Perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön edistäminen jäsenvaltioissa

Espanja

Julkinen politiikka, jolla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta lainsäätäjän, hallinnon, lainvalvontaelinten ja oikeuslaitoksen keskuudessa.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Perusoikeuskirjan tunnettuus ja käyttö vaihtelevat suuresti toimeenpano- ja hallintoelimissä.

Aina kun Espanjan hallitus vahvistaa sitoutumisensa ihmisoikeuksiin, se muistuttaa EU:n perusoikeuskirjan merkityksestä. Se tekee niin muun muassa ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta.

Erityisesti perusoikeuskirjaa käyttää toiminnassaan luonnollisestikin ulkosuhteista, EU-asioista ja yhteistyöstä vastaava ministeriö.

Ministeriön verkkosivuilla todetaan, että Espanja on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun, ja mainitaan, että perusoikeuskirja on osa kansallista oikeusjärjestystä ja täydentää ”Espanjan perustuslain luetteloa oikeuksista ja vapauksista”.

Sisäministeriö tuntee hyvin perusoikeuskirjan siltä osin kuin on kyse viharikoksista (viharikosten torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, 2019), turvapaikka-asioista (turvapaikka- ja pakolaisvirasto, Oficina de Asilo y Refugio, ja kansainvälisen suojelun osasto Subdirección General de Protección Internacional) ja tietosuojasta (terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuva tiedustelukeskus, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada).

Vuonna 2014 annettiin turvallisuussihteeristön (Secretaría de Seguridad) ohje nro 16/2014, jossa hyväksyttiin viharikoksiin ja syrjintälainsäädännön vastaisiin tekoihin liittyvä toimintaohje lainvalvontaviranomaisia varten (Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de ”delitos motivados por el odio” y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación). Ohjetta muutettiin seuraavana vuonna ohjeella nro 16/2015 erilaisten lainsäädäntömuutosten vuoksi. Toimintaohje on mainittu erityisesti kokoelmassa, johon on koottu viharikosten torjuntaa koskevia hyviä käytäntöjä Euroopan unionin alueelta. Kokoelman julkaisi Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA). Se sisältää toimenpiteitä ja toimia, joita Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kehittäneet viharikosten torjumiseen, ja siinä on hyödynnetty muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, vaikka se ei ollutkaan kovin näkyvästi esillä: Toimintaohje.

Sisäministeriön turvallisuussihteeristö hyväksyi viharikosten torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman. Sen mukaan Espanjan kansallinen poliisi (Policía Nacional) osallistuu koulutusohjelmiin ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) jäsenvaltioiden kesken: Toimintasuunnitelma.

Oikeusministeriö on toimivaltainen ihmisoikeuksien alalla. Se kiinnittää erityistä huomiota perusoikeuskirjaan laatiessaan lakiesityksiä, niin säädöksen perusteluosassa kuin laatiessaan vaikutustenarviointeja, varsinkin silloin kun on kyse EU:n direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, Espanjan lainsäädännön mukauttamisesta EU:n lainsäädäntöön tai Espanjan allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten tai yleissopimusten noudattamisesta.

Erityisesti on mainittava hallituksen sääntelyn koordinoinnista ja laadusta vastaava toimisto (Oficina de Coordinación y Calidad Regulatoria), joka perustettiin vuonna 2017 pääministerin ministeriöön, joka vastaa myös suhteista parlamenttiin ja demokraattisesta perinnöstä (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática). Sen tehtävänä on koordinoida hallituksen sääntelytyötä ja varmistaa sen laatu. Tämän yleisen tehtävän yhteydessä sen on 27. marraskuuta 1997 annetun lain 50/1997 26 §:n 9 momentin mukaisesti selvitettävä ”sääntelyaloitteen yhdenmukaisuus muun kansallisen ja Euroopan unionin oikeusjärjestyksen kanssa”. Toimisto on hiljattain alkanut vaatia kertomuksissaan, että sääntelyn vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan, onko lainsäädäntöluonnos perusoikeuskirjan mukainen. Tästä syystä katsotaan, että toimistolla voisi olla tärkeä rooli sen edistämisessä, että perusoikeuskirja otetaan huomioon lainsäädäntöluonnoksissa, mikä lisäisi perusoikeuskirjan merkitystä tekemällä sitä tunnetummaksi kaikissa toimeenpanoministeriöissä.

