EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Spanien

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgivningsmyndigheden, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet.

Indholdet er leveret af
Spanien

Inden for regeringen og forvaltningen er der stor forskel på kendskabet til og anvendelsen af chartret.

Hver gang regeringen bekendtgør sit engagement i at fremme menneskerettighederne, nævner den chartrets betydning, f.eks. i anledning af menneskerettighedsdagen den 10. december.

Chartret anvendes af indlysende årsager af ministeriet for udenrigsanliggender, EU og samarbejde.

På udenrigsministeriets websted udtrykker Spanien sit engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne og præciserer, at EU's charter om grundlæggende rettigheder er en integreret del af den interne retsorden og supplerer kataloget over rettigheder og frihedsrettigheder i den spanske forfatning.

Indenrigsministeriet har stort kendskab til chartrets bestemmelser om hadforbrydelser [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio — handlingsplan mod hadforbrydelser (2019)], asyl (Oficina de Asilo y Refugio, Subdirección General de Protección Internacional — kontoret for asyl og flygtninge, undergeneraldirektoratet for international beskyttelse) og databeskyttelse (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada — oplysningscenter mod terrorisme og organiseret kriminalitet).

I 2014 godkendtes sikkerhedsrådets instruks nr. 16/2014 om godkendelse af de retshåndhævende myndigheders operationelle protokol om hadforbrydelser og adfærd, der krænker retsreglerne om forskelsbehandling. Efter de forskellige lovgivningsreformer blev denne instruks ændret det følgende år ved instruks nr. 16/2015. Ovennævnte protokol er specifikt nævnt i kompendiet over bedste praksis i EU for bekæmpelse af hadforbrydelser, som blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Det identificerer foranstaltninger og tiltag, som EU's medlemsstater har iværksat for at bekæmpe "hadforbrydelser". Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder var en af de mange retsakter, der blev anvendt, om end det ikke spillede en fremtrædende rolle: Protokollens tekst.

Indenrigsministeriets statslige sikkerhedssekretariat har godkendt en handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser med henblik på at inddrage det nationale politi i uddannelsesprogrammer og udveksling af bedste praksis mellem medlemslandene i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA): Handlingsplanens tekst.

Justitsministeriet er ansvarligt for menneskerettighedsspørgsmål og lægger særlig vægt på chartret i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag, både i begrundelsen og i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter om konsekvensanalyser af lovgivningen, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af EU-direktiver, tilpasningen af det spanske retssystem til EU-lovgivningen eller gennemførelsen af internationale konventioner eller internationale traktater, som Spanien har undertegnet om disse emner.

Der bør lægges særlig vægt på Oficina de Coordinación y Calidad Regulatoria (agentur under ministeriet for premierministeren, forbindelserne med parlamentet og demokratisk hukommelse), der blev oprettet i 2017, og som har til opgave at sikre koordineringen og kvaliteten af regeringens lovgivningsvirksomhed. Som led i dette generelle arbejde påhviler det dette agentur at undersøge, om lovgivningsinitiativet er i overensstemmelse med de øvrige retssystemer, både det nationale retssystem og EU-retten, i overensstemmelse med artikel 26, stk. 9, i lov nr. 50/1997 af 27. november. Dette agentur har for nylig stillet krav om, at konsekvensanalyserne af lovgivningen skal omfatte en gennemgang af, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med chartret. Det vurderes derfor, at dette agentur kan spille en afgørende rolle med hensyn til at fremme anvendelsen af chartret i lovforslag og dermed bidrage til større bevidsthed blandt alle ministerier om chartrets betydning.

Chartret er også en vigtig faktor, der skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om den spanske stat bør tilslutte sig præjudicielle afgørelser afsagt af domstole i andre medlemsstater — hvilket den allerede har gjort i forbindelse med forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (artikel 4 i chartret om fængselsforhold, Domstolens dom af 15.10.2019, C-128/18, af 25.7.2018, C-220/18 PPU, og af 15.11.2017, C-496/16), respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger (artikel 7 og 8 i chartret, Domstolens dom af 27.9.2017, C-73/16), lighed for loven og ikke-forskelsbehandling (artikel 20 og 21 i chartret, Domstolens dom af 30.6.2016, C-205/15) og adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol (artikel 47 i chartret, Domstolens dom af 27.9.2017, C-73/16).

Den spanske sammenslutning af kommuner og provinser (Federación Española de Municipios y Provincias) offentliggjorde den 9. maj i anledning af Europadagen et manifest for et lokalt og regionalt Europa med det formål at "oplyse om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og EU's historie i skolerne i alle medlemsstater og fremme kendskabet til institutionernes funktionsmåde. Det er vigtigt at indføre passende finansielle og retlige bestemmelser, således at alle elever får mulighed for at besøge EU-institutionerne i deres skoletid".

