Valstybių narių geriausia patirtis taikant Chartiją

Slovakija

Slovakijos Respublikos Konstitucinis Teismas [slov. Ústavný súd Slovenskej republiky] priėmė sprendimą dėl Chartijos taikymo Slovakijoje – byloje PL. ÚS 10/2014 jis aiškiai konstatavo, kad Slovakijos konstitucinėje santvarkoje Chartija turi būti vertinama kaip ir kiti tarptautiniai susitarimai dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, kurie reglamentuojami Slovakijos Konstitucijos 7 straipsnio 5 dalyje. Tai reiškia, kad ji yra viršesnė už nacionalinės teisės aktus. Teisėkūros procese į kiekvieną naują teisės aktą įtraukta nuostata dėl jo suderinamumo su Europos Sąjungos teise ir, jeigu teisės aktai yra susiję su pagal Chartiją suteiktomis teisėmis, šioje nuostatoje taip pat turi būti nurodyta, kad ji yra suderinta su Chartija.

Turinį pateikė
Slovakija

Chartijos taikymas ir informuotumas apie Chartiją jūsų šalyje

Vyriausybės politikos priemonės, kuriomis didinamas teisėkūros institucijos, administracijos, teisėsaugos ir teisminių institucijų informuotumas apie Chartiją ir jos skatinamos Chartiją taikyti

Toliau pateikiamuose dokumentuose yra nuorodų į Chartiją ir pabrėžiama jos svarba, kiek tai sietina su tarptautiniais ir Sąjungos teisės aktais žmogaus teisių srityje.

ES Chartija įtraukta į Slovakijos Respublikos teisminės akademijos [slov. Justičná akadémia Slovenskej republiky] mokymo programą [slov. koncepcia vzdelávania]. Slovakijos teisminės akademijos (toliau – Teisminė akademija) mokymo programa – tai dokumentas, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią Teisminė akademija prisideda prie Teisingumo ministerijos ir Generalinės prokuratūros [slov. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky] tikslinių grupių, nurodytų iš dalies pakeistame Įstatyme Nr. 548/2003, mokymo. Tai reiškia, kad vykdant toliau nurodytas mokymosi visą gyvenimą priemones mokomi teisėjai, teisėjų padėjėjai ir teismo pareigūnai.

• Slovakijos Respublikos Teisminės akademijos mokymo programa (galioja nuo 2019 m. rugsėjo 25 d.)

 • yra viena iš mokymosi visą gyvenimą priemonių; ES teisė įtraukta į dalį „Sunkumai, su kuriais teismai šiuo metu susiduria taikydami teisę įvairiose teisės srityse“.
 • Mokymosi trajektorija atitinka šiuolaikines ES tendencijas. Ji grindžiama trimis švietimo ramsčiais, pagarba teisei ir teisingumui bei teisinei valstybei.
 • Mokymo procese visų pirma siekiama rengti grupines diskusijas, praktinius seminarus, perduoti praktinio teisės taikymo žinias ir patirtį, kuriomis dalijasi Slovakijos ir tarptautiniai dėstytojai. Mokymo procesas grindžiamas besimokančiųjų įsitraukimu, be kita ko, analizuojamos bylos ir konkretūs praktikos atvejai.

• ES ir tarptautinės teisės srityje didžiausias dėmesys skiriamas šioms sritims:

 • ES teisės taikymas nacionaliniuose teismuose, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija ir ES valstybių narių konstitucinių teismų praktika;
 • prejudicinių klausimų teikimo procedūra ir prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra;
 • žmogaus teisių apsauga ES – 2009 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir jos praktinis taikymas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija);
 • žalos atlyginimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje;
 • ES vartotojų teisė;
 • ES darbo teisė bendrojoje rinkoje, visų pirma teisės normos kovos su diskriminacija ir lyčių lygybės srityje bei socialinė apsauga.

Priemonės, kurios padeda geriau suprasti Chartiją ir jos taikymo tvarką

• teisę taikantiems subjektams (teisės aktų leidėjui, administracijai, teisėsaugos institucijoms, teismams, teisininkams):

 • Europos Komisijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros leidiniai; išsamus sąrašas pateiktas toliau;

• piliečiams:

Kitų ES šalių ar kitų ES suinteresuotųjų šalių parengtų su Chartija susijusių priemonių naudojimas ir taikymo skatinimas

Nemokamai prieinama daug Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) medžiagos, daug jos – slovakų kalba. Pagrindiniai dokumentai ir priemonės yra šios:

2019 m. pagrindinių teisių ataskaitos, 2 skyrius ES pagrindinių teisių chartija ir jos taikymas valstybėse narėse

Charterpedia yra internetinė priemonė, kuria naudojantis galima lengvai rasti informaciją apie visas pagrindines teises pagal įvairius Chartijos straipsnius, ir kurioje yra pateikiamas visas tekstas bei atskirų straipsnių teisiniai paaiškinimai, susijusi Sąjungos ir nacionalinių teismų praktika bei susiję FRA leidiniai. Ji taip pat prieinama mobiliojoje programėlėje.

Taip pat, pavyzdžiui, Europos Parlamento 2019 m. sausio 30 d. pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje.

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis, siekiant paskatinti naudotis ES pagrindinių teisių chartija ir didinti informuotumą apie ją

Teisių gynėjų ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimo, kuris padeda didinti informuotumą apie Chartiją ir naudojimąsi ja, pavyzdžiai

• Slovakijos nacionalinio žmogaus teisių centro leidinys [slov. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva]: Žmogaus teisių klausimų, susijusių su Slovakijos Respublikos naryste Europos Sąjungoje, vadovas [slov. Sprievodca ľudskoprávnymi témami súvisiacimi s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii]

• Profesinės interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie praktinį teisės taikymą ir ekspertų bei akademikų straipsniai:

 • Slovakijos advokatų asociacijos [slov. Slovenská advokátska komora] ir Slovakijos patarėjų mokesčių klausimais rūmų [slov. Slovenská komora daňových poradcov] interneto svetainė;
 • Slovakijos advokatų asociacijos leidinys [slov.Bulletin Slovenskej advokátskej komory];
 • Internetinis profesinis teisės žurnalas adresu pravnelisty.sk;
 • epravo.sk interneto svetainė.

Nacionalinių institucijų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo, kuris padeda didinti informuotumą apie Chartiją ir naudojimąsi ja, pavyzdžiai

Šios informacijos nėra.

Nevyriausybinių iniciatyvų, kuriomis skatinama naudotis Chartija ir didinti apie ją informuotumą jūsų šalyje, pavyzdžiai

 • EUROIURIS Europos teisės centro, pilietinės asociacijos Interneto svetainė – Europos Sąjungos ir Europos Tarybos teisės aktai žmogaus teisių srityje ir jų taikymas Slovakijoje [slov. Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky].
 • euractiv.sk naujienų portalas, orientuotas į ES klausimus, visų pirma susijusius su Slovakija.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.