Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Litva

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima.

Sadržaj omogućio
Litva

Osnova za osiguravanje ocjenjivanja usklađenosti nacrta zakona s Poveljom kao dijela zakonodavnog procesa jest članak 9. stavak 4. Zakona o načelima izrade zakonodavstva (Teisėkūros pagrindų įstatymas), kojim se predviđa da ovlaštena državna tijela izdaju zaključke o usklađenosti nacrta zakona s pravom EU-a, presudama Suda Europske unije, međunarodnim ugovorima kojih je Republika Litva potpisnica, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te presudama Europskog suda za ljudska prava. Ti se zaključci dostavljaju i tijelu koje donosi zakonodavni akt. Iako ta odredba izričito ne spominje zahtjev usklađenosti s Poveljom, zahtjev za osiguranje usklađenosti s pravom EU-a isto tako uključuje osiguranje usklađenosti s Poveljom. U praksi se odredba tumači na taj način. Na primjer, u svojim zaključcima o nacrtu zakona o izmjeni litavskog Zakona o izborima za Europski parlament (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas), Odjel za europsko pravo (Europos teisės departamentas) navodi da odredbe koje ograničavaju ostvarivanje prava glasanja i biranja na izborima za Europski parlament sadržano u članku 39. stavku 1. Povelje (odnosno odredba kojom se određuje da ista osoba ne može biti birana u Europski parlament više od dva puta uzastopce), ali ne ispunjavaju uvjete koji opravdavaju takvo ograničenje, kako je propisano člankom 52. Povelje (ograničenja moraju biti predviđena zakonom, poštovati bit tih prava i biti proporcionalna), treba smatrati suprotnima pravu EU-a (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kad se ona primjenjuje

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (Teisingumo ministerija) objavljen je Vodič kroz sudsku praksu Suda Europske unije (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos vadovas), u kojem se isto navode informacije o pitanjima koja se odnose na primjenu Povelje. Na internetskim stranicama navodi se i poveznica na informacije objavljene na internetskim stranicama Europske komisije o zaštiti prava zajamčenih pravom EU-a (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas povezano s https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_en). Isto tako, bit će dostupna poveznica na Priručnik o primjeni Povelje na nacionalnoj razini, koji je objavila Agencija Europske unije za temeljna prava, nakon što bude prevedena na litavski jezik.

U okviru projekta „Jačanje odgovora na zločine iz mržnje i govor mržnje u Litvi”, koji provode Ministarstvo unutarnjih poslova (Vidaus reikalų ministerija), Ured glavnog javnog tužitelja (Generaline prokuratūra) i Ured inspektora za novinarsku etiku (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), osigurano je zajedničko osposobljavanje za policijske službenike, državne odvjetnike i suce te se ono financira iz Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.). Pri objavi pravnih informacija relevantnih za borbu protiv zločina iz mržnje namijenjenih službenicima i žrtvama Ministarstvo unutarnjih poslova navodi poveznicu na poseban dio internetskih stranica Agencije Europske unije za temeljna prava (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbas povezano s https://fra.europa.eu/en/themes/hate-crime).

Primjena i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge države članice EU-a ili drugi dionici u EU-u

Vidjeti prethodno navedene informacije o poveznicama na internetske stranice institucija i agencija Europske unije.

Suradnja s dionicima radi promidžbe primjene Povelje EU-a o temeljnim pravima i informiranja o njoj

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj primjeni

Litva je uvela praksu održavanja godišnjih Nacionalnih foruma za ljudska prava (Nacionaliniai žmogaus teisių forumai). Forum su 2019. organizirali Litavski forum osoba s invaliditetom (Lietuvos negalios organizacijų forumas), Ured ombudsmana za jednake mogućnosti (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Ured ombudsmana Seimasa (Seimo kontrolierių įstaiga), Odbor za ljudska prava Seimasa (Seimo Žmogaus teisių komitetas), Ministarstvo vanjskih poslova (Užsienio reikalų ministerija), Ured ombudsmana za prava djece (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), Sveučilište Vitolda Velikog (Vytauto Didžiojo universitetas) i Koalicija organizacija za ljudska prava (Žmogaus teisių organizacijų koalicija).

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj primjeni

Litavsko istraživačko vijeće (Lietuvos mokslo taryba) financiralo je istraživačku studiju o „Primjeni Povelje EU-a kao standarda za zaštitu prava pojedinca na nadnacionalnoj i nacionalnoj razini”, koju je provelo Sveučilište u Vilniusu (Vilniaus universitetas). U studiji je istraženo u kojoj mjeri litavska nadležna tijela primjenjuju Povelju i u kojoj se mjeri pozivaju na njezine odredbe – koja će se tijela u svojim područjima djelovanja vjerojatno najčešće baviti ispitivanjem pritužbi u vezi s individualnim pravima koja su obuhvaćena područjem primjene Povelje – te u kojoj mjeri sudovi i istražna tijela primjenjuju Povelju i u kojoj se mjeri pozivaju na njezine odredbe. U studiji se postavilo pitanje jesu li javnost i pravna zajednica dovoljno svjesni važnosti Povelje u zaštiti temeljnih prava i smatra li se ona uistinu učinkovitim standardom za zaštitu temeljnih prava te su se razmatrala pitanja koja se odnose na primjenu Povelje u zaštiti posebnih prava. Rezultati studije su objavljeni.

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče primjena Povelje i informiranje o njoj u vašoj zemlji

Na portalu „Moja prava” (Mano teisės) nevladina organizacija Litavski centar za ljudska prava (Lietuvos žmogaus teisių centras) navodi poveznicu na internetske stranice institucija i agencija Europske unije, uključujući stranice Agencije Europske unije za temeljna prava. Tekstovi objavljeni na navedenom portalu bave se i pitanjima koja se odnose na provedbu Povelje.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.