Perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön edistäminen jäsenvaltioissa

Italia

Perusoikeuskirjan käyttö ja tunnettuus maassasi.

Sisällön tuottaja:
Italia

Julkinen politiikka, jolla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta lainsäätäjän, hallinnon, lainvalvontaelinten ja oikeuslaitoksen keskuudessa

 1. Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitos (Scuola Superiore della Magistratura)

Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitoksella (perustettu 30. tammikuuta 2006 annetulla asetuksella nro 26) on oikeusalan koulutuksessa keskeinen rooli. Sen tehtävänä on varmistaa lainsäädännön täytäntöönpano ja vastata vaatimukseen siitä, että oikeuslaitoksen edustajilla on oltava asianmukainen ammatillinen koulutus. Tämän lisäksi oppilaitos järjestää yhteistä koulutustarjontaa, joka on suunnattu myös asianajajille.

Oppilaitoksen yhtenä erityisenä tavoitteena on tarjota tuomareille ja syyttäjille perus- ja täydennyskoulutusta, jolla voidaan parantaa kansainvälistä yhteistyötä ja lisätä eri oikeusjärjestelmien tuntemusta.

Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitos vastaa yksinoikeudella tuomarien ja syyttäjien perus- ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Sen toimialaan kuuluvat muun muassa

 • perus- ja täydennyskoulutukseen liittyvien seminaarien järjestäminen tuomareille ja syyttäjille sekä tarvittaessa muille oikeusalan ammattilaisille
 • perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen maallikkotuomareille (magistrati onorari)
 • koulutuksen järjestäminen tuomareille ja syyttäjille, jotka haluavat hakea johtaviin virkoihin ensimmäisen tai toisen oikeusasteen tuomioistuimissa
 • koulutuksen järjestäminen ylemmän tai alemman johtotason tehtävissä toimiville tuomareille ja syyttäjille
 • koulutuksen järjestäminen koulutustehtävistä vastaaville tuomareille ja syyttäjille
 • päätoimipaikan ulkopuolisen koulutuksen järjestäminen
 • osallistuminen tuomariharjoitteluihin liittyvän toiminnan järjestämiseen korkeimman tuomarineuvoston (Consiglio superiore della magistratura) antamien ohjeiden mukaisesti ja tuomarineuvostojen ehdotukset huomioon ottaen
 • koulutuksen järjestäminen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ulkomaisille tuomareille Italiassa tai sellaisiin koulutuksiin osallistujille, jotka järjestetään osana Euroopan juridisen koulutusverkoston toimintaa tai osana Euroopan unionin, muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen hankkeita, taikka ulkoministeriön koulutusohjelmien toteuttaminen ja sellaisten italialaisille tuomareille ja syyttäjille tarkoitettujen koulutusohjelmien koordinointi, jotka ovat muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen järjestämiä ja jotka käsittelevät oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa
 • osallistuminen muiden maiden oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa käsittelevien koulutusten järjestämiseen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä
 • koulutusohjelmien toteuttaminen yhteistyössä muiden toimielinten tai ammattijärjestöjen samanlaisista asioista vastaavien osastojen kanssa
 • tutkimusten julkaiseminen koulutuksissa käsitellyistä aihepiireistä
 • kulttuurialoitteiden ja -vaihtojen, opiskelutapaamisten ja tutkimusten järjestäminen koulutusten yhteydessä
 • seminaarien järjestäminen oikeusalan ammattilaisille tai oikeusalan oppilaitosten opiskelijoille, mukaan lukien koulutukset, joiden osallistumismaksut on määritelty erityisessä sopimuksessa tai yleissopimuksessa.

Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitos järjestää vuosittain täydennyskoulutusta eurooppaoikeudesta ja erityisesti perusoikeuskirjassa vahvistetuista oikeuksista. Koulutukset ovat avoimia kaikille tuomareille ja syyttäjille, ja myös asianajajat voivat osallistua tietyille kursseille. Koulutuksissa käsitellään sekä sisällöllisiä että kielellisiä seikkoja.

