Liikmesriikide parimad tavad harta kohaldamisel

Läti

Valitsusasutuste poliitika, millega populariseeritakse hartat ja edendatakse selle kasutamist seadusandjate, haldus- ja õiguskaitseasutuste ning kohtute seas.

Sisu koostaja:
Läti

Läti õigusaktides ja kohtupraktikas viidatakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklitele, mis käsitlevad isikuandmete kaitset, inimeste võrdõiguslikkust ja inimõigusi rände, teaduse ja teabele juurepääsu valdkondades.

Viited õigusaktide eelnõude seletuskirjades

Viited konstitutsioonikohtu otsustele

  • Otsus kohtuasjas nr 2018-18-01, mis puudutas liiklusseaduse vastavust põhiseadusele. Seaduse artiklid tunnistati isikuandmete kaitse nõuete tõttu põhiseadusega kokkusobimatuks. Viidati harta artiklile 8 isikuandmete kaitse kohta.
  • Otsus kohtuasjas nr 2018-15-01, mis puudutas kõrgharidusasutuste seaduse artiklite vastavust põhiseadusele. Viidati harta artiklile 13 kunsti ja teadusuuringute akadeemilise vabaduse kohta.
  • Otsus kohtuasjas nr 2018-11-01, mis puudutas riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate tasustamise seaduse artiklite vastavust põhiseadusele. Viidati harta artiklile 8 isikuandmete kaitse ja õiglase töötlemise kohta.

Hartat ja selle kohaldamisala paremini mõista aitavad vahendid

Rakendajatele

Lätis tegutseb Läti õiguskoolituskeskus (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) (LTMC), mis korraldab ja pakub kohtunikele ja kohtuametnikele täiendusõpet ja kutsealaseid täienduskoolituskursusi. Regulaarselt korraldatakse üldisi loenguid inimõiguste kohta, mis annavad võimaluse arutleda ka harta üle.

LTMC teeb koostööd Euroopa Õigusakadeemia (ERA) ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustikuga (EJNT) ning pakub kohtunikele ka rahvusvahelisi koolituskursusi.

  • 2014. aastal korraldas LTMC kuus loengut harta kohta. 2014. aastal osales üritustel kokku 141 juristi.
  • Aastatel 2017–2019 osales 43 Läti kohtunikku hartateemalistel seminaridel.
  • 2018. aastal sõlmiti Euroopa Õigusakadeemiaga (ERA) kokkulepe kõrgetasemeliste koolitusteenuste pakkumiseks Läti kohtu- ja õiguskaitsetöötajatele, et koolitada kohtunikke, kohtuametnikke, uurijaid, prokuröre ja ametnikke, sealhulgas ELi üldise õiguse küsimustes.

Kodanikele

Kõrgeim kohus on muutnud harta kohaldamise läbipaistvamaks, luues harta jaoks õigusaktide kataloogis eraldi osa. Kataloog ei sisalda kõiki senati otsuseid, vaid ainult neid, mis on õigusnormide kohaldamise seisukohast olulised (vt kataloog: Euroopa Liidu õigus -> Aluslepingud -> Euroopa Liidu põhiõiguste harta).

Kõrgeima kohtu veebisaidi käsiraamatute rubriik sisaldab teavet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kulude kohta (vt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kulud).

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.