Bέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη

Γερµανία

Κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση γι’ αυτόν από μέρους της νομοθετικής εξουσίας, της διοίκησης, των οργάνων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Ομοσπονδιακό επίπεδο:

Το εγχειρίδιο για τον νομικό τύπο που εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών, το οποίο περιέχει συστάσεις σχετικά με τον τύπο και τη μορφή των νόμων και των κανονισμών των ομοσπονδιακών υπουργείων, ορίζει ότι τα νομοσχέδια για την ευθυγράμμιση του ομοσπονδιακού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκτίθεται στην αιτιολογική έκθεση, αν τίθενται σχετικά ζητήματα.

http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/HDR/HDR_node.html

Το «Εθνικό σχέδιο δράσης κατά του ρατσισμού — Θέσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση των ιδεολογιών που προωθούν την ανισότητα και τις συναφείς διακρίσεις» (2017) παραπέμπει ρητά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε σύνδεση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (σ. 13). Συναφώς, το εθνικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να νοείται ως πλαίσιο που τίθεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το οποίο θα εξακολουθήσει στο μέλλον να αποτελεί αντικείμενο της ανταλλαγής απόψεων με την κοινωνία των πολιτών.

http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nationaler-aktionsplan-gegen-rassismus-1145356

Η Γερμανική Δικαστική Ακαδημία (Deutsche Richterakademie) (http://www.deutsche-richterakademie.de/) διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη.

Για παράδειγμα, το μάθημα της Γερμανικής Δικαστικής Ακαδημίας με τίτλο «Εισαγωγή στο ευρωπαϊκό δίκαιο — Ιδίως, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, έχει ως θέμα τις ουσιαστικές βάσεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, και τον αντίκτυπο του δικαίου της ΕΕ στην εσωτερική έννομη τάξη.

Η ημερίδα της Γερμανικής Δικαστικής Ακαδημίας με τίτλο «Διοικητική δικαιοσύνη — Αποτελεσματική έννομη προστασία στην καθημερινή πρακτική» απευθύνεται στους διοικητικούς δικαστές και πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο καθημερινό δικαστικό έργο.

Στην Ομοσπονδιακή Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung) (http://www.hsbund.de/), ο Χάρτης μελετάται σε διάφορα προγράμματα σπουδών.

Στο τμήμα Γενικής Εσωτερικής Διοίκησης, ο Χάρτης μελετάται στο πρόγραμμα σπουδών «Διοικητική διαχείριση». Στο πλαίσιο αυτό, τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα μελετώνται γενικά όχι μόνο σε εθνική βάση, αλλά ολοκληρωμένα, λαμβανομένων υπόψη όλων των νομοθετικών πράξεων που ισχύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και κωδικοποιούν τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή του Θεμελιώδους Νόμου, του Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο τμήμα Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ο Χάρτης μελετάται στο πλαίσιο των βασικών σπουδών ως μέρος του μαθήματος «Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στην ΕΕ», υπό την ενότητα «Ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Στο τμήμα Αστυνομίας Δίωξης του Εγκλήματος, ο Χάρτης διδάσκεται στο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάρτης μελετάται τόσο σε συνάρτηση με τους περιορισμούς στην αστυνομική δράση που απορρέουν από τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και σε συνάρτηση με την εφαρμογή της οδηγίας 2016/680.

Στο τμήμα Υπηρεσιών Πληροφοριών, ο Χάρτης μελετάται στο πλαίσιο των μαθημάτων «Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο», «Δημόσιο δίκαιο», «Δίκαιο των υπηρεσιών πληροφοριών» και «Συνταγματικό δίκαιο».

Στην Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung — BAköV) (https://www.bakoev.bund.de/DE/00_Home/Functions/StartseitenTeaser/Fortbildung.html), ο Χάρτης μελετάται στα βασικά μαθήματα για το δίκαιο της ΕΕ. Επιπλέον, η BAköV, στο πλαίσιο της σειράς «Ειδικό δίκαιο της ΕΕ», προσέφερε στο παρελθόν σεμινάρια με θέμα «Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ».