Valittu koulutusmenetelmä on toimiva, sillä perusoikeuskirjaa ja sen kansallisen tason soveltamista koskevaa koulutusta tarjotaan aina, kun tietyn perusoikeuden suojelua parannetaan. Parhaana käytänteenä voidaan siis pitää sitä, että nostetaan esiin viittaus EU:n perusoikeuskirjaan sisältyvään oikeuteen ja keskustellaan sen sisällyttämisestä kansalliseen lainsäädäntöön.

Vuonna 2022 unionin perusoikeuskirjaa koskevaa täydennyskoulutusta annetaan seuraavia aiheita käsittelevien opintojaksojen yhteydessä: henkilötietojen suoja, oikeuslähdejärjestelmä, digitalisaatio ja siihen liittyvät oikeusasiat ja oikeudet, perusoikeudet ja eurooppaoikeus, kunnianloukkaus ja vihapuhe, tekoäly ja lainsäädäntö.

 1. Kansallinen yhteyshenkilö EU:n perusoikeuskirjaa koskevissa asioissa

Nykyinen oikeusministeri Marta Cartabia on nimittänyt professori Palmina Tanzarellan Italian yhteyshenkilöksi perusoikeuskirjaa koskevissa asioissa Euroopan komission ja Euroopan perusoikeusviraston toiveiden mukaisesti. Yhteyshenkilön tehtävänä on muun muassa lisätä perusoikeuskirjan tunnettuutta ja sitä kautta tehostaa sen soveltamista. Yhteyshenkilöksi valittiin julkishallinnossa toimiva henkilö, jolla on yhteyksiä sekä oikeusministeriöön että tiedemaailmaan ja näin ollen erityiset sisäiset koordinointimahdollisuudet.

Yhteyshenkilön kautta avautuu uusia mahdollisuuksia perusoikeuskirjan tunnettuuden lisäämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoituksena on säännöllisesti toteuttaa eri aloitteita, joiden täytäntöönpanossa yhteyshenkilöä avustaa kansainvälisten ihmisoikeusasioiden koordinoinnista vastaava henkilöstöyksikkö (Unità di staff ”Coordinamento dell’attività internazionale in tema di diritti umani”, AIDU). Yksikkö toimii oikeusministeriön oikeusasioiden osaston (Dipartimento per gli affari di giustizia, DAG) alaisuudessa, ja se perustettiin joulukuussa 2021. Yksikkö on ensimmäinen laatuaan, ja sen tarkoituksena on myös tukea niiden tavoitteiden täytäntöönpanoa, jotka sisältyvät eurooppalaiseen strategiaan perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi Euroopan unionissa. Yksikön työ keskittyy perusoikeuksia, kansalaisten oikeuksia ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeviin eurooppalaisiin aiheisiin, niiltä osin kuin ne kuuluvat oikeusministeriön toimialaan.

 1. Yliopistoissa järjestettävät kurssit

Perusoikeuksien suojelu Euroopan yhdentymisen kantavana voimana on nykyään yksi yliopistojen oikeusalan kurssien keskeisistä aihepiireistä. Erityistä huomiota kiinnitetään valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden alalla saavutettuun kehitykseen. Oikeuksien monitasoisen suojelun varmistamiseksi on tärkeää, että tulevat oikeus- ja talousalan ammattilaiset saavat opetusta EU:n perusoikeuskirjasta ja sen tulkinnasta kansallisissa tuomioistuimissa sekä unionin tuomioistuimessa. Perusoikeuskirjaa käsittelevien kurssien määrä onkin viime vuosina lisääntynyt merkittävästi.

