Liikmesriikide parimad tavad harta kohaldamisel

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Harta tuntus ja kasutamine Sinu liikmesriigis

Valitsusasutuste poliitika, millega populariseeritakse hartat ja edendatakse selle kasutamist seadusandjate, haldus- ja õiguskaitseasutuste ning kohtute seas

Konstitutsioonikohus on hakanud oma kohtupraktikas tuginema hartale. Ka üldkohtud püüavad oma otsustes viidata harta sätetele. See suundumus on seotud asjaoluga, et kohtunikele on korraldatud harta kohta rohkem eri vormis kursusi ja seminare.

Riiklik Kohtunike Instituut (Institutul Național al Magistraturii) on välja töötanud programmid, mille kaudu antakse teavet liidu õiguse ja Euroopa Kohtu praktika kohta tihedas seoses Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, keskendudes eelkõige õigusalasele koostööle. Sellistel kursustel osalevad nii tulevased prokurörid kui ka tulevased kohtunikud. Ametis olevad kohtunikud ja prokurörid osalevad sellistel kursustel täiendusõppe osana. Hiljutise näitena võib tuua veebiseminari, mille raames käsitleti harta kasutamist varjupaigamenetlustes.

Harta on lisatud õigusteaduskondade ja muude Rumeenia ülikoolide teaduskondade õppekavadesse ning Riikliku Kohtunike Instituudi rakendatavatesse õppekavadesse.

Teised Rumeenia ametiasutused kasutavad harta sätteid poliitikakujundamisel (nt tööhõive- ja töötuspoliitika ning kestliku arengu poliitika) või karistuste kohaldamise põhjendamisel (vt nt Riikliku Diskrimineerimisvastase Võitluse Nõukogu (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) tava). Hartapeedia ja üldiselt erinevad andmed, mida pakub Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), on väga kasulikud vahendid, mida näiteks siseministeerium (Ministerul Afacerilor Interne) oma töös kasutab. Siseministeeriumil on oma koolitusüksused, mis pakuvad õiguskaitseasutustele inimõigustealast koolitust. Nendel koolituskursustel käsitletakse kõiki inimõiguste kaitse alaseid rahvusvahelisi õiguse akte, sealhulgas hartat.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõhusa kohaldamise ja rakendamise eeltingimuse täitmiseks vajalike meetmete hulgas peab Euroopa fondide ministeerium (Ministerul Fondurilor Europene) tagama ka tõhusate mehhanismide sisseseadmise Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgmise tagamiseks, nagu on ette nähtud ühissätete määruse ettepaneku III lisas. Programmitöö ja süsteemide koordineerimise peadirektoraat (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) on sellega seoses koostanud suunised Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel (suunised), mille eesmärk on aidata nii ametnikel, kes töötavad Euroopa fondide ministeeriumis (Ministerul Fondurilor Europene), pädevates ministeeriumides, kellele on usaldatud Euroopa rahaliste vahendite haldamine, 2021.–2027. eelarveaasta programmitöö ja rakendusetapiga seotud ametites ja teistes ametiasutustes, kui ka ELi fondidest rahastamist taotlevatel potentsiaalsetel vahendite saajatel Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätteid tõhusalt kohaldada ja rakendada. Ministeerium peab oluliseks korrapärast dialoogi harta kohaldamise üle ja sellega seotud ELi institutsioonilist abi.

Hartat ja selle kohaldamisala paremini mõista aitavad vahendid

Kasulikud vahendid on hartapeedia ja hartat käsitlevad FRA materjalid üldiselt. Siseministeerium on näiteks sedastanud, et nad kasutavad FRA materjale.

Teistes ELi liikmesriikides ja teiste ELi sidusrühmade poolt välja töötatud harta tutvustamise vahendite kasutamine ja populariseerimine

Vt vastus teisele küsimusele – FRA väljatöötatud vahendid on asjakohased ja neid kasutatakse.

