciários) og advokatsamfundet (Ordem dos Advogados). Hovedformålet med projektet var at udvikle et omfattende uddannelsesprogram for at styrke retsvæsenets aktørers kompetencer i forbindelse med anvendelsen af chartret og dermed forbedre fortolkningen og anvendelsen af chartret. Ud over at bidrage til at overvinde de vanskeligheder, der er forbundet med det manglende kendskab til chartret, ved at henlede opmærksomheden på betydningen af en bredere formidling heraf, havde projektet til formål at præcisere dets relevans på nationalt plan og på det europæiske retsområde.
  Som led i dette projekt blev der i 2018 afholdt en række kurser og konferencer, hovedsagelig rettet mod jurister. I denne forbindelse blev der afholdt et onlinekursus: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Projektet har også medført, at der er blevet udarbejdet en håndbog om god praksis og en uddannelsesmanual.
  Alle oplysninger om dette initiativ findes på: https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • Projektet "E-Learning National Active Charter Program" (e-NACT), der finansieres via Europa-Kommissionens særprogram om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab, omfatter flere europæiske universiteter, herunder centret for offentligretlig forskning (Centro de Investigação de Direito Público — CIDP) under det juridiske fakultet ved universitetet i Lissabon. Dette initiativ har til formål at tilvejebringe en uddannelsesmetode og uddannelsesaktiviteter, som sammen med de involverede underviseres erfaringer fremmer skabelsen af en fælles kultur af grundlæggende rettigheder, og styrker denne kultur.
  Inden for rammerne af dette projekt tilbydes der også onlinekurser og tematiske håndbøger inden for forskellige retsområder.
  I 2019 blev der på det juridiske fakultet ved universitetet i Lissabon afholdt tre workshops om databeskyttelse, asyl og migration samt ytringsfrihed, hovedsagelig rettet mod advokater, dommere og anklagere ved den offentlige anklagemyndighed – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Yderligere oplysninger om hele projektet findes på:https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferencen om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og EU-Domstolens arbejde: Et katalog over rettigheder, der er modstandsdygtigt over for trusler? ("A Carta dos Direitos Fundamentais da UE e o Ativismo do TJUE: um catálogo de direitos resistente às ameaças?") blev afholdt af det juridiske fakultet ved universitetet i Lissabon i 2017. Efter denne konference udgav det elektroniske tidsskrift om offentlig ret e-Pública — Revista Eletrónica de Direito Público i 2018 et bind om emnet (bind 5, nr. 2, juli 2018).
Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.