Yliopisto- ja tutkimusministeriön (Ministero dell’Università e della Ricerca, MUR) viimeisimmän tutkimuksen mukaan joulukuussa 2021 julkisten ja yksityisten yliopistojen oikeus-, valtio- ja taloustieteen laitoksissa oli tarjolla yhteensä noin 550 kurssia, joista jotkut järjestettiin englanniksi.

Useimmat näistä kursseista käsittelevät laajasti perusoikeuksien suojelua, ja niissä tuodaan esiin eurooppalaisten perustuslakituomioistuinten ja ylikansallisten tuomioistuinten välistä vuoropuhelua niiden ottaessa käyttöön omia peruskirjojaan. Tapausesimerkkeihin perehtymällä opiskelijat saavat välineet ymmärtää, miten peruskirjoja sovelletaan oikeuskäytännössä. Tämä mahdollistaa EU:n perusoikeuskirjan ja sen soveltamisen vaikutusten perusteellisen tarkastelemisen.

Perusoikeuskirjaan tutustutaan myös maahanmuuttoa, informaatio- ja viestintäoikeutta, ympäristöoikeutta, eurooppalaista rikos- ja prosessioikeutta, eurooppalaista hallinto-oikeutta, uskonnollista moniarvoisuutta, eurooppalaista vero-oikeutta ja eurooppalaista työoikeutta käsittelevillä kursseilla.

 1. Parhaat käytänteet, jotka liittyvät kansallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan tehokkaaseen yhteistyöhön syrjinnän julkituomiseksi ja syrjinnän uhrien tukemiseksi

Koska syrjintäkielto kuuluu EU:n perusoikeuskirjan keskeisiin periaatteisiin, myös syrjinnän torjunnasta vastaavat kansalliset elimet edistävät työllään perusoikeuskirjan soveltamista.

Erityisesti on mainittava kansallinen rotusyrjinnän torjuntavirasto (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni RazzialiUNAR), joka toimii pääministerin kanslian alaisuudessa. Virasto perustettiin 9. heinäkuuta 2003 annetulla asetuksella nro 215, jolla pantiin täytäntöön rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu direktiivi 2000/43/EY.

UNARin tehtävänä on taata kaikille ihmisille oikeus yhdenvertaiseen kohteluun etnisestä alkuperästä tai rodusta, iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai vammaisuudesta riippumatta. UNAR on riippumaton ja puolueeton toimija, ja se on jo usean vuoden ajan seurannut tiiviisti syrjivän vihapuheen vaikutuksia ja sen torjuntaan liittyviä toimia (ml. verkossa esiintyvä vihapuhe).

UNAR vastaa seuraavista lakisääteisistä tehtävistä:

 • oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä avustaminen siviiliprosessilain (Codice di procedura civile) 425 §:ssä säädetyllä tavalla, jos henkilö katsoo joutuneensa perusteettoman syrjinnän kohteeksi
 • tutkimusten toteuttaminen sen selvittämiseksi, onko syrjintää tapahtunut (oikeusviranomaisen oikeudet ja tehtävät asianmukaisesti huomioon ottaen)
 • julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä erityisesti syrjinnän torjuntatyötä tekevien yhdistysten ja elinten kannustaminen sellaisten toimenpiteiden käyttöönottamiseen, joilla ehkäistään tai kompensoidaan rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää, mukaan lukien positiiviset erityistoimet
 • mahdollisimman suuri tietoisuuden lisääminen voimassa olevasta syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä, muun muassa lisäämällä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen yleistä tunnettuutta ja toteuttamalla tiedotus- ja viestintäkampanjoita
 • suositusten ja lausuntojen antaminen rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään liittyvissä kysymyksissä sekä ehdotusten tekeminen nykyisen lainsäädännön muuttamiseksi
 • vuosikertomuksen laatiminen parlamentille yhdenvertaisen kohtelun periaatteen tehokkaasta soveltamisesta ja suojelumekanismien tehokkuudesta sekä toteutettuja toimia käsittelevän vuosikertomuksen laatiminen pääministerille
 • sellaisen tutkimuksen, koulutuksen ja kokemustenvaihdon edistäminen, joka toteutetaan muiden syrjinnän torjunnan alalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja erikoistuneiden tilastotutkimuslaitosten kanssa, myös yhteistyössä syrjinnän torjuntatyötä tekevien yhdistysten ja elinten kanssa, mukaan lukien tapaukset, joissa tavoitteena on laatia ohjeistusta syrjinnän torjumiseksi

