Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Bέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη

Κάτω Χώρες

Χρήση του Χάρτη και ενημέρωση γι’ αυτόν στη χώρα σας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1. Κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση γι’ αυτόν από μέρους της νομοθετικής εξουσίας, της διοίκησης, των οργάνων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος

Στο εθνικό σχέδιο δράσης του 2020 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κυβέρνηση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να προστατεύσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Κάτω Χώρες. Ο Χάρτης αποτελεί μέρος της «υποδομής για τα ανθρώπινα δικαιώματα » που περιγράφεται στο σχέδιο δράσης, δηλαδή του νομικού πλαισίου για τις (κυβερνητικές) οργανώσεις και τα πρόσωπα που συμβάλλουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Κάτω Χώρες. Στο σχέδιο αναφέρεται ότι ο Χάρτης είναι —σε σύγκριση με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ— το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο έγγραφο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εξηγείται επίσης η σχέση μεταξύ των εν λόγω εγγράφων για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης (IAK) παρέχει έναν κατάλογο σημείων ελέγχου για τα θεμελιώδη δικαιώματαhttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 για τους σκοπούς της κατάρτισης πολιτικής και κανόνων. Εκεί γίνεται αναφορά στον Χάρτη, ο οποίος ενδέχεται να τυγχάνει εφαρμογής. Οι οδηγίες για τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων αναφέρουν επίσης ότι, κατά την εκπόνηση διατάξεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται με την υπερισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη.

Η Akademie voor wetgeving (Ακαδημία Νομοθεσίας) προσφέρει μαθήματα σε δικηγόρους του Δημοσίου και σε νομικούς επιφορτισμένους με τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων (Ακαδημία Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου / Ακαδημία Νομοθεσίας / Ακαδημία Δικηγόρων του Δημοσίου) για την προώθηση της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (στο εξής: Χάρτης) και της ενημέρωσης σχετικά με αυτόν. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται, μεταξύ άλλων, σε (ασκούμενους) δικαστές, εισαγγελείς και στο νομικό προσωπικό τους, μεταξύ άλλων και με τη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης (βλ Searches – SSR (Training and Study Centre for the Judiciary).

Κατά την εκπόνηση νομοθεσίας λαμβάνονται τακτικά υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή οδηγιών και κανονισμών, αλλά και στην περίπτωση της «συνήθους» νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της COVID-19. Στις συστάσεις του συμβουλευτικού τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας προς την κυβέρνηση αναφέρεται συχνά ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάζει τις νέες νομοθετικές προτάσεις με βάση τον Χάρτη. Το πλαίσιο εξέτασης που αναπτύχθηκε από το συμβουλευτικό τμήμα σχετικά με το θέμα της ψηφιοποίησης απαιτεί ρητώς την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη (άρθρα 7, 8 και 21).

2. Εργαλεία που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του Χάρτη και των περιπτώσεων εφαρμογής του

Καταρτίστηκε ειδικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή του Χάρτη για φορείς χάραξης πολιτικής και συντάκτες νομοθετικών κειμένων. Το έγγραφο αυτό εξηγεί πότε εφαρμόζεται ο Χάρτης και ποια θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από ό,τι το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο, μεταξύ άλλων, στον ιστότοπο του Expertisecentrum Europees recht (ECER — Κέντρο Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκού Δικαίου) του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο εν λόγω ιστότοπος παρέχει περισσότερες (γενικές) πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη και παραπομπές στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του, καθώς και στις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της ΕΕ. Το ECER δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις σχετικά με νέες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι οποίες διανέμονται επίσης σε ενημερωτικό δελτίο.

Το Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (ενημερωτικό δελτίο ευρωπαϊκής νομολογίας) του Εφετείου του Άμστερνταμ παρουσιάζει μηνιαία επισκόπηση της νομολογίας τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) όσο και του Δικαστηρίου σε τομείς που καλύπτονται, μεταξύ άλλων, από τον Χάρτη. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με συναφή κατάρτιση και σεμινάρια για τον Χάρτη γενικότερα ή σε εξειδικευμένους τομείς (π.χ. ποινικό δίκαιο ή δίκαιο μετανάστευσης).

Επιπλέον, διατίθενται διάφορες (ολλανδικές) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σχετικά με τον Χάρτη, σε διάφορους τομείς του δικαίου (βλ. κατωτέρω ενότητα 5).

3. Χρήση και προώθηση εργαλείων του Χάρτη που αναπτύχθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ ή από άλλους ενδιαφερομένους στην ΕΕ

Οι εκθέσεις του FRA και οι οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη, τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον Χάρτη και τα εγχειρίδια διατίθενται στον ιστότοπο του ECER. Στον ιστότοπο είναι επίσης διαθέσιμες οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη και το θεματικό δελτίο της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Συνεργασία με ενδιαφερομένους για την προώθηση της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ενημέρωσης σχετικά με αυτόν

4. Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών αρχών που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Πρόσφατα αναπτύχθηκε η πλατφόρμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την παροχή πληροφοριών και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πλατφόρμα αποτελεί εγχείρημα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, της Ένωσης Ολλανδικών Δήμων (VNG), του Ινστιτούτου των Κάτω Χωρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Εθνικού Διαμεσολαβητή. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωσίας σχετικά με (συγκεκριμένα) θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

5. Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και πανεπιστημίων που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Τα ολλανδικά πανεπιστήμια εξετάζουν τακτικά την (πρακτική) σημασία του Χάρτη. Για παράδειγμα, διοργανώθηκαν διάφορα συμπόσια για την 10ετή επέτειο του Χάρτη, μεταξύ άλλων από το πανεπιστήμιο Radboud, όπου πανεπιστημιακοί, δικηγόροι του Δημοσίου και δικαστές συζήτησαν τη σημασία του για διάφορους τομείς του δικαίου. Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν στην έκδοση βιβλίου [J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele and K. M. de Zwaan (eds), «Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment» (10 χρόνια του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στις Κάτω Χώρες — Εκτίμηση επιπτώσεων) Deventer: Wolters Kluwer 2019].

Το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης διοργανώνει επίσης ημερίδες μελέτης για δικαστές, δικηγόρους και εισαγγελείς με σκοπό την αύξηση των γνώσεων και της ενημέρωσης σχετικά με τον Χάρτη.

6. Παραδείγματα μη κυβερνητικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με αυτόν στη χώρα σας

Το 2020 η Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM — Ολλανδική Επιτροπή Νομικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) διοργάνωσε το τρίτο συμπόσιο για τον Χάρτη. Με την ευκαιρία αυτή συζητήθηκε η προστιθέμενη αξία του Χάρτη για τη νομική πρακτική. Οι εισηγήσεις των ομιλητών συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια στην επιθεώρηση Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM — Τόμος 45, 2020, αριθ 1).

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.