Επίπεδο ομόσπονδων κρατών (επιλογή):

Στο επίπεδο των ομόσπονδων κρατών, η γνώση και η κατανόηση του Χάρτη προωθούνται ιδίως στο πλαίσιο της νομικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5a παράγραφος 2 τρίτη περίοδος του γερμανικού νόμου περί δικαστικών λειτουργών (Deutsches Richtergesetz — DRiG), στα υποχρεωτικά μαθήματα των νομικών σπουδών περιλαμβάνονται οι βασικοί τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, του δημοσίου δικαίου και του δικονομικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συναφών πτυχών ευρωπαϊκού δικαίου. Βάσει της διάταξης αυτής, ο Χάρτης, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβάνεται επίσης στα υποχρεωτικά αντικείμενα μαθημάτων και εξετάσεων.

Παράδειγμα — Κάτω Σαξονία:

Κατά την επιλογή των δοκιμασιών, ιδίως για τις εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα, το Γραφείο Δικαστικών Εξετάσεων της Κάτω Σαξονίας (Landesjustizprüfungsamt) διασφαλίζει, μέσω της διαμόρφωσης ευρείας θεματικής ύλης, ότι οι σπουδαστές μελετούν το ευρωπαϊκό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατά τις σπουδές τους. Το ίδιο ισχύει και για τις προφορικές εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα, στην ύλη των οποίων συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 8 του Χάρτη και η προστασία του περιβάλλοντος βάσει του άρθρου 37 του Χάρτη.

Στη Βάδη-Βιρτεμβέργη, τα δικαιώματα αλληλεγγύης που κατοχυρώνονται στα άρθρα 27 και επόμενα του Χάρτη (π.χ. προστασία της υγείας, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας) αποτελούν το αντικείμενο διαφόρων μαθημάτων στα πεδία της επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών, της εκπαίδευσης των επιτροπών προσωπικού και της διαχείρισης της υγείας. Εξειδικευμένα μαθήματα, που αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο, επίσης πραγματεύονται ρυθμιστικούς τομείς που διέπονται από τον Χάρτη. Σχετικά παραδείγματα αποτελούν τα μαθήματα σχετικά με τα δικαιώματα συμπαράστασης (άρθρα 25 και 26), τα οικογενειακά δικαιώματα (άρθρα 9 και 24) και το δικαίωμα ασύλου (άρθρο 18).

Τα δικαιώματα ισότητας που κατοχυρώνονται στον Χάρτη (απαγόρευση διακρίσεων, πολιτιστική πολυμορφία, δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων και ένταξη των ατόμων με αναπηρία) εξετάζονται σε διάφορα μαθήματα επιμόρφωσης. Για παράδειγμα, στο επίπεδο των ομόσπονδων κρατών και στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος κατάρτισης διευθυντικών στελεχών, διδάσκονται τα θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων με βαριά αναπηρία. Το 2021 θα διοργανωθεί επίσης επιμορφωτικό σεμινάριο για τους συμπαραστάτες των εργαζομένων στη δικαιοσύνη με σοβαρή αναπηρία.

Το Κοινοβούλιο του Ομόσπονδου Κράτους της Βρέμης εξέδωσε στις 25.5.2016 μια απόφαση με τίτλο «Πανευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων» (Drs. 19/370). Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του Χάρτη και καλεί τη Γερουσία να εξετάσει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προωθήσει τον σεβασμό και την πραγμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε ομοσπονδιακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και έναντι των Ευρωπαίων εταίρων, ιδίως στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων.

http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/protokoll/b19l0021.pdf
http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/drucksache/D19L0370.pdf

Η Ελεύθερη και Χανσεατική Πόλη του Αμβούργου έχει αναλάβει από μακρού τη δέσμευση της επιδίωξης μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και με ισότιμη συμμετοχή όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ποικίλες δράσεις, οι οποίες αποτυπώνονται ιδίως στα ακόλουθα προγράμματα-πλαίσια και σχέδια της Γερουσίας:

