Bέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Χρήση του Χάρτη και ενημέρωση γι’ αυτόν στη χώρα σας

Κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση γι’ αυτόν από μέρους της νομοθετικής εξουσίας, της διοίκησης, των οργάνων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εφαρμόζει μια πρώιμη πρακτική να επικαλείται τις διατάξεις του Χάρτη στη νομολογία του. Επίσης, τα τακτικά δικαστήρια παραπέμπουν στις διατάξεις του Χάρτη στις δικαστικές αποφάσεις. Η τάση αυτή συνδέεται με την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων και των σεμιναρίων για θέματα δικαιωμάτων, τα οποία προσφέρονται σε διάφορες μορφές στους δικαστικούς.

Το Institutul Național al Magistraturii (Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών) έχει καταρτίσει προγράμματα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ σε στενή σύνδεση με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και εστιάζουν στην αρχή της δικαστικής συνεργασίας. Τόσο οι μελλοντικοί εισαγγελείς όσο και οι μελλοντικοί δικαστές παρακολουθούν τέτοια μαθήματα. Οι εν ενεργεία δικαστές και οι εισαγγελείς παρακολουθούν αυτού του είδους τα μαθήματα στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης. Ένα πρόσφατο παράδειγμαείναι το διαδικτυακό σεμινάριο για τη χρήση του Χάρτη στις διαδικασίες ασύλου.

Ο Χάρτης περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των νομικών σχολών και άλλων πανεπιστημίων στη Ρουμανία και στα προγράμματα που εφαρμόζει το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών.

Άλλες ρουμανικές δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν τις διατάξεις του Χάρτη για τη χάραξη πολιτικών (π.χ. των πολιτικών για την απασχόληση και την ανεργία· των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη) ή όταν δικαιολογούνται κυρώσεις (βλ., για παράδειγμα, την πρακτική του Εθνικού Συμβουλίου για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων). Η Charterpedia και, γενικότερα, τα στοιχεία που παρέχει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποιαδήποτε μορφή, αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει τις δικές του δομές κατάρτισης, οι οποίες παρέχουν κατάρτιση σε όσους είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα μαθήματα κατάρτισης καλύπτουν όλες τις διεθνείς πράξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη.

Μεταξύ των μέτρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της προϋπόθεσης «Αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Ταμείων έχει επίσης την ευθύνη να εξασφαλίσει την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του προτεινόμενου κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού εκπόνησε Οδηγό για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Οδηγός), σκοπός του οποίου είναι η στήριξη τόσο του προσωπικού του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Ταμείων, των αρμόδιων υπουργείων που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, των οργανισμών και άλλων δημόσιων αρχών στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης, για το οικονομικό έτος 2021-2027, όσο και των δυνητικών δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία, για την αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο θεωρεί σημαντικό να υπάρχει τακτικός διάλογος για την εφαρμογή του Χάρτη και να παρέχεται η σχετική θεσμική συνδρομή από την πλευρά της ΕΕ για το θέμα αυτό.

Εργαλεία που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του Χάρτη και των περιπτώσεων εφαρμογής του

Το Charterpedia και, γενικότερα, το υλικό του Χάρτη του FRA είναι χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τη χρήση υλικού του FRA.

Χρήση και προώθηση εργαλείων του Χάρτη που αναπτύχθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ ή από άλλους ενδιαφερομένους στην ΕΕ

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 2 — Το υλικό που έχει αναπτύξει ο FRA είναι συναφές και εύχρηστο.

Συνεργασία με ενδιαφερομένους για την προώθηση της χρήσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ενημέρωσης σχετικά με αυτόν

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ υπερασπιστών δικαιωμάτων και εθνικών αρχών που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν

Το πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε, τον Ιούνιο του 2020, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών σχετικά με την αξιοποίηση του Χάρτη στις σημερινές διαδικασίες αποτελεί παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορες εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, από κοινού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βουκουρεστίου.

Το 2019 και το 2020, το Ρουμανικό Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανέπτυξε και υποστήριξε σειρά μαθημάτων που απευθύνονται σε ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών οι οποίες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους, καλούνται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μαθήματα αυτά αναφέρονταν στις διατάξεις του Χάρτη. Αυτές αναλύθηκαν λεπτομερώς και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που απευθύνονταν σε συνοριοφύλακες (τα οποία διοργανώθηκαν στη Γενική Αστυνομική Επιθεώρηση και σε 3 άλλες τοπικές επιθεωρήσεις: στις πόλεις Timișoara, Giurgiu, Constanta) σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης (με ειδική αναφορά στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 35 του Χάρτη).

Τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν το 2019 είναι διαθέσιμα εδώ.

Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, οι διατάξεις του Χάρτη έχουν συμπεριληφθεί στα μαθήματα που παρέχονται στους υπαλλήλους των εθνικών κέντρων κράτησης και προφυλάκισης.

Με την ευκαιρία ενός κύκλου μαθημάτων που διοργανώθηκε επ’ ευκαιρία της 10ής επετείου του Χάρτη, οι διατάξεις του, ιδίως εκείνες που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων σε εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και σχολικούς επιθεωρητές στην κομητεία Vâlcea.

Το 2020, η προώθηση του Χάρτη επιτεύχθηκε μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αστυνομικούς στα εθνικά κέντρα κράτησης και προφυλάκισης, στις επιθεωρήσεις συνοριακής αστυνομίας και στους δικηγόρους.

Τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν το 2020 είναι διαθέσιμα εδώ.

Παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και πανεπιστημίων που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση του Χάρτη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν.

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα που διοργάνωσε το Ρουμανικό Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία τόσο με δημόσιους οργανισμούς όσο και με εκπαιδευτικούς/ακαδημαϊκούς εταίρους, ως εξής:

  • Ινστιτούτο Μελετών για τη Δημόσια Τάξη (πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης για το προσωπικό στο πλαίσιο των κέντρων κράτησης και προφυλάκισης)·
  • Ρουμανική Συνοριακή Αστυνομία, Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης DGA-IGPF-IGI για την πρόληψη της διαφθοράς στο πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης)
  • Λύκεια, σχολεία, κέντρα κατάρτισης εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο, αρμόδια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Βλ. επίσης την απάντηση στην ερώτηση 1 — Ο Χάρτης αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του ευρωπαϊκού δικαίου και του δημόσιου διεθνούς δικαίου στο ρουμανικό δίκαιο.

Παραδείγματα μη κυβερνητικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με αυτόν στη χώρα σας

  • Το Ρουμανικό Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προωθεί συνεχώς τη χρήση του Χάρτη και την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
  • Η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη είναι μια ΜΚΟ με θυγατρικές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας. Ο ιστότοπος μεταφράζεται στα ρουμανικά και περιέχει ενδείξεις σχετικά με τη χρήση του Χάρτη.
Τελευταία επικαιροποίηση: 25/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.