Bέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη

Κροατία

Το Σπίτι των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ (Kuća ljudskih prava Zagreb) συμμετέχει κάθε χρόνο στην έρευνα που διεξάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με σκοπό την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην οποία περιλαμβάνεται κεφάλαιο σχετικά με τη χρήση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Στην έκθεση παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας των κρατών μελών η οποία στηρίζεται στον Χάρτη ή αναφέρεται σ’ αυτόν, της χρησιμοποίησης του Χάρτη στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και κατά την έκδοση νέας νομοθεσίας, καθώς και της μνείας του Χάρτη σε πανεπιστημιακά άρθρα. Όπως προαναφέρεται, έπειτα από τη δημοσίευση της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σπίτι των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ προέβη στη διάχυση της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του. Άλλωστε, στους χώρους του Σπιτιού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ, διεξήχθη, στις 31 Ιανουαρίου 2019, το σεμινάριο για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ured pučke pravobraniteljice). Στο σεμινάριο παρέστησαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων φορέων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες επαγγελματίες του νομικού κλάδου, που ασχολήθηκαν με θέματα σημασίας και λειτουργίας του Χάρτη, καθώς επίσης συμμετείχαν σε ασκήσεις σχετικά με την εφαρμογή του στην πράξη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Χρήση του Χάρτη και ενημέρωση γι’ αυτόν στη χώρα σας

Κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση γι’ αυτόν στους φορείς της νομοθετικής εξουσίας, της διοίκησης, της επιβολής του νόμου και στο δικαστικό σώμα

Το εθνικό σχέδιο κατά των διακρίσεων 2017-2022 (στο εξής: εθνικό σχέδιο) παραπέμπει, στα εισαγωγικά κεφάλαια, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 21 του Χάρτη, που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Στο εθνικό σχέδιο, στο κεφάλαιο που αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 34 παράγραφος 3 του Χάρτη, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Οι τομείς προτεραιότητας του εθνικού σχεδίου εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στα δικαιώματα που περιγράφονται σαφώς στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως είναι η πρόσβαση στη στέγαση, στην κοινωνική πρόνοια, στην υγειονομική περίθαλψη και σε υπηρεσίες και αγαθά.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία από τις οριζόντιες προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Επομένως, στο σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αναγκαίων πρόσφορων όρων (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες), που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije), ορίζεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί αυτό το κριτήριο. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ θα διοργανώσει σεμινάρια κατάρτισης για όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων της ΕΕ. Από το 2015 προσφέρονται μαθήματα κατάρτισης με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα των φύλων και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στα ΕΔΕΤ» και, μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει 1 500 άτομα που εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης και του ελέγχου των ΕΔΕΤ, ενώ η κατάρτιση εξακολουθεί να προσφέρεται σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους στο σύστημα. Η κατάρτιση προσφέρεται σε 22 οργανισμούς συνολικά, στους οποίους περιλαμβάνονται τα αρμόδια υπουργεία, οι εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και φορείς της κρατικής διοίκησης, όπως, ιδίως, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), το Υπουργείο Κατασκευών και Χωροταξίας (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), το Υπουργείο Τουρισμού (Ministarstvo turizma), το Υπουργείο Υγείας (Ministarstvo zdravstva), το Υπουργείο Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Βιοτεχνίας (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta), το Υπουργείο Πολιτισμού (Ministarstvo kulture), το Υπουργείο Γεωργίας (Ministarstvo poljoprivrede), το Υπουργείο Οικονομικών (Ministarstvo financija), το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije), το Υπουργείο Εργασίας και Συνταξιοδοτικού Συστήματος (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) και το Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Νεολαίας (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). Τα μαθήματα κατάρτισης διεξάγονται σε συνεργασία με το Γραφείο της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), με το Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Νεολαίας, με το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη και με το Γραφείο της Συνηγόρου για τα Άτομα με Αναπηρία (Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom). Στο πλαίσιο της κατάρτισης εξηγείται το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων στη Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στις δημοσιονομικές προοπτικές της επόμενης περιόδου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των ΕΔΕΤ, προβλέπεται ότι οι μελλοντικοί φορείς διαχείρισης θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, στο προαναφερόμενο σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για δικαιούχους των Ταμείων της ΕΕ (Guidelines for Applicants) ορίζουν επίσης στρατηγικό νομικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης, θα εισαχθεί υποχρέωση συμμόρφωσης των πράξεων με τον Χάρτη στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines for Applicants), ώστε να εξασφαλίζεται μηχανισμός επαλήθευσης της συμμόρφωσης των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ με τον Χάρτη. Οι διαχειριστικές αρχές θα καταρτίσουν καταλόγους ελέγχου για όλους τους φορείς που δημοσιεύουν προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων. Στους εν λόγω καταλόγους θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι οι προσκλήσεις συνάδουν με τον Χάρτη.

Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος διαχείρισης των ΕΔΕΤ, ιδίως όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή 2014-2020» (στο εξής: επιχειρησιακό πρόγραμμα). Για τον σκοπό αυτό, στις 31 Μαΐου 2016 το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ εξέδωσε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή οριζόντιων αρχών, η οποία ορίζει ότι οι παρεμβάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή 2014-2020» δεν αρκεί να συνάδουν με τις αρχές της ισότητας αλλά θα πρέπει επίσης να προάγουν την εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής ίσων ευκαιριών, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της προσβασιμότητας παντού όπου είναι δυνατόν.Η διάταξη αυτή συνάδει απολύτως με τον τίτλο ΙΙΙ του Χάρτη, «ΙΣΟΤΗΤΑ», άρθρα 21 έως 26. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, στις 31 Ιουνίου 2016 το υπουργείο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέση σε ισχύ των οδηγιών για αιτούντες και δικαιούχους του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή» όσον αφορά την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών. Για τη σύνταξη του εν λόγω εγγράφου συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Κυβέρνησης της Κροατίας (Ured za ravnopravnost spolova), το Γραφείο της Συνηγόρου για τα Άτομα με Αναπηρία, το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη και το Γραφείο της Συνηγόρου για την Ισότητα των Φύλων (Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova). Οι οδηγίες, που παρουσιάζουν συνοπτικά τις έννοιες και τις διατάξεις του Χάρτη, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=578&fondovi=esi_fondovi. Οι διατάξεις των οδηγιών για αιτούντες και δικαιούχους του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή» όσον αφορά την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών είναι ενσωματωμένες και προβάλλονται ιδιαίτερα σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των προσκλήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχεται σχετικό παράδειγμα. Επίσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα προωθεί [τον Χάρτη] μέσω άμεσων επενδύσεων σε υποδομές που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Χάρτη, καθώς χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε υποδομές για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα επενδύει με βάση τα ακόλουθα άρθρα του Χάρτη: Άρθρο 35 – Προστασία της υγείας, Άρθρο14 – Δικαίωμα εκπαίδευσης, Άρθρο 24 – Δικαιώματα του παιδιού, Άρθρο 25 – Δικαιώματα των ηλικιωμένων, Άρθρο 26 – Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, κ.λπ.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ περιλαμβάνει στην οργανωτική δομή του την Υπηρεσία Συντονισμού Έργων κατά την Προετοιμασία και Εκτέλεση Έργων, η οποία συντονίζει την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Γραφείο της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, κατά την εκπόνηση εγγράφου στρατηγικής για την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων (εθνικό πρόγραμμα για την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 2019-2024), σχεδιάζει να συμπεριλάβει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων που αποσκοπούν στην ενημέρωση, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Εργαλεία που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του Χάρτη και των περιπτώσεων εφαρμογής του

  • για επαγγελματίες (νομοθετική εξουσία, διοίκηση, επιβολή του νόμου, δικαστικό σώμα, επαγγελματίες του νομικού κλάδου)
  • για πολίτες

Η Δικαστική Ακαδημία (Pravosudna akademija) προσπαθεί κάθε χρόνο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών και άλλων μελών του δικαστικού σώματος κατάρτιση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ακαδημία συμμετέχει επίσης σε έργα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από προγράμματα κατάρτισης της Ένωσης σχετικά με τον Χάρτη.

Αναφέρεται ως παράδειγμα το έργο «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαστική πρακτική» (Judging the Charter), το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη της Δημοκρατίας της Κροατίας, ενώ η Δικαστική Ακαδημία αποτελεί έναν από τους συνδεδεμένους εταίρους. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το 2017 συμμετείχαν τέσσερις δικαστές σε δύο διεθνή συνέδρια, ενώ το 2018 διοργανώθηκαν έξι ημερίδες: τρεις γενικού περιεχομένου με θέμα τον Χάρτη (για 41 δικαστές συνολικά από το Ζάγκρεμπ, το Σπλιτ και την Οσιέκα) και τρεις ειδικού περιεχομένου με θέμα το άσυλο και τις διακρίσεις, με τη συμμετοχή 46 δικαστών συνολικά από το Ζάγκρεμπ.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης το έργο της Μεταβατικής Διευκόλυνσης «Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης στο δικαστικό σύστημα – Δίκαιο της ΕΕ και Διαδικτυακή Μάθηση», που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, πέρα από τη διοργάνωση εργαστηρίων και διαδικτυακών μαθημάτων, περιλαμβανόταν η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για την παροχή κατάρτισης στο ευρωπαϊκό δίκαιο, πρόγραμμα το οποίο η Δικαστική Ακαδημία μπορεί να εξακολουθήσει να εφαρμόζει στα προγράμματα που προσφέρει. Ένα από τα θέματα που καλύφθηκαν ήταν «ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο» και, με βάση το υλικό που αναπτύχθηκε, διοργανώθηκαν τέσσερα εργαστήρια για 60 συμμετέχοντες συνολικά, στο πλαίσιο του τακτικού προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης το 2019.

