Valstybių narių geriausia patirtis taikant Chartiją

Portugalija

Kaip Chartija taikoma jūsų šalyje ir informuotumas apie ją.

Turinį pateikė
Portugalija

Vyriausybės politika, kuria skatinama, kad teisės aktų leidėjas, administracinės institucijos, teisėsaugos institucijos ir teismai taikytų Chartiją ir apie ją žinotų

Konkrečios nuorodos arba paaiškinimai dėl Chartijos taikymo

 • Teisingumo politikos generalinis direktoratas (Teisingumo ministerija) 2019 m. parengė vadovą dėl Chartijos taikymo Europos fondų paramos įgyvendinimui, skirtą šioje srityje dirbantiems specialistams.

Mokymas taikyti Chartiją

 • Teisėjų ir kitų teisės specialistų mokymas:
  • Teisminių studijų centras (por. Centro de Estudos Judiciários) siūlo pirminį ir tęstinį mokymą teisėjams ir prokurorams tiek apie ES teisę apskritai, tiek konkrečiais ES teisės klausimais. Šis mokymas apima Chartiją. Teisėjai ir kiti teisės specialistai taip pat gali dalyvauti šio centro organizuojamose konferencijose ir seminaruose.
  • 2018 m. šis centras surengė visą dieną trunkantį mokymo kursą konkrečiai apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) ir Chartiją. Kurso programą, filmuotą medžiagą ir susijusius tekstus galima rasti čia.
  • Pagal 2022–2023 m. programą „HELP in the EU III“ centro parengtame tęstinio mokymo plane numatytas nuolatinis mokymas teisėjams ir prokurorams (por. Ministério Público), kad būtų sustiprinti su Chartijos taikymu susiję gebėjimai.
 • Įgyvendinant ES fondų paramą dalyvaujančių paramos gavėjų mokymas:
  • 2019 m. birželio mėn. Teisingumo politikos generalinis direktoratas surengė visiems Teisingumo ministerijos organams skirtą mokymo kursą apie Chartijos taikymą įgyvendinant ES fondų paramą.

Priemonės, padedančios geriau suprasti Chartiją ir kada ji taikoma

Specialistams (teisės aktų leidėjui, administracinėms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, praktikuojantiems teisininkams):

 • Teisminių studijų centras skelbia reguliarų informacinį biuletenį apie ESTT praktiką: http://www.cej.mj.pt/cej/newsletter_tjue_cej/newsletter_tjue_cej.php;
 • Teisingumo politikos generalinis direktoratas 2019 m. parengė vadovą dėl Chartijos taikymo Europos fondų paramos įgyvendinimui, skirtą šioje srityje dirbantiems specialistams.

Piliečiams:

Kitų ES šalių ar kitų ES suinteresuotųjų subjektų parengtų Chartijos priemonių naudojimas ir skatinimas

Teisingumo ministerijos svetainėje yra specialus tinklalapis apie Chartiją, kuriame nurodytos prieinamos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) priemonės ir pateikta nuoroda į Agentūros svetainę.

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant skatinti naudotis ES pagrindinių teisių chartija ir didinti informuotumą apie ją

Teisių gynėjų ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip prisidedama prie geresnio Chartijos supratimo ir naudojimosi ja

[nėra]

Nacionalinių valdžios institucijų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip prisidedama prie geresnio Chartijos supratimo ir naudojimosi ja

[nėra]

Nevyriausybinių iniciatyvų pavyzdžiai, kaip jūsų šalyje skatinama naudotis Chartija ir didinamas informuotumas apie ją

 • Projektas „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija praktikoje“.
  Šis projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato; jį parengė Europos universitetų konsorciumas (Katalonijos žmogaus teisių institutas, Utrechto universiteto Teisės mokykla ir Ščecino universitetas). Portugalijoje projektą koordinavo Koimbros universiteto Socialinių studijų centro (por. Centro de Estudos Sociais) Nuolatinė teisingumo observatorija (por. Observatório Permanente de Justiça) ir jame dalyvavo Aukščiausioji teisminių institucijų taryba (por. Conselho Superior da Magistratura), prokuratūra, Teisminių studijų centras ir advokatų asociacija (por. Ordem dos Advogados). Pagrindinis šio projekto tikslas buvo parengti plačią mokymo programą, kad būtų sustiprinti su Chartijos taikymu susiję teismų sistemos dalyvių gebėjimai, taigi jie geriau gebėtų ją aiškinti ir taikyti. Šiuo projektu siekta ne tik padėti įveikti su žinių apie Chartiją stoka susijusius sunkumus, akcentuojant poreikį didinti informuotumą apie ją, bet ir geriau išaiškinti Chartijos svarbą nacionaliniu lygmeniu ir Europos teisingumo erdvėje.
  2018 m. pagal šį projektą surengta įvairių mokymo kursų ir konferencijų, visų pirma teismų sistemos dalyviams. Taip pat teiktas mokymas internetu: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Be to, pagal šį projektą parengtas geriausios praktikos vadovas ir mokymo vadovas. Visa informacija apie šią iniciatyvą yra prieinama:https://www.ces.uc.pt/cfr/..
 • Projektas „E. mokymasis: nacionalinis aktyvus mokymas apie Chartiją“ (e-NACT).
  Šiame pagal Europos Komisijos pagrindinių teisių ir pilietybės programą finansuojamame projekte dalyvauja keli Europos universitetai, įskaitant Lisabonos universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės tyrimų centrą (por. Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP). Juo siekiama suteikti mokymo metodiką ir mokymo veiklos galimybių, kuriomis (kartu su dalyvaujančių instruktorių kompetencija) bus skatinama kurti ir stiprinti bendrą pagrindinių teisių kultūrą.
  Pagal šią iniciatyvą taip pat siūlomi e. mokymosi kursai ir teminiai vadovai įvairiose teisės srityse.
  2019 m. Lisabonos universiteto Teisės fakultete surengti trys praktiniai seminarai duomenų apsaugos, prieglobsčio ir migracijos, taip pat saviraiškos laisvės temomis, visų pirma advokatams, teisėjams ir prokurorams iš prokuratūros – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Daugiau informacijos apie šį projektą: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferencija „ES pagrindinių teisių chartija ir ESTT teisminis aktyvizmas: prieštaringai vertinamas teisių aktas“ (The EU Charter of Fundamental Rights and the judicial activism of the CJEU: a bill of rights under pressure?).
  2017 m. Lisabonos universiteto Teisės fakultetas surengė konferenciją dėl Chartijos ir ESTT teisminio aktyvizmo. Po šios konferencijos 2018 m. išleistas šiam klausimui skirtas internetinio viešosios teisės žurnalo e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público numeris: (Vol. 5, Nr.º2, 2018 m. liepos mėn.).
Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.