Valstybių narių geriausia patirtis taikant Chartiją

Latvija

Vyriausybės politika, kuria skatinama, kad teisės aktų leidėjas, administracinės institucijos, teisėsaugos institucijos ir teismai taikytų Chartiją ir apie ją žinotų.

Turinį pateikė
Latvija

Į Latvijos teisės aktus ir teismų praktiką integruojami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) straipsniai, susiję su asmens duomenų apsauga, žmonių lygybe ir žmogaus teisėmis migracijos, mokslo ir galimybės susipažinti su informacija srityse.

Nuorodos teisės aktų projektų aiškinamuosiuose memorandumuose

Nuorodos Konstitucinio Teismo sprendimuose

  • Sprendimas byloje Nr. 2018-18-01 dėl Kelių eismo įstatymo straipsnių atitikties Konstitucijai. Tie straipsniai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai asmens duomenų apsaugos reikalavimų atžvilgiu. Daryta nuoroda į Chartijos 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos.
  • Sprendimas byloje Nr. 2018-15-01 dėl Aukštųjų mokyklų įstatymo straipsnių atitikties Konstitucijai. Nuoroda į Chartijos 13 straipsnį dėl akademinės menų ir mokslinių tyrimų laisvės.
  • Sprendimas byloje Nr. 2018-11-01 dėl Centrinės ir vietos valdžios institucijų pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokesčio įstatymo straipsnių atitikties Konstitucijai. Nuoroda į Chartijos 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos ir tinkamo tvarkymo.

Priemonės, padedančios geriau suprasti Chartiją ir kada ji taikoma

Specialistams

Latvijoje veikia Latvijos teisėjų mokymo centras [lv. Latvijas Tiesnešu mācību centrs] (LTMC), kuris organizuoja ir vykdo tolesnio mokymo ir profesinio tobulinimosi kursus teisėjams ir teismų pareigūnams. Reguliariai organizuojamos bendros paskaitos apie žmogaus teises, kuriose taip pat yra galimybė diskutuoti apie Chartiją.

LTMC bendradarbiauja su Europos teisės akademija (ERA) ir Europos teisėjų mokymo tinklu (ETMT), taip pat siūlo tarptautinius mokymo kursus teisėjams.

  • 2014 m. LTMC surengė šešias paskaitas apie Chartiją. Šiuose renginiuose 2014 m. iš viso dalyvavo 141 teisininkas.
  • Nuo 2017 iki 2019 m. 43 Latvijos teisėjai dalyvavo su Chartija susijusiuose seminaruose.
  • 2018 m. buvo su Europos teisės akademija (ERA) sudarytas bendradarbiavimo susitarimas dėl aukšto lygio mokymo paslaugų Latvijos teismų ir teisėsaugos pareigūnams, siekiant mokyti teisėjus, teismų pareigūnus, tyrėjus, prokurorus ir pareigūnus, be kita ko, ES bendrosios teisės klausimais.

Piliečiams

Aukščiausiasis Teismas skatina skaidriai taikyti Chartiją: atskiras skyrius dėl jos įtrauktas į teisės aktų sąvadą . Į šį sąvadą įtraukiami ne visi Senato sprendimai, o tik tie, kurie svarbūs teisės nuostatų taikymui (sąvade žr.: Europos Sąjungos teisė-> Sutartys -> Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija).

Aukščiausiojo Teismo svetainės skyrelyje Vadovai įtraukta informacija apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros išlaidas (žr.: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros išlaidos).

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.