EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Slovakiet

For så vidt angår anvendelsen af chartret i Slovakiet, fastslog Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol i sin dom PL. ÚS 10/2014, som er en grundlæggende retsafgørelse, udtrykkeligt, at chartret, i Slovakiets forfatningsmæssige orden, skulle tildeles samme plads som internationale traktater om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, jf. forfatningens artikel 7, stk. 5, og således havde forrang for national ret. I forbindelse med vedtagelsen af ny lovgivning indeholder teksten til denne nye lovgivning altid en bestemmelse om forenelighed med EU-retten og skal samtidig indeholde oplysninger om, at den er i overensstemmelse med chartret, hvis lovgivningen vedrører de rettigheder, der følger af chartret.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Brug af og kendskab til chartret i dit land

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgiver, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet

Nedenstående dokumenter indeholder en henvisning til chartret og dets betydning med hensyn til international og europæisk menneskerettighedslovgivning.

EU's charter er en del af uddannelseskonceptet for Slovakiets retsakademi. Dokumentet "Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky" (uddannelseskoncept for Slovakiets retsakademi) fastsætter retningslinjerne for gennemførelsen af Slovakiets retsakademis uddannelsesopgaver vedrørende de målgrupper, der er udpeget i lov nr. 548/2003 om retsakademiet, som ændret ved efterfølgende bekendtgørelser fra Slovakiets justitsministerium og Slovakiets anklagemyndighed. Den videreuddannelse, der henvises til nedenfor, henvender sig til dommere, lægdommere og justitssekretærer inden for rammerne af deres speciale og kompetence.

• Uddannelseskonceptet for Slovakiets retsakademi (i kraft siden den 25.9.2019)

 • er en del af efteruddannelsen, hvor EU-retten indgår i den del, der vedrører uddannelse i aktuelle emner vedrørende retsanvendelse inden for de forskellige retsområder.
 • Uddannelsesprocessen afspejler de aktuelle europæiske tendenser. Søjlerne heri er uddannelse, respekt for lov og retfærdighed samt retsstatsprincippet.
 • I forbindelse med gennemførelsen af uddannelsesaktiviteterne lægges der vægt på gruppediskussioner, workshopper og viden om og erfaring med retsanvendelse i praksis med både slovakiske og udenlandske undervisere. Undervisningen gennemføres i interaktiv form med en analyse af casestudier og specifikke sager med udgangspunkt i den praktiske erfaring med retsanvendelse.

• Inden for europæisk og international ret fokuseres der på:

 • de nationale domstoles anvendelse af EU-retten, EU-Domstolens retspraksis og retspraksis ved EU-medlemsstaternes forfatningsdomstole
 • forelæggelse af præjudicielle spørgsmål og præjudicielle sager
 • beskyttelse af menneskerettighederne i EU — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 2009 og dets anvendelse i praksis (Den Europæiske Unions Domstols (i det følgende benævnt "EU-Domstolen") kasuistik)
 • erstatning i henhold til EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (i det følgende benævnt "Menneskerettighedsdomstolen") retspraksis
 • EU's forbrugerlovgivning
 • EU's arbejdsret på det frie marked, navnlig lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene og social sikring.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde:

• for fagfolk (lovgivningsmyndigheder, forvaltningsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder, retsvæsen, advokater):

 • Europa-Kommissionens publikationer, detaljeret oversigt over Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder nedenfor

• for privatpersoner:

 • websted om ligestilling mellem mænd og kvinder forvaltet af Slovakiets arbejds-, social- og familieministerium
 • informationstekst med grundlæggende oplysninger om chartret
 • Dine rettigheder i EU — Europa-Kommissionens informationsside

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Der er fri adgang til forskellige dokumenter fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), hvoraf mange også findes på slovakisk. Vigtige dokumenter og værktøjer:

FRA's årsberetning om medlemsstaternes anvendelse af chartret — Rapport om grundlæggende rettigheder 2019, kapitel 2 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes anvendelse heraf

Charterpedia er et onlineværktøj, der giver let tilgængelige oplysninger om hele spektret af grundlæggende rettigheder i forskellige artikler og sammenfatter hele teksten med en juridisk forklaring af de forskellige artikler i chartret, relateret europæisk og national retspraksis og relaterede FRA-publikationer. Dette værktøj er også tilgængeligt som mobilapplikation.

Se også Europa-Parlamentets dokument af 30. januar 2019 — rapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

• Publikation fra Slovakiets center for menneskerettigheder: Vejledning om menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med Slovakiets medlemskab af Den Europæiske Union

• Specialiserede websteder med oplysninger om lovgivningens anvendelse i praksis samt specialiserede og videnskabelige artikler

 • Websteder for den slovakiske advokatsammenslutning og det slovakiske skatterådgivningskammer
 • Bulletin fra det slovakiske advokatsamfund
 • Webstedet pravnelisty.sk (specialiseret juridisk onlinetidsskrift)
 • Webstedet epravo.sk

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Der er ingen oplysninger herom.

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

 • Websted for sammenslutningen for det europæiske juridiske center EUROIURIS — retsregler om beskyttelse af menneskerettighederne i Den Europæiske Union og i Europarådet og deres anvendelse i Slovakiet
 • Webstedet euractiv.sk er en nyhedsportal om arrangementer i Den Europæiske Union og EU-arrangementer i Slovakiet.
Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.