Valstybių narių geriausia patirtis taikant Chartiją

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Kaip Chartija taikoma jūsų šalyje ir informuotumas apie ją

Vyriausybės politika, kuria skatinama, kad teisės aktų leidėjas, administracinės institucijos, teisėsaugos institucijos ir teismai taikytų Chartiją ir apie ją žinotų

Nacionalinėje žmogaus teisių strategijoje (toliau – Žmogaus teisių strategija, Vyriausybės komunikatas Nr. 2016/17:29) vyriausybė nurodė, kad būtina įvertinti Chartijos taikymą. 2017 m. Upsalos universitetui pavesta ištirti, kaip taikoma Chartija. Prašyta išnagrinėti, kokiais atvejais ir kaip teismai taiko Chartiją, įskaitant statistinius duomenis apie sprendimų, kuriuose buvo pateikta nuoroda į Chartiją, skaičių. 2017 m. gruodžio 31 d. pristatyta analizė, atlikta, be kita ko, bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, parodė, kad Chartiją keliskart taikė keletas teismų. Nuoroda į Chartiją paprastai daroma, kai kalbama apie EŽTK ir (arba) kitus ES teisės aktus. Kai kurie straipsniai buvo taikomi plačiau, būtent susiję su ne bis in idem principu (50 straipsnis) ir kitomis procesinėmis teisėmis.

Pagal Žmogaus teisių strategiją (žr. pirmiau) Upsalos universitetui pavesta parengti valstybės tarnautojų įgūdžių ugdymo veiklą. Universitetas siūlo nemokamas mokymo programas tiek internete, tiek konkrečiose institucijose. Mokymai, be kitų dalykų, apima Chartijos taikymą.

Nacionalinė teismų administracija padeda skleisti žinias apie Chartijos taikymą Švedijoje 10 kartų per metus išleisdama ES teisės naujienlaiškį. Visų pirma naujienlaiškiu siekiama parodyti ir pabrėžti ES teisės svarbą apžvelgiant atrinktus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pavyzdžius ir stebint bei teikiant ataskaitas apie tai, kaip Švedijos teismai taiko ES teisę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika atlieka svarbų vaidmenį taikant ES teisę, todėl nekyla abejonių, kad Teisingumo Teismo praktika taip pat daro poveikį Chartijos teisių esmei. Taigi, ES teisės naujienlaiškis, kuriame visų pirma apžvelgiama atitinkama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, yra svarbi priemonė, skirta didinti atitinkamų Švedijos teismų darbuotojų ir plačiosios visuomenės informuotumą apie ES teisę, taigi ir apie Chartijoje nustatytas pagrindines teises. Tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas labai plačiai vertina ES teisės, taigi ir Chartijos, taikymo sritį, dar labiau patvirtina, kaip svarbu nuolat stebėti ir apskritai informuoti apie svarbiausius/pagrindinius Švedijos teismų sprendimus ES teisės srityje. Taip yra todėl, kad tai dinamiška ir nuolat kintanti teisės sritis.

Švedijos teismų intraneto svetainėje teisinių nuorodų apie žmogaus teises rinkinyje pateikiama informacija apie visas atitinkamas įstaigas, institucijas ir dokumentus ar teisės aktus žmogaus teisių srityje. Teikdama šią informaciją Švedijos teismų administracija užtikrina, kad Švedijos teismų darbuotojai turėtų tinkamą ir nuolat atnaujinamą prieigą prie duomenų bazės, kurioje kaupiama svarbiausia informacija apie Chartiją ir kitus atitinkamus su žmogaus teisėmis susijusius teisės aktus.

Švedijos teismų teisminio mokymo akademija ir mokymų skyrius yra atsakingi už Švedijos teismų darbuotojų įgūdžių ugdymą. Tai apima mokymus, susijusius su teisėjų, patarėjų techniniais klausimais, teismo pareigūnų, notarų, pranešėjų ir referentų teismine veikla, taip pat su teismine veikla nesusijusius mokymus. Mokymai apima įvairias temas, kaip antai baudžiamąją teisę, šeimos teisę, proceso teisę, žemės ir aplinkos teisę, mokesčių teisę, socialinės apsaugos teisę, migracijos teisę ir administracinio proceso teisę. Be to, rengiami specialiai pritaikyti mokymai, pavyzdžiui, vadovams ir teismų administratoriams. Chartijos aspektai įtraukti į mokymus tiek tiesiogiai – teikiami mokymai konkrečiai apie Chartiją, tiek netiesiogiai, – kai Chartijos ir žmogaus teisių aspektai yra susiję su nagrinėjamu klausimu. Pavyzdžiui, būsimiesiems teisėjams skirti mokymai apima esminę Chartijos peržiūrą ir jos santykį su EŽTK, įskaitant straipsnius, teismų praktiką ir teismo sprendimų rengimą. Dalyviai taip pat mokomi atlikti paiešką ES teisės duomenų bazėse. Teisėjams, be kita ko, rengiami su Chartija susiję Europos teisės e. mokymai, be to, Chartijos aspektai integruoti ir į kitų sričių, kaip antai baudžiamosios teisės ir administracinio proceso teisės, mokymus. Chartijos aspektai taip pat įtraukti į teisėjų ir būsimų teisėjų mokomųjų vizitų į Europą programą. Vizitai apima apsilankymus Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Chartijos aspektai taip pat įtraukti į didelę dalį kitiems teismų darbuotojams ir apskritai visų kategorijų darbuotojams skirtų mokymų, pavyzdžiui, į naujiems darbuotojams skirtus įvadinius mokymus, taip pat mokymus apie bendravimą, žiniasklaidą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, naudojimąsi vertėjų paslaugomis, lyčių lygybę, viešumą ir konfidencialumą.

Priemonės, padedančios geriau suprasti Chartiją ir kada ji taikoma

  • specialistams (teisės aktų leidėjui, administracinėms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, praktikuojantiems teisininkams);
  • piliečiams

Kitų ES šalių ar kitų ES suinteresuotųjų subjektų parengtų Chartijos priemonių naudojimas ir skatinimas

Vadovas „Pagrindinių teisių mokymai sienos apsaugos pareigūnams“ (FRONTEX, 2013 m.), kuriame Chartija nurodoma kaip priemonė tarpusavio pagarbai ir bendradarbiavimui stiprinti, naudojamas rengiant FRONTEX mokymus pasienio policijos pareigūnams.

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant skatinti naudotis ES pagrindinių teisių chartija ir didinti informuotumą apie ją

Teisių gynėjų ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip prisidedama prie geresnio Chartijos supratimo ir naudojimosi ja

-

Nacionalinių valdžios institucijų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip prisidedama prie geresnio Chartijos supratimo ir naudojimosi ja

Kaip nurodyta pirmiau, Upsalos universitetui pavesta parengti valstybės tarnautojų įgūdžių ugdymo žmogaus teisių srityje medžiagą. Vykdydamas šią užduotį universitetas rengia valdžios institucijoms pritaikytus praktinius mokymus. Rengdamas šiuos mokymus universitetas palaiko glaudų dialogą su atitinkama institucija. Daugiau informacijos apie Upsalos universiteto siūlomus mokymus galima rasti adresu https://mr-forum.se/.

Nevyriausybinių iniciatyvų pavyzdžiai, kaip jūsų šalyje skatinama naudotis Chartija ir didinamas informuotumas apie ją

-

Paskutinis naujinimas: 25/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.