Χρήση και προώθηση εργαλείων του Χάρτη που αναπτύχθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ ή από άλλους ενδιαφερομένους στην ΕΕ

Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level» (Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία και τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο) παρουσιάστηκε στο πλαίσιο επιμόρφωσης για δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις νομοθετικές διαδικασίες. Η επιμόρφωση προσφέρθηκε από το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Επίσης, σε συνέχεια της δημοσίευσης, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, της ετήσιας έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει κεφάλαιο σχετικά με τη χρήση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών «το Σπίτι των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ» διαχέει την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.

Συνεργασία με ενδιαφερομένους για την προώθηση της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ενημέρωσης σχετικά με αυτόν

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ υπερασπιστών δικαιωμάτων και εθνικών αρχών που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, διοργάνωσε δύο εργαστήρια με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων:

  • Στις 30 Ιανουαρίου 2019 διοργανώθηκε επιμόρφωση για δημόσιους υπαλλήλους στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Državna škola za javnu upravu). Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε νομοθετικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άρθρο 51, που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης παρουσιάστηκε επίσης εγχειρίδιο του Οργανισμού με τίτλο «Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level».
  • Στις 31 Ιανουαρίου 2019, στους χώρους του Σπιτιού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ, διοργανώθηκε επιμόρφωση για εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η επιμόρφωση εστιάστηκε στη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη μέσω εκστρατειών και εκκλήσεων για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στο πλαίσιο υποστήριξης ατόμων των οποίων τα δικαιώματα παραβιάστηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές ένδικες διαφορές.
  • Επίσης, η έκθεση της Συνηγόρου του Πολίτη για το 2018, που υποβλήθηκε στο κροατικό κοινοβούλιο στα τέλη Μαρτίου του 2019, αναφέρεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και πανεπιστημίων που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), ο Χάρτης διδάσκεται στους φοιτητές στο δεύτερο και πέμπτο έτος των σπουδών τους, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στο δεύτερο έτος, δύο μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, στο πλαίσιο του βασικού προγράμματος Ευρωπαϊκού Δημόσιου Δικαίου. Στο πέμπτο έτος, προσφέρεται στους φοιτητές της νομικής το μάθημα EU Fundamental Rights, που γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Πρόσφατα εκπονήθηκε επίσης πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ, με έμφαση στην απαγόρευση των διακρίσεων. Το θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων διδάσκεται επίσης και στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσμικά όργανα και νομικό σύστημα της ΕΕ, ως πρόγραμμα ειδικών σπουδών Δικαίου της ΕΕ.

Παραδείγματα μη κυβερνητικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με αυτόν στη χώρα σας

Το Σπίτι των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ (Kuća ljudskih prava Zagreb) συμμετέχει κάθε χρόνο στην έρευνα που διεξάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με σκοπό την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, στην οποία περιλαμβάνεται κεφάλαιο σχετικά με τη χρήση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Στην έκθεση παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας των κρατών μελών η οποία στηρίζεται στον Χάρτη ή αναφέρεται σ’ αυτόν, της χρησιμοποίησης του Χάρτη στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και κατά την έκδοση νέας νομοθεσίας, καθώς και της μνείας του Χάρτη σε πανεπιστημιακά άρθρα. Όπως προαναφέρεται, έπειτα από τη δημοσίευση της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σπίτι των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ προέβη στη διάχυση της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

Άλλωστε, στους χώρους του Σπιτιού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ζάγκρεμπ διεξήχθη, στις 31 Ιανουαρίου 2019, το σεμινάριο για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Γραφείο της Συνηγόρου του Πολίτη της Δημοκρατίας της Κροατίας. Στο σεμινάριο παρέστησαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων φορέων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες επαγγελματίες του νομικού κλάδου, που ασχολήθηκαν με θέματα σημασίας και λειτουργίας του Χάρτη, καθώς επίσης συμμετείχαν σε ασκήσεις σχετικά με την εφαρμογή του στην πράξη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.