Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Nizozemska

Informiranje o Povelji i njezina primjena u vašoj zemlji.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima

nacionalnom akcijskom planu za ljudska prava iz 2020. vlada objašnjava kako namjerava zaštititi i promicati ljudska prava u Nizozemskoj. Povelja je dio „infrastrukture ljudskih prava” opisane u akcijskom planu, tj. pravnog okvira za (vladine) organizacije i osobe koje doprinose zaštiti ljudskih prava u Nizozemskoj. U njemu se navodi da je Povelja – u usporedbi s Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima – najsuvremeniji i najsveobuhvatniji dokument o temeljnim pravima te se objašnjava odnos između tih dokumenata o temeljnim pravima.

integriranom okviru za procjenu pruža se kontrolni popis temeljnih pravahttps://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-7 za osmišljavanje politike i propisa. U tom se popisu upućuje na Povelju, koja bi mogla biti primjenjiva. Osim toga, u Uputama za sastavljanje zakonodavnih akata navodi se da pri oblikovanju odredaba treba uzeti u obzir njihov odnos s nadređenim pravom, uključujući Povelju.

Akademija za zakonodavstvo (Academie voor wetgeving) nudi tečajeve državnim odvjetnicima i oblikovateljima zakonodavnih akata (Europsko i međunarodno pravo | Akademija za zakonodavstvo / Akademija za državne odvjetnike) radi promidžbe primjene Povelje EU-a o temeljnim pravima (Povelja) i informiranja o njoj. Ti se tečajevi nude, među ostalim, sucima (ili sudačkim pripravnicima), državnim odvjetnicima i njihovu pravosudnom osoblju, a dostupni su i za e-učenje (vidjeti Pretraživanja – SSR (Centar za osposobljavanje i edukaciju pravosudnih službenika)).

Pri sastavljanju zakonodavnih akata sad se redovito uzimaju u obzir temeljna prava utvrđena Poveljom. To se, primjerice, čini pri provedbi direktiva i uredaba, ali i u slučaju „standardnog” zakonodavstva, na primjer u području bolesti COVID-19. U preporukama Savjetodavnog odjela Državnog vijeća upućenima vladi često se navodi da bi vlada trebala ispitati nove zakonodavne prijedloge u odnosu na Povelju. U ispitnom okviru koji je Savjetodavni odjel pripremio na temu digitalizacije izričito se skreće pozornost na temeljna prava utvrđena Poveljom (članci 7., 8. i 21.).

2. Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

Poseban Priručnik o primjeni Povelje sastavljen je za oblikovatelje politika i zakonodavnih akata. U tom se dokumentu objašnjava kad se primjenjuje Povelja i koja temeljna prava iz nje pružaju veću zaštitu od Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP). Priručnik je, među ostalim, dostupan na internetskim stranicama Centra znanja za europsko pravo (ECER – Expertisecentrum Europees recht) Ministarstva vanjskih poslova. Na tim se stranicama mogu pronaći dodatne (kontekstualne) informacije o Povelji i upućivanja na godišnja izvješća Europske komisije o njezinoj primjeni, kao i na izvješća Agencije EU-a za temeljna prava (FRA). ECER redovito objavljuje izvješća o novim presudama Suda Europske unije, koja se isto tako distribuiraju u biltenu.

Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (Bilten o europskoj sudskoj praksi) Žalbenog suda u Amsterdamu uključuje mjesečni pregled sudske prakse Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) i Suda EU-a u područjima koja su, među ostalim, obuhvaćena Poveljom. U tom se biltenu nalaze informacije o relevantnom osposobljavanju i seminarima koji su posvećeni Povelji općenito ili u određenim područjima (npr. kazneno ili migracijsko pravo).

Usto su dostupne razne (nizozemske) akademske publikacije o Povelji u više područja prava (vidjeti odjeljak 5.).

3. Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Izvješća FRA-e i smjernice o primjeni Povelje, alati za e-učenje i priručnici mogu se pronaći na internetskim stranicama ECER-a. Tamo se mogu pronaći i godišnja izvješća Europske komisije o području primjene Povelje te tematski prikaz Uprave za istraživanje i dokumentaciju Suda EU-a.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

4. Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Nedavno je uspostavljena platforma za ljudska prava i lokalnu upravu kako bi se pružile informacije i razmjenjivalo znanje o ljudskim pravima u kontekstu lokalne uprave. Ta je platforma zajednički poduhvat Ministarstva unutarnjih poslova i odnosa u Kraljevini, Udruženja nizozemskih općina (VNG), Nizozemskog instituta za ljudska prava i državnog pučkog pravobranitelja. Može se koristiti i za razmjenu informacija i stručnog znanja o Povelji (ili o određenim temeljnim pravima koja su sadržana u njoj).

5. Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Nizozemska sveučilišta redovito se bave (praktičnim) značenjem Povelje. Primjerice, povodom 10. obljetnice Povelje organizirani su razni simpoziji, među ostalim simpozij Sveučilišta Radboud na kojem su članovi akademske zajednice, državni odvjetnici i suci raspravljali o njezinu značaju za razna područja prava. To je dovelo do objave knjige (J. Krommendijk, H. C. F. J. A. de Waele i K. M. de Zwaan (urednici), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment (Deset godina Povelje EU-a o temeljnim pravima u Nizozemskoj – procjena učinka), Deventer: Wolters Kluwer 2019.).

Osim toga, Sveučilište u Utrechtu organizira studijske dane za suce, odvjetnike i državne odvjetnike radi boljeg upoznavanja s Poveljom.

6. Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

Nizozemski odbor pravnika za ljudska prava (NJCM – Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten) organizirao je 2020. treći simpozij o Povelji. Tom se prilikom raspravljalo o dodanoj vrijednosti Povelje za pravnu praksu. Doprinosi govornikâ zatim su objedinjeni u časopisu Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM – 45. svezak, 2020., br. 1).

Posljednji put ažurirano: 21/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.