Perusoikeuskirjalla on tärkeä asema myös silloin, kun päätetään, osallistuuko Espanja muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyyn. Se on jo osallistunut seuraaviin: kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto (peruskirjan 4 artikla, säilöönotto-olot vankila-asioissa, C-128/18, 15.10.2019, C-220/18 PPU, 25.7.2018, ja C-496/16, 15.11.2017), yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen ja henkilötietojen suoja (perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla, asia C-73/16, 27.9.2017), yhdenvertaisuus lain edessä ja syrjintäkielto (perusoikeuskirjan 20 ja 21 artikla, asia C-205/15, 30.6.2016) ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (perusoikeuskirjan 47 artikla, asia C-73/16, 27.9.2017).

Espanjan kunta- ja maakuntaliitto (Federación Española de Municipios y Provincias) esitti Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta manifestin paikallisen ja alueellisen Euroopan puolesta (Manifiesto por una Europa local y regional), jossa se ehdotti: ”Edistetään Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja EU:n historiaa kouluissa kaikissa jäsenvaltioissa ja tehdään EU:n toimielinten toimintaa tunnetuksi. On tärkeää ottaa käyttöön riittävät taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset, jotta kaikilla oppilailla on mahdollisuus vierailla EU:n toimielimissä oppivelvollisuutensa aikana.”

Aluevaltuustoissa (Asamblea Legislativa) lakien perusteluissa viitataan joskus perusoikeuskirjaan. Parlamentin keskusteluissa käytetään usein auktoriteettina tai perusteena Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja sen sijaan harvemmin perusoikeuskirjaa tai Euroopan unionin tuomioistuinta. Perusoikeuskirjan käyttö kuitenkin kasvaa vähitellen, vaikkei varmastikaan yleisesti. Espanjan parlamentin jäsenten eurooppamielisyys on kiistaton, mutta olisi hyvä tarjota heille helpommin saatavilla olevaa koulutusta tai parempaa asiantuntemusta. Tässä on aina parantamisen varaa, kuten jäljempänä todetaan. Euroopan unionin sekakomitean (Comité Mixto para la Unión Europea) toiminnan seuranta (jota harjoittaa Eurooppa-asioiden sekavaliokunta, Comisión Mixta para la Unión Europea) osoittaa, että perusoikeuskirja ei kuulu niihin asioihin, joiden käsittelyyn sekakomitea on käyttänyt eniten aikaa.

Espanjan edustajainhuoneen Eurooppa-asioiden sekavaliokunta voisi rutiininomaisesti seurata perusoikeuskirjaan liittyviä asioita, kuten EU:n lainsäädännön hyväksymistä, asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä jne.

Oikeuslaitoksen sisällä perusoikeusvirasto on tunnustanut kansallisten tuomioistuinten kasvavan roolin perusoikeuskirjan oikeusvaikutuksen varmistamisessa. Tuomarit tuntevat perusoikeuskirjan yhä paremmin, vaikka sitä ei juuri mainita opetussuunnitelmissa, joiden pohjalta laaditaan valtiolliset kokeet tuomariksi haluaville. Perusoikeuskirjan opiskelu sisällytettiin vuoden 2016 opetussuunnitelmiin samassa yhteydessä, jossa käsitellään ihmisoikeussopimuksia, mukaan lukien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, muut YK:n yleissopimukset ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusoikeuskirjasta tuli osa Euroopan unionin oikeutta koskevaa opetussisältöä vasta vuonna 2020.

