Liikmesriikide parimad tavad harta kohaldamisel

Slovakkia

Slovaki Vabariigi konstitutsioonikohus [Ústavný súd Slovenskej republiky] tegi kohtuasjas PL. ÚS 10/2014 otsuse harta kohaldatavuse kohta, jõudes sõnaselgele järeldusele, et hartal peab olema Slovakkia põhiseaduslikus korras sama positsioon kui teistel rahvusvahelistel lepingutel, mis käsitlevad Slovakkia põhiseaduse artikli 7 lõikega 5 reguleeritud inimõigusi ja põhivabadusi. See tähendab, et harta on siseriiklike õigusaktide suhtes ülimuslik. Õigusloomeprotsessis lisatakse iga uude õigusakti säte, mis käsitleb õigusakti kooskõla liidu õigusega, ja õigusaktis tuleb kinnitada ka kooskõla hartaga, kui õigusakt puudutab hartaga antud õigusi.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Harta tuntus ja kasutamine Sinu riigis

Valitsuse poliitika, millega populariseeritakse hartat ja edendatakse selle kasutamist seadusandjate, haldus- ja õiguskaitseasutuste ning kohtute seas

Allpool loetletud dokumentides viidatakse hartale ning selle tähtsusele rahvusvaheliste ja Euroopa inimõigustealaste õigusnormide vaatenurgast.

ELi hartat käsitletakse Slovaki Vabariigi õigusakadeemia [Justičná akadémia Slovenskej republiky] koolitusraamistikus [koncepcia vzdelávania]. See koolitusraamistik on dokument, milles on kindlaks määratud õigusakadeemia roll õigusakadeemiat käsitlevas seaduses nr 548/2003 (muudetud kujul) nimetatud sihtrühmade koolitamisel justiitsministeeriumis ja peaprokuratuuris [Generálna prokuratúra Slovenskej republiky]. See on osa allpool osutatud elukestvast õppest ning tähendab kohtunikele, kohtunikuabidele ja kohtutäituritele koolituse pakkumist nende pädevusvaldkondades.

• Slovaki Vabariigi õigusakadeemia koolitusraamistik (kehtib alates 25. septembrist 2019)

 • Raamistik on osa elukestvast õppest. Liidu õigust käsitletakse seoses teemaga „Praegused probleemid õiguse kohaldamisel kohtutes eri õigusvaldkondades“.
 • Õppekava kajastab praegu Euroopas valitsevaid suundumusi. See põhineb kolmel sambal: haridus, õiguse ja õigluse austamine ning õigusriigi põhimõte.
 • Koolitamisel panevad Slovaki ja rahvusvahelised lektorid suurt rõhku vestlusringidele, seminaridele ning teadmistele ja kogemustele, mis on saadud õiguse kohaldamisel praktikas. Koolitus on interaktiivne ning hõlmab juhtumiuuringute ja konkreetsete tegelike kohtuasjade analüüsimist.

• Liidu ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas on tähelepanu keskmes

 • liidu õiguse kohaldamine liikmesriikide kohtutes, Euroopa Liidu Kohtu praktika ja ELi liikmesriikide konstitutsioonikohtute praktika
 • eelotsuse küsimustega seotud kord ja eelotsusemenetlus
 • inimõiguste kaitsmine ELis – Euroopa Liidu 2009. aasta põhiõiguste harta ja selle kasutamine praktikas (Euroopa Liidu Kohtu praktika)
 • kahju hüvitamine Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
 • ELi tarbijaõigus
 • ELi tööõigus ühtsel turul, eelkõige diskrimineerimisvastane, soolise võrdõiguslikkuse alane ja sotsiaalkindlustusõigus

Hartat ja selle kohaldamisala paremini mõista aitavad vahendid

• praktikutele (seadusandjad, haldus- ja õiguskaitsetöötajad, kohtunikud, õiguspraktikud)

 • Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti väljaanded, mille üksikasjalik loetelu on esitatud allpool

• kodanikele

 • soolise võrdõiguslikkuse teemaline veebisait, mida haldab Slovaki Vabariigi töö-, sotsiaal- ja perekonnaministeerium
 • teabeleht,, mis sisaldab põhiteavet harta kohta
 • Euroopa Komisjoni teabesait Teie õigused ELis

Teistes ELi riikides ja teiste ELi sidusrühmade välja töötatud harta tutvustamise vahendite kasutamine ja populariseerimine

Mitmesugused Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) koostatud materjalid on vabalt kättesaadavad, paljud neist slovaki keeles. Peamised dokumendid ja vahendid on järgmised:

2019. aasta põhiõiguste aruanne, 2. peatükk „ELi põhiõiguste harta ja selle kasutamine liikmesriikides“

Charterpedia – veebipõhine vahend, mille kaudu pääseb hõlpsasti ligi teabele kõigi harta eri artiklitest tulenevate põhiõiguste kohta ning mis sisaldab harta artiklite tervikteksti ja õiguslikku selgitust, seonduvat Euroopa ja riikide kohtupraktikat ja seonduvaid FRA väljaandeid (on olemas ka mobiilirakendusena)

Harta tutvustamise vahend on ka näiteks Euroopa Parlamendi 30. jaanuari 2019. aasta raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus.

Koostöö sidusrühmadega ELi põhiõiguste harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

Näiteid õiguste kaitsjate ja riigi ametiasutuste vahelisest koostööst, millega suurendatakse teadlikkust hartast ja edendatakse selle kasutamist

• Slovakkia riikliku inimõiguste keskuse väljaanne [Slovenské národné stredisko pre ľudské práva] „Juhend inimõigustega seotud teemade kohta seoses Slovaki Vabariigi kuulumisega Euroopa Liitu“ [Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii]

• professionaalsed veebisaidid, kust leiab teavet õiguse kohaldamise kohta praktikas ning ekspertide ja teadusartikleid

 • Slovakkia advokatuuri [Slovenská advokátska komora] ja Slovakkia maksunõustajate koja [Slovenská komora daňových poradcov] veebisait
 • Slovakkia advokatuuri bülletään [Bulletin Slovenskej advokátskej komory]
 • veebipõhine õigusajakiri aadressil pravnelisty.sk
 • veebisait epravo.sk

Näiteid riigi ametiasutuste ja akadeemiliste ringkondade vahelisest koostööst harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks

See teave ei ole kättesaadav.

Näited valitsusvälistest algatustest harta tuntuse ja kasutamise parandamiseks Sinu riigis

 • EUROJURISe Euroopa õiguskeskuse veebisait – inimõigustealased õigusnormid Euroopa Liidus ja Euroopa Nõukogus ning nende kohaldamine Slovakkias [Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky]
 • uudisteportaal aadressil euractiv.sk, milles keskendutakse ELiga seotud teemadele, eriti neile, mis puudutavad Slovakkiat
Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.