Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Španjolska

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima.

Sadržaj omogućio
Španjolska

U izvršnoj vlasti i upravnim tijelima informiranje o Povelji i njezina primjena vrlo su neujednačeni.

Kad god vlada potvrđuje svoju predanost ljudskim pravima, spominje važnost Povelje. Primjerice na Dan ljudskih prava, 10. prosinca.

Primjena Povelje od strane Ministarstva vanjskih poslova i suradnja s Europskom unijom ističu se zbog očitih razloga.

Na internetskim stranicama Ministarstva potvrđuje se predanost Španjolske promicanju i zaštiti ljudskih prava te se ističe da Povelja EU-a o temeljnim pravima čini dio domaćeg pravnog sustava Španjolske i dopunjuje „popis prava i sloboda španjolskog Ustava”.

Ministarstvo unutarnjih poslova dobro je upoznato s Poveljom kad je riječ o zločinima iz mržnje (Akcijski plan za borbu protiv zločina iz mržnje [Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio] (2019.)), azilu (Ured za azil i izbjeglice [Oficina de Asilo y Refugio]) i Glavna poduprava za međunarodnu zaštitu [Subdirección General de Protección Internacional]) i zaštiti osobnih podataka (Obavještajni centar za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada]).

U 2014. donesena je Uputa br. 16/2014 Tajništva za sigurnost, kojom se odobrava „Protokol djelovanja za sigurnosnu službu protiv zločina iz mržnje i ponašanja kojima se krše zakonski propisi o diskriminaciji” (Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de „delitos motivados por el odio” y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación). Zbog mnogih zakonodavnih reformi navedena uputa izmijenjena je sljedeće godine Uputom br. 16/2015. Prethodno spomenuti protokol posebno je naveden u zbirci najboljih praksi iz cijele Europske unije za borbu protiv zločina iz mržnje. Zbirku je objavila Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA). Zbirka sadržava mjere i radnje koje su razvile države članice EU-a za borbu protiv „zločina iz mržnje”, a Povelja Europske unije o temeljnim pravima jedan je od mnogih propisa koji su se primjenjivali, iako nije imala istaknutu ulogu: tekst Protokola.

Isto Državno tajništvo za sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova odobrilo je „Akcijski plan za borbu protiv zločina iz mržnje” (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio), kojim nacionalna policija sudjeluje u programima osposobljavanja i razmjene najboljih praksi među državama članicama Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA): tekst Akcijskog plana.

Ministarstvo pravosuđa nadležno je u području ljudskih prava i obraća posebnu pozornost na Povelju pri izradi nacrta zakona; i u obrazloženju i u pripremi regulatornih izvješća o procjeni učinka, posebno kad je riječ o prenošenju europskih direktiva u nacionalno pravo, prilagodbi španjolskog pravnog sustava europskom pravu ili usklađenosti s međunarodnim ugovorima ili konvencijama koje je Španjolska potpisala u tim područjima.

Posebnu bi pozornost trebalo obratiti na Ured za regulatornu koordinaciju i kvalitetu (Oficina de Coordinación y Calidad Reglulatoria) (unutar Ministarstva predsjedništva [Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]), osnovan 2017. radi osiguranja koordinacije i kvalitete regulatorne aktivnosti koju provodi vlada. U okviru ovog općeg zadatka Ured mora ispitati „usklađenost regulatorne inicijative s ostatkom pravnog sustava na nacionalnoj razini i razini Europske unije”, u skladu s člankom 26. stavkom 9. Zakona 50/1997 od 27. studenoga 1997. Ured je u svojim izvješćima nedavno počeo zahtijevati da se u regulatornim izvješćima o procjeni učinka analizira je li nacrt zakona u skladu s Poveljom. Zbog toga se smatra da bi ovaj Ured mogao imati vrlo važnu ulogu u promicanju uzimanja u obzir Povelje pri izradi nacrta zakona, što bi dovelo do veće informiranosti o važnosti Povelje u svim ministarstvima izvršne vlasti.