Lisäksi pääministerin kanslian yhtäläisistä mahdollisuuksista vastaava osasto ylläpitää rekisteriä syrjinnän torjuntatyötä tekevistä yhdistyksistä ja elimistä, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään yhdenvertaista kohtelua (ks. asetuksen 215/2003 6 §).

Oikeusministeriö on ollut mukana useissa UNARin koordinoimissa analyysihankkeissa ja käytännön aloitteissa. Näiden hankkeiden tavoitteena on ollut uudistaa ja kehittää käytänteitä ja välineitä, joilla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja torjua vihapuheen kautta leviävää rasismia, muukalaisvihaa ja muunlaista suvaitsemattomuutta, myös verkossa. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa seuraavat:

 • CONTRO-hanke (COunter Narratives againsT Racism Online, 2018–2020). UNAR vastasi hankkeen kehitys- ja koordinointityöstä yhdessä yhteiskunnallisen tutkimusinstituutin kanssa (Istituto per la Ricerca Sociale, IRS), ja siihen saatiin tukea ja rahoitusta Euroopan komissiolta. Hankkeessa keskityttiin kohdennettuun viestintään, ja sen aikana toteutettiin verkossa esiintyvän rasismin vastainen tiedotuskampanja. Hankkeella luotiin pohja UNARin media- ja internetseurantakeskuksen perustamiselle. Hankkeeseen osallistuivat tämän aihepiirin parissa työskentelevät keskeiset institutionaaliset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.
 • REASON-hanke (REAct in the Struggle against ONline hate speech, 2020–). Osana hanketta perustettiin verkkoviharikosten ja verkossa esiintyvän vihapuheen kansallinen valvontakeskus (Cabina di Regia Nazionale per la lotta ai crimini e ai discorsi d’odio in rete). Valvontakeskuksen tarkoituksena on helpottaa toiminnan koordinointia ja kokemustenvaihtoa. Hankkeessa ovat mukana syrjinnän vastainen seurantakeskus ( (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori OSCAD), sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, viestintäalan valvontaviranomainen (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM) sekä eri kansalaisjärjestöt, kuten Carta Di Roma, Lunaria, Arci, Amnesty Italia, Cospe ja Arcigay.

Valvontakeskuksen päätehtävänä on laatia viharikosten ja vihapuheen torjumista koskeva kansallinen strateginen suunnitelma.

 1. Kouluissa toteutetut toimet. Yleisesti: koulutus

Perusoikeuskirjan tunnettuuden lisääminen nuorten keskuudessa on sekä hyödyllistä että tärkeää. Nuoria on rohkaistava pohtimaan unionin yhteisiä arvoja, joissa ihmiset ja ihmisarvo ovat keskeisessä asemassa rakennettaessa osallistavaa yhteiskuntaa. Siksi kouluissa onkin toteutettu useita perusoikeuskirjaa koskevia aloitteita. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

Viimeisen kahden vuoden aikana toteutetussa hankkeessa La Carta europea dei diritti a un milione di studenti miljoonalle italialaiselle toisen asteen opiskelijalle jaettiin kopio Euroopan unionin perusoikeuskirjasta. Hankkeen toteuttivat Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Italian hallitus yhteistyössä Italian opetus-, yliopisto- ja tutkimusministeriön sekä Italian postilaitoksen (Poste Italiane) kanssa.