 • Περιφερειακό πρόγραμμα Αμβούργου — Αμβούργο – Πόλη με θάρρος – «Πρόληψη και καταπολέμηση του ακροδεξιού εξτρεμισμού»
 • Συνέχιση του προγράμματος-πλαισίου για την ισότητα
 • Περιφερειακό σχέδιο δράσης του Αμβούργου για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 • Σχέδιο δράσης για την αποδοχή της διαφορετικότητας φύλου και της σεξουαλικής διαφορετικότητας
 • Σχέδιο του Αμβούργου για την ένταξη
 • Δημογραφικό σχέδιο — Αμβούργο 2030 – Περισσότεροι. Γηραιότεροι. Διαφορετικότεροι.
 • Αντισημιτισμός – Αναγνώριση και καταπολέμηση. Ανάπτυξη περιφερειακής στρατηγικής για την καταπολέμηση και την πρόληψη του αντισημιτισμού
 • Συνέχιση της αποτελεσματικής δράσης κατά του βίαιου σαλαφισμού και του θρησκευτικού εξτρεμισμού
 • Συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής της Γερουσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Η Βαυαρία εφαρμόζει την απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα της επιβολής του νόμου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη, διώκοντας συστηματικά τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και λοιπά εγκλήματα που προσβάλλουν τις ανθρώπινες αξίες. Στο πλαίσιο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης της Βαυαρίας, την 1.1.2017 συστάθηκε η Κεντρική Μονάδα για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας, η οποία υπάγεται στη Γενική Εισαγγελία του Μονάχου και η οποία αποτελεί ανακριτικό όργανο το οποίο ενεργεί ταυτόχρονα ως συντονιστική αρχή και ως εσωτερικό και εξωτερικό σημείο επαφής. Για να βελτιστοποιηθεί η καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους στο διαδίκτυο, την 1.1.2020 συστάθηκαν σε όλες τις εισαγγελίες ειδικές υπηρεσίες με αρμοδιότητα τη ρητορική μίσους και διορίστηκε στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Βαυαρίας επίτροπος για τη ρητορική μίσους. Εξάλλου, στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Βαυαρίας υφίστανται επίσης προγράμματα μέτρων για συγκεκριμένες κατηγορίες φαινομένων, για παράδειγμα για την καταπολέμηση των αντισημιτικών και ακροδεξιών εξτρεμιστικών εγκλημάτων.

Επιπλέον, η βαυαρική δικαιοσύνη συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο «Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αποκεντρωμένο επίπεδο — Εκπαιδευτικό υλικό και νομικά σεμινάρια για εισαγγελείς, ανακριτές και συνηγόρους υπεράσπισης». Το σχέδιο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου έχει ως στόχο να αναπτύξει, από κοινού με εθνικούς και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, ένα πακέτο εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να διοργανώσει εθνικά σεμινάρια επιμόρφωσης.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων της Ρηνανίας-Παλατινάτου, οι σπουδαστές των παιδαγωγικών σχολών, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του πανεπιστημίου Κόμπλεντς-Λάνταου, μελετούν και ζητήματα του ευρωπαϊκού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/mrb/zertifikat/Moduluebersicht

Εργαλεία που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του Χάρτη και των περιπτώσεων εφαρμογής του

 • για επαγγελματίες (νομοθετική εξουσία, διοίκηση, επιβολή του νόμου, δικαστικό σώμα, επαγγελματίες του νομικού κλάδου)
 • για τους πολίτες

Το 2019 η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) δημοσίευσε νομική εμπειρογνωμοσύνη για να αποσαφηνίσει και να διευρύνει τα χαρακτηριστικά του γενικού νόμου για την ίση μεταχείριση (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/rechtsexpertise_merkmalserweiterung_im_agg.html

Επίπεδο ομόσπονδων κρατών (επιλογή):

Βάδη-Βιρτεμβέργη

Τον Ιούλιο του 2020 διοργανώθηκε στην Καρλσρούη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ως εναρκτήρια εκδήλωση της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μια εκδήλωση με θέμα το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση δεν απευθυνόταν μόνο στους περίπου πενήντα προσκεκλημένους από τους χώρους της δικαιοσύνης, της πολιτικής και της νομικής επιστήμης, αλλά μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και μπορούσε να την παρακολουθήσει ευρύτερο κοινό.

Το καλοκαίρι του 2017 το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχεδίασε έναν κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Σωστά. Ήρθατε. Μαθήματα σχετικά με το κράτος δικαίου για πρόσφυγες», ο οποίος έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με τη φιλελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Θεμελιώδεις αξίες που διδάσκονται στον κύκλο μαθημάτων, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η θρησκευτική ελευθερία και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, κατοχυρώνονται επίσης από τον Χάρτη.