Koostöö sidusrühmadega ELi põhiõiguste harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

Näited õiguste kaitsjate ja riigi ametiasutuste vahelisest koostööst harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

Sellise koostöö näitena võib tuua Riikliku Kohtunike Instituudi hiljuti, st 2020. aasta juunis korraldatud veebiseminari, mis käsitles harta kasutamist varjupaigamenetlustes. Sellel üritusel osalesid mitu liikmesriigi ja rahvusvahelist vabaühendust ning Bukaresti Advokatuur.

Rumeenia Inimõiguste Instituut (Institutul Român pentru Drepturile Omului) töötas 2019. ja 2020. aastal välja ja korraldas mitu kursust, mis olid mõeldud eri ametialade esindajatele, kes oma töö eripärast tulenevalt peaksid inimõigusi tundma ja kohaldama. Kursustel käsitleti harta sätteid. Neid sätteid analüüsiti ja arutati põhjalikult piiripolitseile mõeldud kursustel (korraldati Politsei Peainspektsioonis (Inspectoratul General al Poliției) ja kolmes piirkondlikus (Timișoara, Giurgiu, Constanța) inspektsioonis). Kursustel käsitleti inimõigusi ebaseadusliku rände kontekstis (täpsemalt harta artikleid 2, 3, 4, 6 ja 35).

2019. aastal korraldatud kursused leiab siit.

Mis puudutab piinamise ning ebainimliku ja alandava karistamise ja kohtlemise teemat, siis lisati harta sätted riiklike kinnipidamis- ja eelvangistuskeskuste töötajate jaoks mõeldud kursustesse.

Harta vastuvõtmise 10. aastapäeva puhuks korraldatud kursuse raames toimunud õpikodades, mis olid suunatud Vâlcea maakonna õpetajatele ja koolinspektoritele, arutati harta sätteid, eelkõige neid, mis käsitlevad eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset.

2020. aastal korraldati harta populariseerimiseks koolitused, mis olid suunatud riiklike kinnipidamis- ja eelvangistuskeskuste politseiametnikele, piiripolitseiinspektoritele ning advokaatidele.

2020. aastal korraldatud kursused leiab siit.

Näited riigi ametiasutuste ja akadeemiliste asutuste vahelisest koostööst harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

Eespool nimetatud kursused, mille korraldas Rumeenia Inimõiguste Instituut, töötati välja partnerluses järgmiste avalik-õiguslike asutuste ning haridus- ja akadeemiliste ringkondade partneritega:

  • Avaliku Korra Uuringute Instituut (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise ennetamine riiklike kinnipidamis- ja eelvangistuskeskuste töötajatele);
  • Rumeenia piiripolitsei (Poliția Română de Frontieră), sisserände peainspektsioon (Inspectoratul General pentru Imigrări), siseministeeriumi korruptsioonivastase võitluse direktoraat (Direcția Anti-corupție) (vastavalt korruptsioonivastase võitluse peadirektoraadi (Direcția Generală Anticorupție – DGA), Rumeenia piiripolitsei peainspektsiooni (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) ja sisserände peainspektsiooni (IGI) ühisele tegevuskavale korruptsiooni ennetamiseks ebaseadusliku sisserände kontekstis);
  • keskkoolid, koolid, riiklikud õpetajate koolituskeskused, mis tegelevad riikliku haridussüsteemi õpetajate koolitamisega.

Vt ka vastus esimesele küsimusele – Rumeenias on harta lisatud õigusteaduskondade liidu õiguse ja rahvusvahelise avaliku õiguse õppeainete õppekavadesse.

Näited valitsusvälistest algatustest harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks Sinu riigis

  • Rumeenia Inimõiguste Instituut edendab pidevalt harta kasutamist ja selles sätestatud õiguste tundmist.
  • Union of Civil Liberties Union for Europe (Euroopa kodanikuvabaduste liit) on vabaühendus, millel on bürood mitmes riigis, sealhulgas Rumeenias. Veebisait on tõlgitud rumeenia keelde ja sisaldab harta kasutamise suuniseid.
Viimati uuendatud: 25/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.