La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza (EU:n perusoikeuskirja: ihmisoikeuksia ja kansalaisuuskysymyksiä) oli opetusministeriön järjestämä kilpailu, jonka ensisijaisena tavoitteena oli kannustaa oppilaita tutustumaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja pohtimaan sen soveltamista käytännössä. Perusoikeuskirjan sisällöstä keskusteltiin erityisesti vertailemalla sitä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

Perusoikeuskirjan ja sen soveltamistarkoitusten ymmärtämistä helpottavat välineet

Vuonna 2019 opetusministeriö käynnisti EJNita-hankkeen (EJN – Italian Network: Building Bridges), johon saatiin osarahoitusta Euroopan komissiolta (avustussopimus nro 831373). Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja virtaviivaistaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa. Tarkoituksena oli lisätä tietämystä oikeudelliseen yhteistyöhön käytettävissä olevista välineistä siviili- ja kauppaoikeuden alalla niin oikeusalan kuin muidenkin alojen ammattilaisten keskuudessa.

Osana hanketta perustettiin Aldricus-portaali, jonka blogissa julkaistaan tietoiskuja ja aiheeseen liittyvää materiaalia (normeja, esimerkkejä kansallisesta, kansainvälisestä ja ylikansallisesta oikeuskäytännöstä, linkkejä kiinnostaville verkkosivuille). Lisäksi portaalia käytetään perusoikeuskirjan tunnettuuden lisäämiseen erityisesti mainostamalla siihen liittyviä kohdennettuja koulutuksia. Esimerkiksi 22. helmikuuta 2021 blogissa mainostettiin koulutustilaisuutta, jonka aiheena oli kognitiivisten taitojen häiriöistä kärsivien aikuisten rajatylittävä suojelu Italiassa ja Espanjassa.

Oikeusministeriön verkkosivuilla on perusoikeuskirjaa käsittelevä osio, josta löytyy linkki perusoikeuskirjan italiankieliseen versioon. Lisäksi sivulla on linkki perusoikeuskirjaa käsittelevälle Euroopan komission tietosivulle.

Muiden EU-maiden tai muiden EU:ssa toimivien sidosryhmien kehittämien välineiden käyttö ja edistäminen

Italiassa on useita tuomioistuinten henkilöstölle tarkoitettuja koulutus- ja oppimisaloitteita, joita oppilaitokset järjestävät yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa (EU:n toimielimet, kuten perusoikeusvirasto FRA, tai muut Euroopan valtiot). Esimerkiksi vuonna 2021 Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitos julkaisi useita ehdotuspyyntöjä, jotka liittyivät EU:ssa toimivien sidosryhmien kanssa toteutettaviin aloitteisiin. Näitä sidosryhmiä olivat Saksan eurooppaoikeuden akatemia (Europäische Rechtsakademie, ERA), Ranskan tuomarikorkeakoulu (École Nationale de la Magistrature, ENM) ja Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).

Yhteistyö sidosryhmien kanssa EU:n perusoikeuskirjan käytön ja tunnettuuden lisäämiseksi

Esimerkkejä oikeuksien puolustajien ja kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jolla edistetään perusoikeuskirjan tunnettuutta ja käyttöä

Ihmisoikeuksien puolustamisesta vastaavilla instituutioilla on oikeus saada rahoitusta erityisestä rahastosta, josta rahoitetaan EU:n perusoikeuskirjan tunnettuutta lisääviä toimia. Rahaston perustamisesta säädetään Italian vuoden 2021 talousarviolaissa (lain nro 178 1 §:n 573 momentti). Oikeusministeriön hallinnoimalla rahastolla on käytössään 2 miljoonan euron määrärahat sekä vuodelle 2021 että vuodelle 2022. Rahoitusta myönnetään korkeatasoisiin koulutushankkeisiin, joilla edistetään kansainvälisen rikosoikeuden ja ihmisoikeuksien alan oikeuskulttuuria. Edellytykset rahoituksen myöntämiselle on vahvistettu oikeusministeriön antamassa asetuksessa, jonka laatimisessa kuultiin myös talous- ja valtiovarainministeriötä. Rahoituksen myöntäminen edellyttää ennen kaikkea näyttöä pitkäaikaisesta yhteistyöstä kansainvälisten elinten ja instituutioiden kanssa.