Με το σχέδιο «Το κράτος δικαίου ως υπόδειγμα», το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προσφέρει ένα παιχνίδι σχεδιασμού για όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ομόσπονδου κράτους, με στόχο την καλύτερη εξοικείωση των μαθητών με τους ρόλους και τα καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

http://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Projekt_+Rechtsstaat+macht+Schule

Βαυαρία

Στις αρχές του 2016 εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του βαυαρικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης ένα «Μάθημα νομικής για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο», το οποίο διεξάγεται από δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και από δικαστικούς υπαλλήλους με δικαστικά καθήκοντα και επιμελητές κοινωνικής αρωγής. Στόχος είναι να μεταδοθούν σε ανθρώπους με υψηλές πιθανότητες παραμονής στη Γερμανία οι θεμελιώδεις κανόνες και οι κοινές αξίες της συμβίωσης και της έννομης τάξης στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Στους εν λόγω κανόνες και αξίες περιλαμβάνονται ιδίως οι αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως οι αξίες του Θεμελιώδους Νόμου, του κράτους δικαίου κ.λπ. Το μάθημα νομικής είναι επίσης καθολικά διαθέσιμο στα μαθήματα επαγγελματικής ένταξης των βαυαρικών επαγγελματικών σχολών. Εκτός από τις ώρες διδασκαλίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας εκδίδει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο επίσης πραγματεύεται τις αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

http://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6078/rechtsbildungsunterricht-vermittelt-rechtsordnung-in-deutschland.html

Ελεύθερη Χανσεατική Πόλη της Βρέμης

Το κέντρο ενημέρωσης Europapunkt Bremen (http://www.europapunktbremen.de) έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο Χάρτης και οι θεματικές που συνδέονται μ’ αυτόν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ομαδικών δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης του Europapunkt Bremen με διάφορες ομάδες-στόχους (μαθητές, σπουδαστές και ενήλικες).

Το 2017 και το 2019 το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε δύο μεγάλες εκδηλώσεις για τη νεολαία με τη μορφή «barcamps», με τίτλο «Η ερώτησή σου στην Ευρώπη». Κατά τη διάρκεια των ολοήμερων εκδηλώσεων, συζητήθηκαν αναλυτικά τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ.

Χρήση και προώθηση εργαλείων του Χάρτη που αναπτύχθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ ή από άλλους ενδιαφερομένους στην ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (http://www.era.int/) παρέχει επιμόρφωση σε δικαστές και άλλα μέλη του δικαστικού σώματος.

Η τακτική εκδήλωση της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου «Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του στις εθνικές έννομες τάξεις, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Πολλά μέλη του ομοσπονδιακού και των περιφερειακών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (http://www.ejtn.eu/).

Η Πανομοσπονδιακή Συντονιστική Ομάδα για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.) (http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/) παρουσιάζει και αναλύει συνεχώς τις εξελίξεις στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και νομολογία στον ιστότοπό της, σε διάφορα ενημερωτικά δελτία και σε μια βάση δεδομένων νομολογίας. Ο Χάρτης και η νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τον Χάρτη λαμβάνονται τακτικά υπόψη και παρουσιάζονται σ’ αυτές τις αναλύσεις. Οι πληροφορίες που παρέχει η Συντονιστική Ομάδα απευθύνονται σε δικηγόρους, συμβούλους που έρχονται σε επαφή με θύματα εμπορίας ανθρώπων και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Συνεργασία με ενδιαφερομένους για την προώθηση της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ενημέρωσης σχετικά με αυτόν

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ υπερασπιστών δικαιωμάτων και εθνικών αρχών που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Deutsches Institut für Menschenrechte)https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) συμβουλεύει τους πολιτικούς φορείς και τα θεσμικά όργανα στον τομέα της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εργάζεται για την καλύτερη ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχολική νομοθεσία, τα προγράμματα σπουδών και τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο αντικείμενο της εν λόγω εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και ο Χάρτης.

