EU-landenes bedste praksis vedrørende chartret

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Brug af og kendskab til chartret i dit land

Regeringspolitikker, der fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret hos lovgiver, forvaltningen, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet

I regeringens strategi for nationale foranstaltninger for menneskerettigheder (herefter "regeringens menneskerettighedsstrategi" — SKR-meddelelse nr. 2016/17:29) bemærkede den svenske regering, at det var nødvendigt at vurdere anvendelsen af chartret. Universitetet i Uppsala fik i 2017 til opgave at gøre status over anvendelsen af chartret. Universitetets opgave var navnlig at redegøre for, i hvilke tilfælde og hvordan domstolene anvender chartret, og udarbejde statistikker over antallet af retsafgørelser, hvori der henvises til chartret. Denne opgave, som mundede ud i en rapport af 31. december 2017, og som blev udført i samarbejde med bl.a. den nationale domstolsforvaltning (Domstolsverket), viste, at flere domstole havde anvendt chartret ved flere lejligheder. Der henvises generelt til chartret i forbindelse med den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og/eller EU-lovgivningen. Et mindre antal artikler i chartret anvendes oftere. Det drejer sig om forbuddet mod dobbelt straf (artikel 50) og andre formelle rettigheder.

Som led i regeringens menneskerettighedsstrategi (se ovenfor) fik universitetet i Uppsala til opgave at forberede uddannelsesaktiviteter for tjenestemænd. Det tilbyder gratis uddannelsesprogrammer i webformat og i de forskellige tjenestegrene. Uddannelserne vedrører navnlig anvendelsen af chartret.

Den nationale domstolsforvaltning bidrager til udbredelsen af kendskab til anvendelsen af chartret i Sverige gennem sit informationsblad om EU-lovgivningen, som den offentliggør ti gange om året. Hovedformålet med informationsbladet er at beskrive og illustrere EU-lovgivningens betydning ved selektiv overvågning af EU-Domstolens retspraksis og ved at overvåge og præsentere de svenske domstoles anvendelse af EU-retten. Det er klart, at EU-Domstolens retspraksis er af stor betydning for anvendelsen af EU-retten. Det er derfor hævet over enhver tvivl, at denne retspraksis også påvirker det materielle indhold af de rettigheder, der tillægges ved chartret. I den forbindelse er informationsbladet om EU-retten — navnlig i kraft af sin overvågning af EU-Domstolens retspraksis på menneskerettighedsområdet — et vigtigt redskab til at øge kendskabet til EU-retten blandt det relevante personale ved de svenske domstole (Sveriges Domstolar) og i den brede offentlighed og dermed også til de grundlæggende rettigheder, der tillægges ved chartret. Den omstændighed, at EU-Domstolen har et meget bredt overblik over EU-rettens anvendelsesområde, navnlig chartret, taler yderligere for en løbende overvågning og formidling af oplysninger om de af Domstolens afgørelser, der er vigtigst eller mest afgørende for EU-retten, som er et dynamisk område i konstant udvikling.

Ud over en liste over links til websteder om menneskerettigheder indeholder de svenske domstoles intranet oplysninger om alle relevante organer, institutioner og juridiske dokumenter eller retsakter. Ved at formidle disse oplysninger sikrer den nationale domstolsforvaltning, at ansatte ved de svenske domstole har tilfredsstillende og løbende adgang til en ajourført database med væsentlige oplysninger om chartret og andre relevante menneskerettighedsregler.

Retsakademiet (Domstolsakademin) og uddannelsesenheden (Enheten för lärande) er ansvarlige for uddannelsen af ansatte ved de svenske domstole. Disse instanser tilbyder både uddannelse i juridisk virksomhed for ordinære dommere (ordinarie domare), sagkyndige dommere (tekniska råd), justitssekretærer ved lavere retsinstanser (notarier) og dommerfuldmægtige (fiskaler) samt referendarer ved lavere og højere retsinstanser (henholdsvis beredningsjurister og föredragande) og uddannelse i emner, der ikke vedrører juridisk virksomhed. Uddannelserne dækker forskellige aktivitetsområder såsom strafferet, familieret, procesret, servitutter og miljølovgivning, skatteret, socialsikringsret, migrationsret og forvaltningsprocesret. Der tilbydes passende uddannelse, f.eks. for domstolenes ledelse og administrative personale. Der henvises både direkte til chartret (i uddannelsesbeviser for kurser vedrørende selve chartret) og indirekte (i kurser, hvor chartret eller menneskerettighedsspørgsmålet er et relevant element). Eksempler herpå er kurser for fremtidige dommere, som omfatter en grundig gennemgang af chartret og dets forhold til EMRK, navnlig ved gennemgang af artikler, retspraksis og principper for udarbejdelse af domme. Deltagerne lærer også, hvordan de søger i databaser med EU-lovgivning. For ordinære dommere gives der således onlineundervisning i EU-retten, hvor chartret studeres, og chartret er også et almindeligt emne på kurser inden for andre områder, såsom strafferet og forvaltningsretspleje. Det fremhæves også i forbindelse med opgaver i Europa, både for professionelle dommere og for dem, der stadig er under uddannelse. Disse opgaver omfatter navnlig besøg ved EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Chartret studeres i en lang række uddannelseskurser for andet domstolspersonale og i undervisning for alle personalekategorier. Eksempler herpå er introduktionskurser og undervisning i modtagelse og kommunikation med offentligheden, mediekontakter, forvaltning af den generelle forordning om databeskyttelse, tolkning, ligestilling mellem kønnene, offentliggørelse og datafortrolighed.

Redskaber, der bidrager til en bedre forståelse af chartret, og hvornår det finder anvendelse

  • for fagfolk (lovgiver, forvaltning, retshåndhævende myndigheder, retsvæsen, retlige aktører)
  • for privatpersoner

Anvendelse og fremme af charterrelaterede redskaber, der er udviklet af andre EU-lande eller af andre interessenter i EU

Håndbogen "Fundamental Rights Training for Border Guards" (uddannelse i grundlæggende rettigheder for grænsevagter, Frontex, 2013), som nævner chartret som et redskab til at øge bevidstheden om gensidig respekt og samarbejde, anvendes i Frontex' uddannelse, navnlig for grænsepolitipersonale.

Samarbejde med de berørte parter med henblik på at fremme anvendelsen af og kendskabet til EU's charter om grundlæggende rettigheder

Eksempler på samarbejde mellem menneskerettighedsforkæmpere og nationale myndigheder, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Eksempler på samarbejde mellem nationale myndigheder og den akademiske verden, der bidrager til at øge bevidstheden om og anvendelsen af chartret

Som nævnt ovenfor var universitetet i Uppsala ansvarligt for at forberede uddannelsesaktiviteter vedrørende menneskerettigheder for tjenestemænd. Som led i sin opgave tilbyder universitetet kurser, som er målrettet mod de forskellige tjenestegrenes aktiviteter. Det forbereder uddannelseskurserne i tæt samarbejde med de berørte tjenestegrene. Yderligere oplysninger om de kurser, der tilbydes af universitetet i Uppsala, findes på: https://mr-forum.se/

Eksempler på ikkeoffentlige initiativer, som fremmer anvendelsen af og bevidstheden om chartret i dit land

Sidste opdatering: 25/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.