Kun tuomarinvirkaan pääsyä koskeva koe on suoritettu, yleisen oikeusneuvoston yhteydessä toimivassa oikeusalan oppilaitoksessa järjestetään seminaareja (opetussuunnitelma) keskeisen oikeuskäytännön tuntemuksen syventämiseksi. Tällaisia asioita ovat muun muassa Familiapress (asia C-368/95, 26.6.1997), Grogan (asia C-159/90, 4.10.1991), Garcia Avello (asia C-148/02, 2.10.2003) ja Kücükdeveci (asia C-555/07, 19.1.2010). Lisäksi opiskellaan syvällisemmin myös muita keskeisiä perusoikeuskirjaan liittyviä asioita, kuten Fransson (asia C-617/10, 26.2.2013), Melloni (asia C-399/11, 26.2.2013, Aranyosi (asiat C-404/15 ja C-659/15 PPU (5.4.2016) ja N.S. (asiat C-411/10 ja C-493/10, 21.12.2011).

Yleinen oikeusneuvosto on tarjonnut tuomareille vuodesta 2010 alkaen entistä enemmän Euroopan unionin oikeutta koskevaa täydennyskoulutusta, mutta yksinomaan perusoikeuskirjaa käsitteleviä kursseja ei ole tarjolla, vaikka perusoikeuskirja on ollut enemmän esillä eurooppaoikeuden kursseilla vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi kursseja perusoikeuksista tai EU:n lainsäädännön vaikutuksesta on tarjolla tietyillä oikeusaloilla, kuten hallinto- tai sosiaalilainsäädännön sekä rikosoikeuden aloilla.

Perusoikeuskirjan ja sen soveltamistarkoitusten ymmärtämistä helpottavat välineet

Tarjolla on entistä enemmän julkaisuja ja ohjeita, joissa selitetään, mitä perusoikeuskirja sisältää ja miten se olisi pantava täytäntöön. Tässä joitakin esimerkkejä eri toimivalta-aloilta ja hallinnon tasoilta sekä kansalaisyhteiskunnasta:

Espanjan perustuslakituomioistuimen Euroopan unionin oikeuteen liittyvän oikeuskäytännön opas (Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea) – oppaan kohdassa D käsitellään Espanjan perustuslain ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan yhteyttä ja muun muassa yhteisen tulkinnan osatekijöitä ja ristiriitoja.

Katalonian ihmisoikeusinstituutti (Institut de Drets Humans de Catalunya) järjesti yhdessä yleisen oikeusneuvoston kanssa kurssin EU:n perusoikeuskirja syyttäjille ja oikeuslaitoksen jäsenille (La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura). Kurssilla keskityttiin oikeudellisiin käytäntöihin tarkoituksena tarjota syyttäjille ja oikeuslaitoksen jäsenille välineitä helpottamaan perusoikeuksia koskevan oikeudellisen kehyksen käyttöä ja näin lisäämään perusoikeuskirjan vaikutusta.

Madridin itsehallintoalueen digitaalisessa julkaisussa La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa esitetään tiivistetysti tärkeimmät oikeuksia koskevat eurooppalaiset tekstit, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirja (s. 20–31)

Espanjan asianajajien yleisneuvosto (El Consejo General de la Abogacía) on julkisoikeudellinen ammattialajärjestö, joka kokoaa yhteen asianajajaliitot ja jonka verkkosivustolla on artikkeli EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta.

Lasten hyväksikäytön ehkäisyyn erikoistuneiden yhdistysten liitto (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil, FAPMI) esittää verkkosivuillaan perustiedot EU:n perusoikeuskirjasta, keskeisiin oikeuksiin perustuvan kappalejaon, sekä perusoikeuskirjan tekstin.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa EU:n perusoikeuskirjan käytön ja tunnettuuden lisäämiseksi

Madridin itsehallintoalue on hyväksynyt Euroopan unionia käsittelevän oppiaineen opetussuunnitelmaan, jota käytetään ylemmän perusasteen kouluissa. Se käsittää myös EU:n perusoikeuskirjan.

Esimerkkejä valtiosta riippumattomista aloitteista, joilla edistetään perusoikeuskirjan käyttöä ja tunnettuutta maassasi

Espanjan vammaisia edustava Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) perustettiin vuonna 1997 puolustamaan vammaisia Espanjan kansalaisia ja ajamaan heidän asioitaan. Se on toistuvasti vaatinut viranomaisia parantamaan vammaisten oikeuksia ja vedonnut tässä myös EU:n perusoikeuskirjaan.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.