Liikmesriikide parimad tavad harta kohaldamisel

Portugal

Harta tuntus ja kasutamine Sinu liikmesriigis.

Sisu koostaja:
Portugal

Valitsusasutuste poliitika, millega populariseeritakse hartat ja edendatakse selle kasutamist seadusandjate, haldus- ja õiguskaitseasutuste ning kohtute seas

Viited ja selgitused, mis käsitlevad harta kohaldamist

 • 2019. aastal koostas õiguspoliitika peadirektoraat (justiitsministeerium) suunised harta kohaldamise kohta seoses ELi rahaliste vahendite rakendamisega; suunised on mõeldud selles valdkonnas töötavatele spetsialistidele.

Harta kohaldamise alane koolitus

 • Kohtunikele ja muudele õiguselukutse esindajatele mõeldud koolituskursused:
  • õigusuuringute keskus (Centro de Estudos Judiciários) pakub kohtunikele ja prokuröridele esma- ja täienduskoolituskursusi nii ELi õiguse kohta üldiselt kui ka sellega seotud konkreetsete küsimuste teemal. Selle koolituse käigus käsitletakse ka hartat. Juristid ja muud õigusala töötajad saavad ka osaleda keskuse korraldatud konverentsidel ja seminaridel;
  • 2018. aastal korraldas keskus kogu päeva väldanud koolituskursuse, mis keskendus konkreetselt Euroopa Liidu Kohtule ja hartale. Kursuse kava, video ja asjaomaste tekstidega saab tutvuda siin;
  • osana programmist „HELP in the EU III“ hõlmab keskuse 2022.–2023. aasta täienduskoolituskava kohtunike ja prokuratuuri (Ministério Público) pidevat koolitamist, et edendada pädevust harta kohaldamisel.
 • Koolituskursused ELi rahalisi vahendeid rakendavatele toetusesaajatele:
  • 2019. aasta juunis korraldas õiguspoliitika peadirektoraat kõikidele justiitsministeeriumi haldusala asutustele koolituskursuse harta kohaldamise kohta seoses liidu rahaliste vahendite rakendamisega.

Hartat ja selle kohaldamisala paremini mõista aitavad vahendid

Rakendajatele (seadusandjatele ning haldus- ja õiguskaitseasutustele, kohtutele ja õigusala töötajatele)

 • Õigusõppe keskus avaldab regulaarselt uudiskirja Euroopa Liidu Kohtu praktika kohta: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • 2019. aastal koostas õiguspoliitika peadirektoraat suunised harta kohaldamise kohta seoses ELi rahaliste vahendite rakendamisega; suunised on mõeldud selles valdkonnas töötavatele spetsialistidele.

Kodanikele:

Teistes ELi liikmesriikides ja teiste ELi sidusrühmade poolt välja töötatud harta tutvustamise vahendite kasutamine ja populariseerimine

Justiitsministeeriumi veebisait sisaldab spetsiaalset veebilehte harta kohta, kus tutvustatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti pakutavaid vahendeid ja on esitatud link ameti veebisaidile.

Koostöö sidusrühmadega ELi põhiõiguste harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

Näited õiguste kaitsjate ja riigi ametiasutuste vahelisest koostööst harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

[Puudub]

Näited riigi ametiasutuste ja akadeemiliste asutuste vahelisest koostööst harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

[Puudub]

Näited valitsusvälistest algatustest harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks Sinu riigis

 • Projekt „Euroopa Liidu põhiõiguste harta praktikas“.
  Seda projekti rahastas Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat ning selle töötas välja Euroopa ülikoolide (Kataloonia inimõiguste instituut, Utrechti ülikooli õigusteaduskond ja Szczecini ülikool) konsortsium. Portugalis koordineeris projekti Coimbra ülikooli sotsiaaluuringute keskuse (Centro de Estudos Sociais) juures tegutsev alaline kohtusüsteemi seireüksus (Observatório Permanente de Justiça) ning sellesse olid kaasatud kohtunike ülemkogu (Conselho Superior da Magistratura), riigiprokuratuur, õigusõppe keskus ja advokatuur (Ordem dos Advogados). Projekti peamine eesmärk oli töötada välja ulatuslik koolituskava, et suurendada õigusala töötajate pädevust seoses harta kohaldamisega, nii et nad suudaksid seda paremini tõlgendada ja kohaldada. Projekti eesmärk ei olnud mitte üksnes aidata toime tulla harta vähesest tundmisest tulenevate probleemidega, rõhutades vajadust suurendada teadlikkust hartast, vaid ka selgitada paremini harta olulisust riigi tasandil ja Euroopa õigusruumis.
  2018. aastal korraldati projekti raames mitmesuguseid koolitusi ja konverentse, mis olid mõeldud peamiselt õigusala töötajatele. Samuti pakuti veebipõhist koolitust: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Projekti tulemusel koostati ka parimate tavade käsiraamat ja koolitusjuhend.
  Kogu teave selle algatuse kohta on kättesaadav aadressil: https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Projekt „Riiklik aktiivne veebipõhine hartaalane koolitus“ (e-NACT)
  Euroopa Komisjoni põhiõiguste ja kodakondsuse programmi raames rahastatud projektis osaleb mitu Euroopa ülikooli, sealhulgas Lissaboni ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse uurimiskeskus (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP). Projekti eesmärk on pakkuda koolitusmeetodeid ja -kursusi, mis koos kaasatud koolitajatega toetavad ühise tava tekkimist ja tugevdamist põhiõiguste valdkonnas.
  Algatuse raames pakutakse veebipõhiseid kursusi ja temaatilisi käsiraamatuid mitmesugustes õigusvaldkondades.
  2019. aastal korraldati Lissaboni ülikooli õigusteaduskonnas kolm peamiselt juristidele, kohtunikele ja riigiprokuratuuri prokuröridele suunatud õpikoda, mis käsitlesid andmekaitset, varjupaigapoliitikat ja rännet ning väljendusvabadust: https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Lisateavet selle projekti kohta saab järgmisel aadressil: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konverents „ELi põhiõiguste harta ja Euroopa Kohtu praktika: kas õiguste deklaratsioon on surve all?“
  2017. aastal korraldas Lissaboni ülikooli õigusteaduskond hartat ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat käsitleva konverentsi. Pärast konverentsi käsitleti seda teemat 2018. aastal veebipõhises õigusajakirjas e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (kd 5,º nr 2, juuli 2018).
Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.