Το σχέδιο «Δίκαιη κινητικότητα» της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Deutscher Gewerkschaftsbund), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://www.faire-mobilitaet.de/), αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εποχικών εργαζομένων και των άλλων μετακινούμενων εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με ζητήματα εργατικού και κοινωνικού δικαίου. Οι σύμβουλοι του σχεδίου, οι οποίοι, εκτός των γερμανικών, μιλούν τουλάχιστον μία γλώσσα της Ανατολικής Ευρώπης, εργάζονται σήμερα σε έντεκα συμβουλευτικά κέντρα. Η συνέχιση του σχεδίου διασφαλίστηκε με την εισαγωγή σχετική διάταξης στον νόμο για την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 30.7.2020. Από την 1.1.2021 και μετά το σχέδιο «Δίκαιη κινητικότητα» υλοποιείται βάσει νόμιμης αξίωσης σε παροχές και έχει ενισχυθεί σημαντικά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται επίσης η πραγμάτωση στην πράξη θεμελιωδών δικαιωμάτων του τίτλου IV («Αλληλεγγύη») του Χάρτη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομόσπονδου κράτους της Βάδης-Βιρτεμβέργης διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις με φορείς της ΕΕ, όπως π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.europa-union.de), του Ευρωπαϊκού Κινήματος, (http://www.netzwerk-ebd.de), του Europe Direct (http://www.ec.europa.eu/germany/services/contact-points_de) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας (http://www.internationaler-bund.de).

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και πανεπιστημίων που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η Γερμανία υποστήριξε σθεναρά την προστασία της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Η σταθερή προσήλωση στο θεμελιώδες δικαίωμα της επιστημονικής ελευθερίας (άρθρο 13 του Χάρτη) επιβεβαιώθηκε στο υπουργικό ανακοινωθέν της διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 19.11.20 και στη διακήρυξη της Βόννης για την ελευθερία της έρευνας της 20.10.2020. Η διακήρυξη της Βόννης (https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/bonner_erklaerung_deu.pdf?__blob=publicationFile&v=1έχει υπογραφεί από όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από άλλες χώρες-εταίρους εκτός της Ένωσης.

Η διακήρυξη ενισχύει τις κοινές αξίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Οι υπογράφουσες κυβερνήσεις χαιρετίζουν την καθιέρωση συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης της ελευθερίας έρευνας στις χώρες τους και υπόσχονται να καταδικάζουν απερίφραστα τις προσβολές της ελευθερίας της έρευνας και να εργάζονται εντατικά για την αποτροπή τέτοιων προσβολών.

Η Συμμαχία για την Ελευθερία της Επιστήμης (http://www.wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/), μια κοινοπραξία των σημαντικότερων επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών στη Γερμανία, εργάζεται για την ελευθερία της έρευνας παγκοσμίως και υποστηρίζει τη διακήρυξη της Βόννης.

Παραδείγματα μη κυβερνητικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με αυτόν στη χώρα σας

Το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) συνδέεται με εθνικές και διεθνείς ενώσεις και φόρουμ συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις εν λόγω ενώσεις και φόρουμ συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιμέρους μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και άλλοι εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού έργου «Korrekturfahnen» (http://www.korrekturfahnen.mozello.eu/), δύο καλλιτέχνες, η Sylvia Winkler και ο Stephan Köperl, κάλεσαν το κοινό να συζητήσει τα διάφορα άρθρα του Χάρτη και να τα «βελτιώσει» με δικές του διατυπώσεις. Για τον σκοπό αυτό, το προοίμιο και τα 54 άρθρα του Χάρτη τυπώθηκαν σε πολλά μεγάλα πανό και εκτέθηκαν στο πλαίσιο πολυήμερων δράσεων στη Στουτγάρδη και στο Στένταλ. Τα αποτελέσματα της καλλιτεχνικής εκστρατείας παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2019 σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες, επ’ ευκαιρία της 10ούς επετείου από την έναρξη ισχύος του Χάρτη.

Επιπλέον, σειρά αναγνωρισμένων παρόχων εκπαίδευσης στον τομέα της αγωγής του πολίτη εντάσσουν το περιεχόμενο του Χάρτη στο έργο τους, όπως πράττει, για παράδειγμα, το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής του Πολίτη (Bundeszentrale für politische Bildung) (http://www.bpb.de/).

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.