Povelja je isto tako važan čimbenik koji se uzima u obzir pri odlučivanju o tome treba li španjolska država sudjelovati u prethodnim odlukama sudova drugih država članica, s obzirom na to da je to već učinila u pogledu zabrane mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne (članak 4. Povelje, predmeti C-128/18 od 15. listopada 2019., C-220/18 PPU od 25. srpnja 2018. i C-496/16 od 15. studenoga 2017. koji se odnose na uvjete oduzimanja slobode u zatvorima), poštovanja privatnog i obiteljskog života i zaštite osobnih podataka (članci 7. i 8. Povelje, predmet C-73/16 od 27. rujna 2017.), jednakosti pred zakonom i nediskriminacije (članci 20. i 21. Povelje, predmet C-205/15 od 30. lipnja 2016.) i prava na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje (članak 47. Povelje, predmet C-73/16 od 27. rujna 2017.).

Na Dan Europe, 9. svibnja, Španjolski savez općina i pokrajina (Federación Española de Municipios y Provincias) objavio je „Manifest za lokalnu i regionalnu Europu” (Manifiesto por una Europa local y regional), kojim se predlaže: „Promicanje Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i povijesti EU-a u školama u svim državama članicama i stjecanje znanja o funkcioniranju institucija. Važno je uvesti odgovarajuće financijske i pravne uvjete kako bi se osiguralo da svi učenici za vrijeme školovanja imaju priliku posjetiti europske institucije.”

U zakonodavnoj se skupštini u obrazloženjima zakona ponekad upućuje na Povelju; u parlamentarnim raspravama EKLJP i presude ESLJP-a često se upotrebljavaju kao osnova ili kriterij, za razliku od Povelje ili Suda EU-a, koji se općenito ne primjenjuju tako često; međutim, Povelja se počela primjenjivati sve više, iako ne u širem smislu. Europejstvo španjolskih parlamentaraca neupitno je, ali bilo bi korisno da imaju bolje osposobljavanje ili znanje koje je lakše raspoloživo i dostupno, što je područje u kojem uvijek postoji mogućnost za poboljšanje, kako je navedeno u nastavku. Zajednički odbor za Europsku uniju (Comité Mixto para la Unión Europea) pri praćenju rada utvrdio je (Zajednički odbor za Europsku uniju [Comisión Mixta para la Unión Europea]) da Povelja nije jedno od pitanja koje oduzima najviše vremena u njihovu radu.

Zajednički odbor za Europsku uniju španjolskog Kongresa zastupnika (Zajednički odbor za Europsku uniju) mogao bi rutinski pratiti pitanja koja se odnose na Povelju, kao što su donošenje europskog zakonodavstva, relevantna sudska praksa itd.

Unutar pravosuđa, Agencija za temeljna prava „prepoznala je sve važniju ulogu nacionalnih sudova za osiguravanje djelotvornosti Povelje”. Svijest o primjeni Povelje povećava se među sucima, unatoč tome što Povelja nije značajno obuhvaćena programom državnih ispita za suce. Učenje o Povelji uvedeno je u nastavni plan na sjednici 2016., u okviru predmeta koji se odnosi na Sporazume o ljudskim pravima te Opću deklaraciju o ljudskim pravima, ostale ugovore UN-a i Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Povelja je tek 2020. postala dio predmeta o pravu Unije.