Esimerkkejä kansallisten viranomaisten ja tiedemaailman edustajien yhteistyöstä, jolla edistetään perusoikeuskirjan tunnettuutta ja käyttöä

Kansallisilla viranomaisilla on läheiset suhteet erityisesti Italian kolmeen korkeimpaan tuomioistuimeen eli perustuslakituomioistuimeen (Corte costituzionale), korkeimpaan oikeuteen (Corte Suprema di Cassazione) ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Consiglio di Stato).

Perustuslakituomioistuimen tutkimusosasto julkaisee vuosittain kertomuksen, johon kootaan esimerkkejä ja selityksiä siitä, miten EU:n perusoikeuskirjaa on tulkittu perustuslaillisten periaatteiden yhteydessä. Viimeisin vuosikertomus julkaistiin kesäkuussa 2021 otsikolla L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltaminen perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännössä).

Korkeimman oikeuden tutkimusosaston verkkosivuilla voi tutustua keskeisimpiin tuomioihin, kansainvälinen ja eurooppalainen oikeuskäytäntö mukaan lukien.

Esimerkkejä valtiosta riippumattomista aloitteista, joilla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta maassasi

Italian kansallinen asianajajaliitto (Associazione Nazionale Forense ANF) on osapuolena eurooppalaisessa kumppanuudessa, jonka johtajana toimii Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation -asianajajajärjestö. Kumppanuuden muita osapuolia ovat mm. Confprofessioni-keskusjärjestö (jonka jäsenjärjestö ANF on), asianajajaliiton Milanon paikallistoimisto (Ordine degli Avvocati di Milano), Burgosin yliopisto sekä Espanjan asianajajien yleisneuvosto (Consejo General de la Abogacía Española). Johtava osapuoli ja muut kumppanit voittivat eurooppalaisen tarjouspyynnön sellaisten kansainvälisten hankkeiden tukemiseksi, jotka koskevat siviilioikeutta, rikosoikeutta tai perusoikeuksia käsittelevää oikeusalan koulutusta (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

Lawyers4Right-hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa EU:n perusoikeuskirjan alkuperästä, tarkoituksesta ja soveltamisalasta, vahvistaa perusoikeuskirjan roolia muuttoliikettä ja terrorismia koskevien suojelukysymysten yhteydessä sekä lisätä edunsaajien tietoisuutta siitä, miten EU:n perusoikeuskirjaa sovelletaan kansallisella tasolla. Lisäksi hankkeella pyrittiin parantamaan oikeusalan ammattikuntien välistä yhteistyötä sekä saamaan yleiskuva sovellettavan EU:n lainsäädännön keskeisistä osatekijöistä kaikenlaisissa kansallisissa yhteyksissä.

Hankkeen tuloksista kerrottiin 24. kesäkuuta 2022 järjestetyssä päätöskonferenssissa, jossa esiteltiin keskeiset havainnot perusoikeuskirjan tunnettuudesta asianajajien keskuudessa sekä perusoikeuskirjan soveltamisesta.

Hankkeen sisältöön voi tutustua osoitteessa https://lawyers4rights.eu/.

Perusoikeuskirjan tunnettuutta ovat lisänneet myös erilaiset spontaanit aloitteet. Näitä ovat olleet esimerkiksi tutkijoiden järjestämät koulutukset ja tiettyä aihepiiriä käsittelevät seminaarit, oikeusalan sanoma- ja ammattilehdissä julkaistut artikkelit ja oikeusalan ammattilaisten postituslistoilla käydyt keskustelut.

Päivitetty viimeksi: 21/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.