A Charta ismertségét és alkalmazását előmozdító tagállami intézkedések

Litvánia

A Charta alkalmazását és ismertségét a jogalkotó, a közigazgatási szervek, a bűnüldözési szervek és az igazságszolgáltatás körében előmozdító kormányzati politikák.

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Annak biztosítása, hogy a jogszabálytervezetek Chartával való összeegyeztethetőségét a jogalkotási folyamat részeként értékeljék, a jogalkotás elveiről szóló törvény (Teisėkūros pagrindų įstatymas) 9. cikkének (4) bekezdésén alapszik, amely előírja a kormány által felhatalmazott szervek számára, hogy következtetéseket bocsássanak ki a jogszabálytervezeteknek az uniós joggal, az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel, a Litvánia által aláírt nemzetközi szerződésekkel, az emberi jogok európai egyezményével és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteivel való összeegyeztethetőségéről. Ezeket a következtetéseket a jogi aktust elfogadó szerv is megkapja. Bár e rendelkezés nem említi kifejezetten a Chartának való megfelelés követelményét, az uniós joggal való összhang biztosítására vonatkozó követelmény a Chartának való megfelelés biztosítását is magában foglalja. A gyakorlat azt mutatja, hogy a rendelkezést így értelmezik. Például az európai parlamenti választásokról szóló litván törvény módosításáról szóló törvénytervezetre (Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas) vonatkozó következtetéseiben az Európai Jogi Igazgatóság (Europos teisės departamentas) úgy ítélte meg, hogy a Charta 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt jog, azaz az európai parlamenti választásokon való részvételhez és jelöltként való induláshoz való jog gyakorlását korlátozó rendelkezések (nevezetesen az a rendelkezés, amely szerint ugyanaz a személy egymást követően kettőnél többször nem választható be az Európai Parlamentbe), amelyek nem feleltek meg az ilyen korlátozást igazoló, a Charta 52. cikkében meghatározott feltételeknek (a korlátozásokat törvényben kell elrendelni, a korlátozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a szóban forgó jogok lényegi tartalmát és arányosnak kell lenniük), az uniós joggal ellentétesnek minősülnek (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/325a8fb0199811e9bd28d9a28a9e9ad9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2d93c2bd-31b3-4e97-b94e-d931ddae3ca2).

A Charta jobb megértését és alkalmazását segítő eszközök

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatára vonatkozó útmutatót (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos vadovas) tettek közzé az Igazságügyi Minisztérium (Teisingumo ministerija) honlapján, amely a Charta alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről is tájékoztatást nyújt. A honlap emellett az Európai Bizottság honlapján közzétett, az uniós jog által biztosított jogok védelmével kapcsolatos információkra mutató linket is tartalmaz (https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-reikalu-koordinavimas/es-teises-perkelimas-ir-igyvendinimas, amely a következő oldalra mutat: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_en). Charta nemzeti szintű alkalmazásáról szóló, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által közzétett kézikönyv linkje azt követően is elérhető lesz, hogy a kézikönyvet lefordították litván nyelvre.

A Belügyminisztérium (Vidaus reikalų ministerija), a Legfőbb Ügyészség (Generaline prokuratūra) és a Médiaetikai Felügyelet (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba) által végrehajtott, „A gyűlölet-bűncselekményekre és a gyűlöletbeszédre való reagálás megerősítése Litvániában” című projekt részeként közös képzést biztosítanak rendőrtisztek, ügyészek és bírák számára, amelyet az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014–2020) finanszíroz. Amikor a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelemmel kapcsolatos, tisztviselőknek és az áldozatoknak is szóló jogi információkat tesz közzé, a Belügyminisztérium megadja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége honlapjának erre a célra fenntartott oldalára mutató linket (https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus-ir-neapykanta-kurstancias-kalbas, amely a következő oldalra mutat: https://fra.europa.eu/en/themes/hate-crime).

Más uniós tagállamok vagy uniós érdekelt felek által kifejlesztett, a Chartával kapcsolatos eszközök használata és népszerűsítése

Az Európai Unió intézményeinek és ügynökségeinek honlapjára mutató linkekkel kapcsolatban lásd a fent megadott információkat.

Együttműködés az érdekelt felekkel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása és ismertségének előmozdítása érdekében

Példák a jogvédők és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, amelyek hozzájárulnak a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

Litvánia bevezette azt a gyakorlatot, hogy évente nemzeti emberi jogi fórumot (Nacionaliniai žmogaus teisių forumai) rendez. 2019-ben a fórumot a litván Fogyatékosügyi Fórum (Lietuvos negalios organizacijų forumas), az Esélyegyenlőségi Ombudsman Hivatala (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), a litván parlamenti Ombudsman Hivatala (Seimo kontrolierių įstaiga), a litván parlament Emberi Jogi Bizottsága (Seimo Žmogaus teisių komitetas), a Külügyminisztérium (Užsienio reikalų ministerija), a Gyermekek Jogaival foglalkozó Ombudsmani Hivatal (Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga), a Vytautas Magnus Egyetem (Vytauto Didžiojo universitetas) és az Emberi Jogi Szervezetek Koalíciója (Žmogaus teisių organizacijų koalicija) szervezte.

Példák a nemzeti hatóságok és a tudományos intézmények közötti együttműködésre, amelyek hozzájárulnak a Charta jobb megismeréséhez és alkalmazásához

A Litván Kutatási Tanács (Lietuvos mokslo taryba) finanszírozta a Vilniusi Egyetem (Vilniaus universitetas) által készített, „Az EU Alapjogi Chartájának alkalmazása az egyéni jogok szupranacionális és nemzeti szintű védelmének mércéjeként” című kutatási vizsgálatot. A vizsgálat azt kutatta, hogy a litván hatóságok – amelyek tevékenységi területükön minden bizonnyal a leggyakrabban foglalkoznak a Charta hatálya alá tartozó egyéni jogokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálásával –, valamint a bíróságok és a tárgyalást megelőzően eljáró nyomozati szervek milyen mértékben alkalmazzák a Chartát és mennyire hivatkoznak annak rendelkezéseire. A vizsgálat azt a kérdést tette fel, hogy a nyilvánosság és a jogi szakma kellőképpen tisztában van-e a Charta fontosságával az alapvető jogok védelmében, és hogy a Chartát valóban hatékony mércének tekintik-e az alapvető jogok védelme tekintetében, ezenfelül a Chartának a konkrét jogok védelme érdekében történő alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket is áttekintett. A vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták.

Példák olyan nem kormányzati kezdeményezésekre, amelyek előmozdítják a Charta alkalmazását és ismertségét az Ön országában

Litván Emberi Jogi Központ (Lietuvos žmogaus teisių centras) „Jogaim” („Mano teisės”) elnevezésű portálján linket közöl az uniós intézmények és ügynökségek, köztük az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége weboldalaira. Az e portálon közzétett szövegek a Charta végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznak.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.