Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Informiranje o Povelji i njezina primjena u vašoj zemlji

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima

Nova je praksa Ustavnog suda pozivanje na Povelju EU-a o temeljnim pravima u vlastitoj sudskoj praksi. I redovni sudovi u svojim presudama često upućuju na odredbe Povelje EU-a o temeljnim pravima. Ta tendencija povezana je s povećanjem broja tečajeva i seminara o temama koje su povezane s pravima koja su u raznim oblicima dodijeljena sucima.

Nacionalni pravosudni institut (Institutul Național al Magistraturii) izradio je programe u okviru kojih se daju informacije o pravu EU-a i sudskoj praksi Suda EU-a koja je blisko povezana sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, uz poseban naglasak na pravosudnu suradnju. Budući tužitelji i suci pohađaju te tečajeve. Već ovlašteni suci i tužitelji pohađaju te tečajeve u sklopu trajnog osposobljavanja. Nedavni je primjer toga internetski seminar o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima u postupcima azila.

Povelja EU-a o temeljnim pravima uključena je u kurikulum pravnih fakulteta i drugih sveučilišta u Rumunjskoj te u kurikulume koje provodi Nacionalni pravosudni institut.

Druga rumunjska javna tijela primjenjuju odredbe Povelje EU-a o temeljnim pravima u oblikovanju politika (na primjer politika zapošljavanja i nezaposlenosti; politika održivog razvoja) ili pri obrazloženju osnove za primjenu novčanih kazni (vidjeti, na primjer, praksu Državnog vijeća za borbu protiv diskriminacije (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării)). Charterpedia i općenito podaci koje Agencija Europske unije za temeljna prava stavlja na raspolaganje u svim oblicima vrlo su korisni instrumenti na koje se u radu oslanja, na primjer, Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministerul Afacerilor Interne). Ministarstvo unutarnjih poslova ima vlastite jedinice koje tijela za izvršavanje zakonodavstva osposobljavaju u području ljudskih prava. Ti tečajevi odnose se na sve međunarodne instrumente za zaštitu ljudskih prava, među ostalim i na Povelju EU-a o temeljnim pravima.

U okviru mjera koje su potrebne za ispunjavanje preduvjeta „učinkovite primjene i provedbe Povelje EU-a o temeljnim pravima” Ministarstvo europskih fondova (Ministerul Fondurilor Europene) odgovorno je i za osiguravanje učinkovitih mehanizama kako bi se zajamčila usklađenost s Poveljom EU-a o temeljnim pravima, kako je predviđeno Prilogom III. prijedlogu Uredbe o zajedničkim odredbama (UZO). U vezi s tim Glavna uprava za izradu programa i koordinaciju sustava (Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem) pripremila je Smjernice za primjenu Povelje EU-a o temeljnim pravima u provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova da bi pomogla osoblju Ministarstva europskih fondova (Ministerul Fondurilor Europene), nadležnim ministarstvima kojima je povjereno upravljanje europskim fondovima, agencijama i drugim javnim tijelima u fazama izrade i provedbe programa u fiskalnim godinama od 2021. do 2027. te da bi potencijalnim korisnicima koji se prijave za financiranje iz europskih fondova pomogla u učinkovitoj primjeni i provedbi odredbi Povelje EU-a o temeljnim pravima. Ministarstvo smatra da je u tom kontekstu važan redovit dijalog o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima i pomoć EU-a institucijama.

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

Korisni su instrumenti Charterpedia i općenito materijali Agencije Europske unije za temeljna prava o Povelji. Na primjer, Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da upotrebljava materijale Agencije Europske unije za temeljna prava.

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Vidjeti odgovor na pitanje br. 2 – relevantni su i upotrebljavaju se instrumenti koje je izradila Agencija Europske unije za temeljna prava.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Primjer je takve suradnje internetski seminar o primjeni Povelje u postupcima azila, koji je nedavno, u lipnju 2020., organizirao Nacionalni pravosudni institut. Događanju je prisustvovalo više nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, kao i Odvjetnička komora u Bukureštu.

Rumunjski institut za ljudska prava (Institutul Român pentru Drepturile Omului) 2019. i 2020. osmislio je i organizirao brojne tečajeve namijenjene raznim kategorijama stručnjaka koji se, s obzirom na posebnosti njihova posla, pozivaju na to da budu svjesni ljudskih prava i da ih primjenjuju. Tečajevi su se odnosili na odredbe Povelje. One su se detaljno pregledavale i o njima se detaljno raspravljalo na tečajevima osmišljenima za graničnu policiju (koji su organizirali Glavni inspektorat rumunjske policije (Inspectoratul General al Poliției) i tri druga teritorijalna inspektorata na područjima Timișoara, Giurgiu i Constanța) na temu ljudskih prava u kontekstu nezakonitih migracija (uz posebni naglasak na članke 2., 3., 4., 6. i 35. Povelje).

Tečajevi iz 2019. mogu se pregledati ovdje.

Nadalje, odredbe Povelje koje se odnose na pitanje sprečavanja mučenja te nečovječnog i ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja uključene su u tečajeve osmišljene za agente nacionalnih centara za pritvor i istražni zatvor.

Na tečaju koji je organiziran kako bi se obilježila 10. obljetnica donošenja Povelje u okviru radionica usmjerenih na profesore i školske inspektore u okrugu Vâlcea raspravljalo se o odredbama Povelje, posebno o onima koje se odnose na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Povelja se 2020. promicala osposobljavanjem usmjerenim na policijske službenike iz nacionalnih centara za pritvor i istražni zatvor, inspektorate granične policije i odvjetnike.

Tečajevi iz 2020. mogu se pregledati ovdje.

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Svi prethodno navedeni tečajevi, koje je organizirao Rumunjski institut za ljudska prava, organizirani su u suradnji s javnim institucijama i partnerima iz obrazovne/akademske zajednice:

  • Institutom za studije javnog poretka (Institutul de Studii pentru Ordinea Publică) (sprečavanje mučenja te nečovječnog i ponižavajućeg postupanja za osoblje nacionalnih centara za pritvor i istražni zatvor)
  • Rumunjskom graničnom policijom (Poliția Română de Frontieră), Glavnim inspektoratom za imigraciju (Inspectoratul General pentru Imigrări), Upravom za borbu protiv korupcije (Direcția Anti-corupție) Ministarstva unutarnjih poslova (u okviru zajedničkog akcijskog plana Opće uprave za borbu protiv korupcije (Direcția Generală Anticorupție – DGA) – Glavnog inspektorata Rumunjske granične policije (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – IGPF) – Glavnog inspektorata za imigraciju – IGI za sprječavanje korupcije u kontekstu nezakonitog useljavanja)
  • srednjim školama, školama, nacionalnim centrima za osposobljavanje profesora koji su uključeni u osposobljavanje profesora u nacionalnom obrazovnom sustavu.

Vidjeti i odgovor na pitanje br. 1 – Povelja je uključena u kurikulum predmeta o pravu Unije i međunarodnom javnom pravu na pravnim fakultetima u Rumunjskoj.

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

  • Rumunjski institut za ljudska prava kontinuirano promiče primjenu Povelje i informiranost o pravima u okviru nje.
  • Unija za temeljne slobode u Europi nevladina je organizacija sa sjedištima u više država, među ostalim i Rumunjskoj. Njezine internetske stranice prevedene su na rumunjski i sadržavaju smjernice o primjeni Povelje.
Posljednji put ažurirano: 25/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.