Nakon što kandidati polože prijemni ispit za karijeru u pravosudnim tijelima, održavaju se radionice (nastavni plan [el plan de enseñanza]) u Pravosudnoj školi (pridružena Državnom sudbenom vijeću) za produbljivanje znanja o ključnim predmetima kao npr. o predmetima Familiapress (predmet C-368/95 od 26. lipnja 1997.), Grogan (C-159/90 od 4. listopada 1991.), García Avello (C-148/02 od 2. listopada 2003.) i Kücükdeveci (C-555/07, od 19. siječnja 2010.). Temeljito se razmatraju ostali ključni predmeti koji se odnose na Povelju, poput predmeta Fransson (C-617/10 od 26. veljače 2013.), Melloni (C-399/11 od 26. veljače 2013.), spojenih predmeta Aranyosi i Căldăraru (C-404/15 od 5. travnja 2016. i C-659/15 PPU od 3. ožujka 2016.) te spojenih predmeta N.S. i M.E. (C-411/10 od 21. prosinca 2011. i C-493/10 od 22. rujna 2011.).

Broj različitih kontinuiranih tečajeva osposobljavanja o pravu Europske unije koje sucima nudi Državno sudbeno vijeće povećao se od 2010., ali ne postoje tečajevi isključivo posvećeni Povelji; međutim, od 2018. Povelja je počela preuzimati vodeću ulogu u tečajevima o europskom pravu. Osim toga, izučavaju se tečajevi o temeljnim pravima ili utjecaju europskog prava na određene grane prava, uglavnom na upravno, socijalno i kazneno pravo.

Alati koji pomažu da se pojasni Povelja i kad se ona primjenjuje

Sve je veći broj publikacija i alata koji objašnjavaju što sve obuhvaća Povelja i kako je treba primjenjivati. Primjeri koji odražavaju različite ovlasti, razine upravljanja i civilnog društva navedeni su u nastavku.

Ustavni sud izradio je „Zbirku sudske prakse Ustavnog suda o pravu Europske unije” [Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea], čiji je odjeljak D posvećen „Odnosu između Ustava i Povelje Europske unije o temeljnim pravima” i bavi se pitanjima kao što su „elementi zajedničkog tumačenja” i „suprotnosti”.

Katalonski institut za ljudska prava (Institut de Drets Humans de Catalunya) zajedno je s Državnim sudbenim vijećem organizirao tečaj o „Povelji EU-a o temeljnim pravima za državne odvjetnike i suce” [La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura], usmjeren na sudsku praksu kako bi se javnim tužiteljima i sucima osigurali alati za olakšavanje upotrebe pravnog okvira temeljnih prava i tako proširilo područje primjene Povelje.

Lokalne vlasti u Madridu objavile su digitalnu publikaciju pod nazivom „Europa kakvu želimo. 20 Povelja za Europu” (La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa), koja uključuje glavne europske tekstove o uslugama i pravima, uključujući, naravno, Povelju Europske unije o temeljnim pravima (stranice od 20 do 31).

Na internetskim stranicama Općeg vijeća španjolskih odvjetnika (Consejo General de la Abogacía), profesionalnog javnopravnog tijela koje okuplja profesionalna udruženja odvjetnika, postoji unos koji objašnjava primjenu Povelje EU-a o temeljnim pravima.

Savez udruga za prevenciju zlostavljanja djece (Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil – FAPMI) na svojim internetskim stranicama daje detaljno objašnjenje informacija potrebnih za razumijevanje Povelje, na temelju osnovnih podataka, detaljnog opisa i njezinih tematskih područja.

Suradnja s dionicima radi promidžbe primjene Povelje EU-a o temeljnim pravima i informiranja o njoj

Lokalne vlasti u Madridu odobrile su uvrštavanje predmeta o Europskoj uniji u nastavni plan i program koji upotrebljavaju srednje škole, a koji uključuje i Povelju EU-a o temeljnim pravima.

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče primjena Povelje i informiranje o njoj u vašoj zemlji

Španjolski odbor predstavnika osoba s invaliditetom (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI), platforma osnovana 1997. za zastupanje, obranu i podnošenje tužbe španjolskih građana s invaliditetom, u nekoliko je navrata pozvao vlasti da poboljšaju njihova prava te se u tu svrhu pozvao na Povelju u odnosima s nacionalnim tijelima.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.