Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Informiranje o Povelji i njezina primjena u vašoj zemlji

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima

U Nacionalnoj strategiji za ljudska prava („strategija za ljudska prava”, Komunikacija Vlade 2016/17:29) Vlada je smatrala da postoji potreba za procjenom primjene Povelje. Sveučilište u Uppsali dobilo je 2017. zadaću mapirati primjenu Povelje. Dio zadatka bio je izdvojiti kada i kako sudovi primjenjuju Povelju, što je uključivalo izradu statističkih podataka o broju presuda u kojima se upućuje na Povelju. Analiza koja je predstavljena 31. prosinca 2017. i provedena u dogovoru, među ostalim, s Nacionalnom sudskom upravom (Domstolverket), pokazala je da je nekoliko sudova u više navrata primijenilo Povelju. Na Povelju se obično upućuje kad je predmet povezan s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i/ili drugim pravom Unije. Nekoliko članaka češće se primjenjivalo, i to načelo ne bis in idem (članak 50.) i druga postupovna prava.

U vezi s Vladinom strategijom za ljudska prava (vidjeti prethodno navedeno) Sveučilište u Uppsali dobilo je zadatak da pripremi aktivnosti za razvoj vještina za državne službenike. Sveučilište nudi besplatne programe usavršavanja na internetu i u organizaciji pojedinačnih tijela. Programi uključuju usavršavanje u primjeni Povelje.

Nacionalna sudska uprava deset puta godišnje izdaje bilten o pravu Unije, čime doprinosi informiranju o primjeni Povelje u Švedskoj. Glavna je svrha biltena istaknuti i ilustrirati važnost prava Unije selektivnim praćenjem sudske prakse Suda Europske unije te praćenjem i izvještavanjem o tome kako švedski sudovi primjenjuju pravo Unije. Sudska praksa Suda Europske unije očito igra važnu ulogu u primjeni prava Unije, stoga nema sumnje da utječe i na smisao prava utvrđenih Poveljom. U tom kontekstu bilten o pravu Unije, ponajprije zbog praćenja relevantne sudske prakse Suda Europske unije, važan je instrument usmjeren na informiranje zaposlenika švedskih sudova i opće javnosti o pravu Unije, a time i o temeljnim pravima utvrđenima Poveljom. Sud Europske unije vrlo široko shvaća područje primjene prava Unije, a time i Povelje, što dodatno naglašava važnost kontinuiranog praćenja i općih smjernica povezanih s onim odlukama koje su, iz perspektive švedskih sudova, najvažnije/presudne u području prava Unije. To je zato što se radi o području prava koje je dinamično i stalno se razvija.

Popis pravnih poveznica o ljudskim pravima na intranetskim stranicama švedskih sudova daje informacije o svim relevantnim tijelima, institucijama i dokumentima te pravnim aktima povezanima s ljudskim pravima. Nacionalna sudska uprava objavom tih informacija osigurava zaposlenicima švedskih sudova odgovarajući i stalno ažurirani pristup bazi podataka koja sadržava ključne informacije o Povelji i drugom mjerodavnom zakonodavstvu koje se odnosi na ljudska prava.

Pravosudna akademija (Domstolsakademin) i Odjel za učenje (Enheten för lärande) odgovorni su za razvoj vještina zaposlenika švedskih sudova. To uključuje osposobljavanje koje se odnosi na pravosudnu djelatnost imenovanih sudaca, tehničkih savjetnika, službenika za izvještavanje, javnih bilježnika, izvjestitelja i pravnika za izradu nacrta, kao i osposobljavanje izvan pravosudne djelatnosti. Tečajevi osposobljavanja obuhvaćaju brojne predmete kao što su kazneno pravo, obiteljsko pravo, postupovno pravo, zemljišno i okolišno pravo, porezno pravo, pravo socijalne sigurnosti, migracijsko i postupovno pravo te upravno postupovno pravo. Osim toga, osigurano je prilagođeno osposobljavanje, primjerice za voditelje i sudske upravitelje. Povelja se na tečajevima osposobljavanja obrađuje izravno (tečajevi o samoj Povelji) i neizravno (kao sastavni dio tečaja kad je uvid u Povelju i ljudska prava bitan za predmet tečaja). Na primjer, tečajevi za buduće suce uključuju pregled temeljnih aspekata Povelje i njezina odnosa s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući članke, sudsku praksu i pisanje sudske odluke. Sudionici se isto tako usavršavaju u pretraživanju baza podataka prava Unije. Za imenovane suce postoji, među ostalim, tečaj osposobljavanja na internetu iz područja europskog prava koji se bavi Poveljom. Tečajevi iz drugih područja, kao što su kazneno i upravno postupovno pravo, isto tako uključuju upućivanje na Povelju. Povelja se ističe i kad imenovani suci i suci pripravnici putuju u Europu u studijske posjete. Takva putovanja uključuju posjete Sudu Europske unije i Europskom sudu za ljudska prava. Povelja se obrađuje i na mnogo tečajeva koji se nude ostalim zaposlenicima sudova i svim kategorijama službenika. Primjeri uključuju uvodni tečaj za nove sudionike i tečajeve o odnosima s javnošću, medijima, Općoj uredbi o zaštiti podataka, upotrebi usluga tumača i jednakosti, kao i javnosti i povjerljivosti.

Alati koji pomažu boljem razumijevanju Povelje i kad se Povelja primjenjuje

  • za stručnjake (zakonodavca, upravu, tijela za izvršavanje zakonodavstva, pravosudna tijela i pravne stručnjake)
  • za građane.

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Priručnik „Osposobljavanje o temeljnim pravima za službenike graničnog nadzora” (Frontex, 2013.), koji Povelju navodi kao alat za jačanje uzajamnog poštovanja i suradnje, upotrebljava se u Frontexovu usavršavanju za službenike granične policije.

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine primjene

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj primjeni

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj primjeni

Kako je prethodno navedeno, Sveučilište u Uppsali dobilo je zadaću pripremiti aktivnosti za razvoj vještina za državne službenike. Kao dio te zadaće nudi operativno usavršavanje za javna tijela, koje razvija u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima. Više informacija o usavršavanju koje nudi Sveučilište u Uppsali dostupno je na https://mr-forum.se/.

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina primjena u vašoj zemlji

Posljednji put ažurirano: 25/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.