I den lovgivende forsamling henvises der undertiden til chartret i begrundelserne til lovene. I forbindelse med debatter i Parlamentet er den europæiske menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens afgørelser ofte autoritative eller referencedokumenter i modsætning til chartret eller EU-Domstolen, som sjældent citeres. Chartret anvendes imidlertid i stigende grad, selv om dets anvendelse stadig langt fra er udbredt. Der er ingen tvivl om de spanske parlamentarikeres europæiske tilhørsforhold, men det ville være hensigtsmæssigt at give dem en bedre og lettere tilgængelig uddannelse eller viden, eftersom der stadig kan opnås forbedringer som beskrevet nedenfor. Overvågningen af arbejdet i det blandede udvalg for Den Europæiske Union viser, at chartret ikke er et af de emner, som udvalget har brugt mest tid på.

Det blandede udvalg for Den Europæiske Union under Deputeretkammeret kunne regelmæssigt overvåge spørgsmål vedrørende chartret, såsom vedtagelse af EU-lovgivning, relevant retspraksis osv.

Inden for retsvæsenet har Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder anerkendt de nationale domstoles stadig vigtigere rolle med hensyn til at sikre chartrets effektivitet. Dommerne er i stigende grad fortrolige med chartret, selv om chartret ikke spiller en væsentlig rolle i studieprogrammerne som forberedelse til udvælgelsesprøven som dommer/anklager. Undervisning i chartret blev indført i disse studieprogrammer i 2016, og der blev undervist i dette emne som led i kurset om menneskerettighedstraktater sammen med verdenserklæringen om menneskerettigheder, andre FN-traktater og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Det var først i 2020, at chartret blev en integreret del af kurset om EU-ret.

Escuela Judicial (dommer- og anklagerskolen under Consejo General del Poder Judicial) tilrettelægger workshopper (uddannelsesprogrammet) for personer, der deltager i udvælgelsesprøven som dommer/anklager, som har til formål at give dem et større kendskab til vigtige sager, såsom Familiapress (Domstolens dom af 26.6.1997, C-368/95), Grogan (Domstolens dom af 4.10.1991, C-159/90), García Avello (Domstolens dom af 2.10.2003, C-148/02) og Kücükdeveci (Domstolens dom af 19.1.2010, C-555/07). Andre centrale sager vedrørende chartret behandles indgående, f.eks. Fransson (Domstolens dom af 26.2.2013, C-617/10), Melloni (Domstolens dom af 26.2.2013, C-399/11), Aranyosi (Domstolens dom af 5.4.2016, C-404/15 og C-659/15 PPU) og N.S. (Domstolens dom af 21.12.2011, C-411/10 og C-493/10 PPU)

Siden 2010 har Consejo General del Poder Judicial øget udbuddet af efteruddannelseskurser for dommere i EU-ret, men ingen kurser er udelukkende forbeholdt chartret, om end chartret siden 2018 fylder mere og mere i kurserne i EU-ret. På den anden side afholdes der kurser om grundlæggende rettigheder eller EU-rettens indvirkning på visse domstole, navnlig på det forvaltningsretlige, sociale og strafferetlige område.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret og dets anvendelsesområde

Flere og flere publikationer og værktøjer forklarer, hvad chartret er, og hvordan det bør anvendes. Nedenfor gives nogle eksempler på bidrag fra myndigheder, forvaltninger og medlemmer af civilsamfundet.

Forfatningsdomstolen har udarbejdet en oversigt over forfatningsdomstolens retspraksis vedrørende EU-retten, hvis punkt D) omhandler forholdet mellem forfatningen og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og behandler spørgsmål som "fælles fortolkningsaspekter" og "konfliktsituationer".

Institut de Drets Humans de Catalunya har sammen med CGPJ afholdt et kursus om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder for anklagere og dommere med fokus på retspraksis med det formål at give anklagere og dommere redskaber til at lette anvendelsen af de retlige rammer for grundlæggende rettigheder og dermed øge bevidstheden om chartrets betydning.

Madridregionen (Comunidad de Madrid) har offentliggjort en publikation med titlen "La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa" (Det Europa, som vi ønsker. 20 chartre for Europa"), som identificerer de vigtigste europæiske tekster om tjenester og rettigheder, herunder naturligvis Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (s. 20-31).

Det spanske advokatsamfund (Consejo General de la Abogacía), som er et offentligretligt erhvervsorgan, der samler advokatsammenslutninger, har tilføjet et afsnit på sit websted, der forklarer anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Sammenslutningen af foreninger til bekæmpelse af børnemishandling (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil — FAPMI) giver detaljerede oplysninger om chartret på sit websted for at øge kendskabet hertil ved hjælp af grundlæggende oplysninger, en detaljeret beskrivelse og de akser, som det bygger på.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Madridregionen har godkendt tilføjelsen af et fag om Den Europæiske Union til det gymnasiale uddannelsesprogram, som også omhandler EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

CERMI (det spanske udvalg af repræsentanter for personer med handicap), som er en platform for repræsentation og forsvar af og tiltag for spanske borgere med handicap, der blev grundlagt i 1997, har opfordret myndighederne til at fremme rettighederne for personer med handicap og har henblik herpå påberåbt sig chartret over for de nationale myndigheder.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.